Javna nabava, upravni spor i trošarine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Javna nabava, upravni spor i trošarine
Stranica:
137.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivali su o bitnim pitanjima vezanim uz javnu nabavu, raspravu u upravnom sporu, pravu na pristup sudu (ocjena zakonitosti neosporenog akta), o prekidu upravnog spora, diskrecijskoj ocjeni u upravnom sporu, žalbi u upravnom sporu te uz primjenu načela ne bis in idem kod trošarina.
      O svemu tome podrobnije u nastavku članka, kroz prikaz obrazloženja odluka spomenutih sudova koji se odnose na navedenu problematiku.

1. Javna nabava
2. Upravni spor – rasprava
3. Pravo na pristup sudu – ocjena zakonitosti neosporenog akta
4. Upravni spor – prekid
5. Upravni postupak – obnova
6. Diskrecijska ocjena – upravni spor
7. Upravni spor – žalba
8. Trošarine – načelo ne bis in idem

Hashtags:
#JavnaNabava, #JavneFinancije, #Trošarine, #UpravniPostupak, #UpravniSpor