Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 9.2013
Članak:
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Stranica:
57.
Autor/i:
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i sindikati državnih službenika i namještenika zaključili su 2. kolovoza 2012. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike na rok od četiri godine. Prema odredbama toga ugovora, ugovorene strane imenovale su Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene sklopljenoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. U nastavku dajemo neka tumačenja Zajedničke komisije sa sjednica održanih 23. i 29. travnja, 29. svibnja i 13. lipnja 2013.
1. Uvod
2. Tumačenja zajedničke komisije

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo