Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Pregled tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih tijekom 2007.

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2008
Članak:
Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike - Pregled tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih tijekom 2007.
Stranica:
37.
Autor/i:
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Za tumačenje odredaba i praćenje primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ugovorne strane imenovale su Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora, svaka ugovorna strana po tri člana. Ugovorne strane obvezne su se pridržavati danog tumačenja Zajedničke komisije. U članku se nalazi pregled tumačenja koja su dana u 2007.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo