Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 7.2020, str. 19
Povrat novca putnicima nakon otkazivanja putovanja zbog pandemije COVID-19
Autor: Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Europska je komisija opomenula RH zajedno s još devet država članica zbog povrede Direktive EU 2015 2320 o putovanjima u ...

rrif - 9.2016, str. 158
Nove direktive iz područja izbjegavanja poreza i oporezivanja vaučera
Autor: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.

Svrha nove Direktive za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza jest da se na razini EU a ujednače mjere u ...

pip - 6.2016, str. 21
Aktualno o radu na sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je već prošlo nekoliko godina otkako je stupio na snagu Zakon o poticanju zapošljavanja rad stanovitih kategorija osoba na ...

rrif - 6.2015, str. 159
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Rad u sezonskim poslovima u poljoprivredi omogućava zaradu nezaposlenim osobama te umirovljenicima bez obustave mirovine na način uređen Zakonom o ...

pip - 6.2014, str. 37
Poticanje zapošljavanja – aktualnosti kod rada na sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je Zakon o poticanju zapošljavanja na snazi nešto više od dvije godine angažiranje radne snage na povremenim poslovima u ...