Radnopravni položaj menadžera

Časopis: Pravo i porezi - 2.2016
Članak:
Radnopravni položaj menadžera
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra položaj menadžera s radnopravnog motrišta, s posebnim osvrtom na prestanak ugovora o radu menadžera u smislu Zakona o radu. S obzirom na to da sudske prakse o prestanku spomenutog ugovora još uvijek nema, u ovomu će članku biti prikazani načini na koje je moguće tumačiti neke od spornih pitanja vezanih uz ovo pravno područje, a koja kroz sudsku praksu još uvijek nisu riješena.

1. Uvod
2. Definicija menadžera
3. Menadžeri koji nisu menadžeri u smislu Zakona o radu
4. Prethodni i novi Zakon o radu - ima li promjena
5. Uređenje odnosa između poslodavca i menadžera u smislu Zakona o radu
6. Primjeri ugovaranja prava i obveza menadžera u smislu Zakona o radu
7. Dopuštenost ugovaranja prava na jednostrani raskid menadžerskog ugovora
8. Zahtjev za zaštitom prava kao pretpostavkom dopuštenosti tužbe kojom se osporava prestanak ugovora o radu menadžera i sadržaj tužbenih zahtjeva menadžera u smislu Zakona o radu
9. Sudbina ugovora o radu nakon opoziva menadžera

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo