Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost, društva nad kojim je otvoren i/ili zatvoren likvidacijski postupak, društva nad kojim je otvoren i/ili zatvoren stečajni postupak i društva koja prestaju poslovati po skraćenom postupku bez likvidacije. Uz to, daje tablične prikaze svih rokova koji se odnose na predaju navedenih financijskih i poreznih izvješća te oznaku izvješća u GFI-ju koja se odnose na predaju FINA-i.

1. Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju statusnih promjena
2. Financijsko i porezno izvještavanje društva u stečaju
3. Financijsko i porezno izvještavanje društva u likvidaciji
4. Financijsko i porezno izvještavanje kod skraćenog postupka prestanka društva bez likvidacije
5. Zaključak

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #Likvidacija, #PoreznaIzvješća, #PrestanakDruštva, #Pripajanje, #Računovodstvo, #Razdvajanje, #Spajanje, #StatusnePromjene, #Stečaj