XI. Zakonska plaćanja

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2020
Članak:
XI. Zakonska plaćanja
Stranica:
83.
Autor/i:
Sažetak:

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1.1. UPLATA PDV-a
1.2. IZVJEŠĆIVANJE O DOSPJELIM, A NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA PUTEM OBRASCA OPZ-STAT-1
1.3. POVRAT PDV-a STRANCIMA − FIZIČKIM OSOBAMA
2. POREZ NA PROMET NEKRETNINA
3. POREZ NA POTROŠNJU
4. POREZ NA DOBITAK
5. POREZ PO ODBITKU
6. KOMORSKI DOPRINOS
6.1. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
6.2. ČLANARINA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI
7. TURISTIČKA ČLANARINA
8. SPOMENIČKA RENTA
9. NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #KomorskeČlanarine, #PDV