Isplata kamata fizičkim osobama i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Isplata kamata fizičkim osobama i JOPPD
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Fizička se osoba može naći u svojstvu primatelja ili davatelja zajma pravnoj osobi ili obrtniku.
Kada fizička osoba prima zajam od pravne osobe, mora se ugovoriti najniža kamatna stopa u visini 3 %; u protivnom je riječ o primitku u naravi fizičke osobe.
Kada fizička osoba daje zajam pravnoj osobi, nema obveze ugovaranja kamatne stope, ali kada se ugovori, nastaje obveza obračuna i uplate poreza na dohodak od kapitala. U nastavku se pojašnjava način obračuna i prikazivanje dohotka od kamata u JOPPD-u.
1. Uvodno
2. ISPLATA KAMATA FIZIČKIM OSOBAMA – UGOVOR O ZAJMU SKLOPLJEN S PRAVNOM OSOBOM NAKON 1. SIJEČNJA 2015.
3. Oporezivanje kod isplate kamata fizičkim osobama po osnovi danih zajmova prije 1. siječnja 2015.
4. Porezne uštede kod ugovaranja kamate na zajam
5. Što ako se fizička osoba odriče potraživanja na isplatu kamata
 

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi