Prigodna materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2013
Članak:
Prigodna materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika
Stranica:
65.
Autor/i:
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Pravo na dar djetetu prigodom Sv. Nikole i božićnica nisu prava koja su propisana zakonom, nego su to materijalna prava koja pripadaju državnom službeniku i namješteniku na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te službeniku i namješteniku u javnim službama na temelju Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama,
Službenici i namještenici u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave navedena prava ostvaruju samo ako je to uređeno kolektivnim ugovorom sklopljenim između ovlaštenih predstavnika sindikata i općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana. Ostvaruju li zaposleni u javnom sektoru u 2013. navedena prava, pročitajte u nastavku teksta.

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo