Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na prigodne nagrade

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2012
Članak:
Pravo državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika na prigodne nagrade
Stranica:
89.
Autor/i:
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:
Pravo na dar djetetu u prigodi dana sv. Nikole i božićnica nisu prava koja su propisana zakonom, nego su to materijalna prava koja pripadaju državnom službeniku i namješteniku na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te službeniku i namješteniku u javnim službama na temelju Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Na službenike i namještenike zaposlene u upravnim odjelima i službama (upravnim tijelima) lokalne i područne regionalne samouprave navedena prava mogu se, u skladu Zakonom o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, urediti kolektivnim ugovorom sklopljenim između ovlaštenih predstavnika sindikata i općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana.
Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo