Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 4.2020
Članak:
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Stranica:
71.
Autor/i:
Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Sažetak:

Epidemija (pandemija) bolesti koju je u svijetu, pa i u nas, izazvao do sada nepoznati koronavirus (COVID-19) je viša sila koja zbog svoga razarajućeg utjecaja na zdravlje ljudi posljedično blokira svakodnevni život građana, ograničava poslovanje i gospodarske aktivnosti, što sve negativno utječe na provedbe postojećih obveznih (ugovornih) odnosa i svakako šteti zasnivanju novih odnosno nepovoljno utječe na realizaciju postojećih obveznopravnih odnosa. U svjetlu toga se u nastavku pobliže analizira pravna regulacija i pravne posljedice više sile u području različitih pravnih odnosa te odnos između više sile, na primjenu ugovornih klauzula kao što su pacta sunt servanda i rebus sic stantibus.

1. Uvodne napomene
2. Pravno uređenje više sile
3. Zakon o obveznim odnosima
4. Zakon o radu
5. Zakon o parničnom postupku
6. Tijek rokova kod pojave više sile
7. Ovršni zakon
8. Zakon o sustavu civilne zaštite
9. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
10.   Klauzule pacta sunt servanda i rebus sic stantibus
11.   Završne napomene

Hashtags:
#ClausulaRebusSicStantibus, #Koronavirus, #OvršniZakon, #Pravo, #VišaSila, #ZakonOObveznimOdnosima, #ZakonOParničnomPostupku, #ZakonORadu