Porez kontroliranih inozemnih društava

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Porez kontroliranih inozemnih društava
Stranica:
189.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Uvod
2. Kontrolirana inozemna društva
3. Dobitak kontroliranoga inozemnog društva i uračunavanje plaćenog poreza
4. Obrazac Prijava činjenica bitnih za oporezivanje
5. Podatci koji se predaju uz poreznu prijavu (Obrazac PD)
6. Primjena međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i nekooperativne jurisdikcije
7. Obrazac PD-KID

Hashtags:
#Dobitak, #IzbjegavanjeDvostrukogOporezivanja, #MeđunarodniUgovori, #ObrazacPD, #ObrazacPD-KID, #Porezi, #ZajedničkaKontrola