Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmovima u RH i Sloveniji s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmovima u RH i Sloveniji s motrišta PDV-a
Stranica:
88.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku objašnjava u kojim se slučajevima porezni obveznici iz EU-a trebaju registrirati za potrebe PDV-a kada obavljaju prodaju dobara na sajmovima u RH i u Sloveniji. Navedeno se definira ovisno o tome prodaju li se dobra poreznim obveznicima ili osobama koje nisu porezni obveznici (građanima). Uz to, u članku se daje tablični prikaz mrežnih stranica nadležnih poreznih službi u državama članicama EU-a na kojima su dostupni kontakti poreznih vlasti vezano uz registraciju stranih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u tim zemljama te propisi, stajališta i ostale informacije vezane uz registraciju za potrebe PDV-a.

1. Uvod
2. Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmu u RH
3. Prodaja dobara EU-ovih poreznih obveznika na sajmu u Republici Sloveniji
4. Registriranje za potrebe PDV-a EU-ovih poreznih obveznika u drugim državama člAnicama EU-a
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #PDVDirektiva, #Porezi, #ProdajaNaSajmovima, #RegistracijaZaPotrebePDV