Isplata drugog dohotka nerezidentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Stranica:
110.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

      Porezni obveznici u tuzemstvu su prema načelu tuzemnog dohotka i nerezidenti. To znači da se primitci, kada ih isplaćuju tuzemni isplatitelji, a koji se ostvaruju na način propisan za drugi dohodak, u načelu oporezuju porezom na dohodak u tuzemstvu. Takvim se primitcima mogu smatrati autorske naknade, umjetničke naknade, naknade za provizije, konzultacije i sl. o čemu će u ovom članku posebice biti riječi. Načelno oporezivanje očituje se u činjenici da isplatitelji pri isplati trebaju utvrditi treba li takav primitak oporezivati ili pri isplati treba primijeniti odredbe međunarodnih ugovora odnosno Uredbe. Njih se RH obvezala primjenjivati ulaskom u EU. Autori u članku obrazlažu i obveze u vezi s obračunom PDV-a po primljenim uslugama na temelju ugovora s fizičkim osobama koje su nerezidenti.

1. Primitci koji se nerezidentima oporezuju na način propisan za drugi dohodak
2. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja
3. Obračun poreza na dohodak kada se drugi dohodak isplaćuje nerezidentu
4. Ispostavljanje Obrasca JOPPD u slučaju isplate drugog dohotka nerezidentima
5. Iskazivanje drugog dohotka u Obrascu INO-DOH
6. Naknadni ispravak obračuna drugog dohotka nerezidentu
7. Godišnja obveza poreza na dohodak za nerezidenta
8. Obveze isplatitelja s motrišta poreza na dodanu vrijednost

Hashtags:
#AutorskiHonorari, #Dohodak, #DrugiDohodak, #HonorariUmjetnika, #IzbjegavanjeDvostrukogOporezivanja, #MeđunarodniUgovori, #PDV, #Porezi