Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 6.2022, str. 17
Prilagodba informacijskih sustava uredskih poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Uredba o uredskom poslovanju stupila na snagu 10 srpnja 2021 godine sadržava novine koje zahtijevaju uspostavu novih ili prilagodbu postojećih ...

pip - 2.2022, str. 68
Informacijski sustav uredskog poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Informacijski sustav uredskog poslovanja je informacijski sustav pomoću kojeg se upravlja dokumentima pripadnim poslovnim procesima radnim tokovima i podatcima uključujući ...

pip - 1.2022, str. 79
Elektronički potpisi
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Nova Uredba o uredskom poslovanju iz srpnja 2021 godine stavlja veći naglasak na korespondenciju i upravljanje dokumentima uz pomoć digitalnih ...

pip - 1.2022, str. 73
Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Dana 12 prosinca 2021 godine stupio je na snagu Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja Stupanjem ...

pip - 12.2021, str. 39
Uredsko poslovanje – otprema akata i priprema predmeta za pismohranu i arhiv
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

U ovom će članku autorica analizirati glave VI i VII nove Uredbe o uredskom poslovanju u kojima se uređuje otprema ...

pip - 11.2021, str. 19
Uredsko poslovanje – administrativno-tehnička obrada akta
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10 srpnja 2021 godine S razlozima za njezino donošenje i najvažnijim ...

pip - 10.2021, str. 19
Uredsko poslovanje – postupanje s predmetima i pismenima
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10 srpnja 2021 godine S razlozima za njezino donošenje i najvažnijim ...

pip - 9.2021, str. 10
Nova Uredba o uredskom poslovanju
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10 srpnja 2021 godine Njezina puna primjena trebala bi dovesti do ...