Kapitalni dobitci ostvareni u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Kapitalni dobitci ostvareni u 2019. godini
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na ostvarenu pozitivnu razliku. U obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je stečena u razdoblju od 2017. otuđena tijekom 2019. godine. Dohodak od kapitala ostvaren po osnovi kapitalnih dobitaka smatra se konačnim dohotkom te se za takve primitke ne može podnijeti godišnja prijava poreza na dohodak. U ovom članku objašnjavamo postupak utvrđivanja kapitalnih dobitaka fizičkih osoba koji su možebitno nastali tijekom 2019., a koji se oporezuju u 2020. godini.

1. Oporezivanje kapitalnih dobitaka
2. Postupak obračunavanja kapitalnih dobitaka nastalih s osnove prodaje dionica
3. Primitci ostvareni od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja
4. Neoporezivo otuđenje financijske imovine
5. Kapitalni primitci s osnove prodaje udjela
6. Kapitalni primitci ostvareni iz inozemstva ili ostvareni u inozemstvu

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #KapitalniDobitci, #KriptoValute, #Porezi, #ProdajaDionica, #ProdajaUdjela