Prilog proračun i proračunski korisnici

Promjene u pravilnicima o proračunskom računovodstvu i financijskom izvještavanju

      Iako su u 2019. godini objavljeni promijenjeni propisi iz područja proračunskog računovodstva i izvještavanja, oni se primjenjuju tek za 2020. godinu. U članku se na njih upućuje.

1. Uvod
2. Izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
3. Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Pror - 1.2020, str. 3
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu

      Protekla je još jedna proračunska godina. Za nju, kao i za prethodnu (2018.) proračunsku godinu potrebno je u sustavu proračunskog računovodstva sastaviti i predati financijske izvještaje. Način njihova sastavljanja, njihov sadržaj, obrasci na kojima se predaju i rokovi njihove predaje nije mijenjan za 2019. godinu u odnosu na one koji su se predali za 2018. godinu.
      U čanku se upućuje na te financijske izvještaje te se daje osvrt na neke uočene nepravilnosti pri njihovoj izradi i sadržaju.

1. Uvod
2. Obveznici i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
3. Predaja i konsolidacija izvještaja decentraliziranih korisnika
4. Objava godišnjih financijskih izvještaja
5. Priznavanje prihoda i rashoda u 2019. godini
6. Utvrđivanje rezultata za 2019. godinu s naglaskom na korekciju rezultata
7. Napomene o popunjavanju nekih obrazaca godišnjih financijskih izvještaja

Pror - 1.2020, str. 5
Moguć je otpis nejavnih davanja

      Autorica u članku podsjeća na zakonodavni okvir kojim je u javnom sektoru uređen otpis nejavnih davanja, odnosno daje odgovor na pitanja kako i kada država, općine gradovi i županije te njihovi proračunski korisnici mogu otpisati nejavna davanja.

1. Uvod
2. Na koga i na što se primjenjuje uredba
3. Odlučivanje prilikom otpisa potraživanja RH te općina, gradova i županija
4. Posebni slučajevi otpisa prema Uredbi
5. Postupak odlučivanja prilikom otpisa potraživanja proračunskih korisnika

Pror - 1.2020, str. 16
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni od 1. siječnja 2020. godine

      Od 1. siječnja 2020. godine primjenjuju se nove vrijednosti europskih pragova u sustavu javne nabave te se određuje, između ostaloga, je li riječ o nabavama male vrijednosti odnosno velike vrijednosti.
      Te se promjene uvode europskom uredbom koju moraju izravno primijeniti sve članice EU-a. Dakle, ne mijenja se izvorni zakonodavni okvir iako su se promijenili europski pragovi koji utječu na primjenu nacionalnog zakonodavstva.

1. Uvod
2. Uredbe Komisije o izmijeni vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi
3. Procijenjena vrijednost nabave
4. Vrijednosti nabave na koje se ZJN 2016 ne primjenjuje
5. Europski pragovi - nabava velike vrijednosti
6. Vrijednosti europskih pragova prema vrsti naručitelja
7. Nabava male vrijednosti
8. Ugovori o javnim uslugama za Društvene i druge posebne usluge
9. Zaključno

Pror - 1.2020, str. 21
Poništenje odluke o poništenju postupka javne nabave

      U praksi se pojavljuju problemi u primjeni Zakona o javnoj nabavi vezano uz presude Visokoga upravnog suda kojima se poništavaju odluke o poništenju postupka javne nabave nakon prethodne izvršne odluke o odabiru i sklopljenog ugovora. O tome, uz navođenje izvadaka iz presuda Visokoga upravnog suda, piše autor ovog članka.

1. Uvod
2. Rješenje DKOM-a kojim je odbijena žalba na odluku o odabiru
3. Presuda VUS-a kojom je poništeno rješenje DKOM-a i odluka o odabiru
4. Rješenje DKOM-a kojim je odbijena žalba na odluku o poništenju postupka javne nabave
5. Presuda VUS-a kojom je poništeno rješenje DKOM-a o odbijanju žalbe na Odluku o poništenju postupka javne nabave
6. Zaključno

Pror - 1.2020, str. 28
Promijenjen je Zakon o ustanovama
Pror - 1.2020, str. 35
Promjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama

      Krajem 2019. godine objavljene su promjene u dvama izvornim kolektivnim ugovorima koji obuhvaćaju javno područje: Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike te Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.
      Neke se promjene odnose već i na 2019. godinu, dok će se neke početi primjenjivati tek u 2020. godini.

1. Uvod
2. Državni službenici i namještenici
3. Službenici i namještenici u javnim službama

Pror - 1.2020, str. 36
Zakon o ustanovama
Pror - 1.2020, str. 40