Primjena Zakona o plaćama u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi – ogledni primjeri općih i pojedinačnih akata

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 7.2010
Članak:
Primjena Zakona o plaćama u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi – ogledni primjeri općih i pojedinačnih akata
Stranica:
35.
Autor/i:
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Stupanjem na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne počinje njegova puna primjena jer prije toga u JLP(R)S treba donijeti odgovarajuće opće i pojedinačne akte – odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće te pojedinačna rješenja o plaći.

1. Uvod

2. Akti kojima se određuju plaće i naknade za rad izvršnih čelnika i njihovih zamjenika

3. Akti kojima se određuju plaće službenika i namještenika u upravnim odijelima i službama

4. Ogledni primjeri općih i pojedinačnih akata

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo