Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva, trajanje 120 min
Petak, 11.11.2022.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Pitanja i odgovori
Likvidacija i prestanak radnog odnosa
Ponedjeljak, 17.10.2022.

U slučaju otvaranja likvidacije poslodavca na koji način prestaju radni odnosi radnika Zadržavaju li u slučaju prestanka radnog odnosa radnici ...

rrif - 10.2022, str. 128
Likvidacija obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Likvidacija obrta dohodaša jedan je od najčešćih načina prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci ...

pip - 10.2022, str. 101
Pitanja i odgovori

Naknada za privremenu nesposobnost za rad koja traje dulje od 18 mjeseci Naknada za bolovanje kad radnik nema staža ...

rrif - 9.2022, str. 163
Prestanak radnih odnosa tijekom likvidacije i skraćene likvidacije
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Likvidacija je postupak kojim dolazi do prestanka društva Za vrijeme likvidacije društvo i dalje postoji posluje samo mu je promijenjen ...

rrif - 6.2022, str. 56
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji su u postupku stečaja likvidacije statusnih promjena postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača obveznici su ...

pip - 5.2022, str. 29
Porezno i računovodstveno motrište d.o.o.-a u likvidaciji
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću zadnji je stadij postojanja takva društva te se kao takva relativno učestalo pojavljuje u aktualnoj ...

rrif - 3.2022, str. 230
Statusno-pravni položaj likvidatora u posebnim postupcima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidator je dakako aktivni odnosno operativni subjekt tzv klasične likvidacije No na njega nailazimo i u stanovitim drugim posebnim postupcima ...

rrif - 3.2022, str. 83
Prestanak postojanja udruga – računovodstveno i porezno motrište
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U određenim okolnostima udruge prestaju postojati Za tu se svrhu može između ostalih mogućnosti primijeniti postupak likvidacije i skraćeni postupak ...

rrif - 2.2022, str. 203
Imovina brisanoga pravnog subjekta
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Kada se iz Sudskog registra trgovačkih društava izbriše neka pravna osoba nije ju moguće vratiti u upis pa nastaju ozbiljni ...

Vijesti
Funkcije likvidatora u društvu
Četvrtak, 23.12.2021.

Koje su važne funkcije likvidatora u d o o u Najvažnije funkcije likvidatora fizičke osobe koja ispunjava uvjete za članove ...

rrif - 12.2021, str. 265
Likvidator društva s ograničenom odgovornošću – temeljne ovlasti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na jezgrovit način razmatra važna pitanja za aktualnu praksu vezana za sam položaj likvidatora društva s ograničenom ...

Nepr - 12.2021, str. 48
Prestanak postojanja udruga
Autor: Nataša BRAMBERGER , dipl. iur.

Pravni položaj udruga uređen je posebnim zakonima i njihovim provedbenim propisima a uz to njihovo postojanje rad i prestanak rada ...

pip - 11.2021, str. 62
Aktualnosti u obračunu primitaka likvidatora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku na detaljan i transparentan način razmatra bitna i aktualna pitanja vezana uz računovodstveno porezno motrište i motrište ...

rrif - 9.2021, str. 166
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak međutim oni mogu samostalno odlučiti ili su obvezni u ...

rrif - 8.2021, str. 28
Otpis obveza prema dobavljačima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Obveze prema dobavljačima za koje se ne očekuje plaćanje u budućnosti prema zahtjevima računovodstvenih standarda potrebno je otpisati Najčešći razlozi ...

Vijesti
Skraćeni rokovi za predaju PD obrasca
Utorak, 25.05.2021.

Kod statusnih promjena pripajanja spajanja i podjele prijava poreza na dobit podnosi se na Obrascu PD najkasnije 30 dana nakon ...

Vijesti
Zatvaranje (likvidacija) obrta obveznika poreza na dobit
Četvrtak, 06.05.2021.

Obrtnik obveznik poreza na dobitak u pravnom je smislu fizička osoba koja obavlja djelatnost prema rješenju nadležnoga županijskog ureda odnosno ...

Pitanja i odgovori
Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju obustave postupka likvidacije
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo s datumom 1 kolovoza 2019 godine pokrenulo je postupak likvidacije a 15 prosinca 2020 godine obustavlja se postupak ...

rrif - 3.2021, str. 83
Financijska imovina i ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi ostvarenje financijske imovine te ispravak vrijednosti dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 11.2020, str. 215
Odustanak od likvidacije
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U aktualnoj se praksi nerijetko pojavljuje pitanje može li trgovačko društvo odustati od likvidacije koja je već započela u ...

rrif - 8.2020, str. 41
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost ...

rrif - 3.2020, str. 205
Likvidatori – radno-pravno i porezno-doprinosno motrište
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku razmatraju pitanja vezana uz radno pravni položaj likvidatora te ona koja se odnose na položaj ...

pip - 3.2020, str. 58
Porezno motrište i motrište doprinosa likvidatora
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na učestala pitanja autori u ovome članku razmataju položaj likvidatora trgovačkog društva Uz uvodni dio o samom statusu ...

rrif - 3.2020, str. 90
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću – aktualnosti
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana uz likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću d o o učestala su u aktualnoj praksi s obzirom na ...

pip - 1.2020, str. 42
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 121 19 primjenjuju se u postupku podnošenja ...

rrif - 10.2019, str. 200
Predmet poslovanja prema noveli ZTD-a
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima Nar nov br 40 19 dalje ZID ZTD stupio je ...

rrif - 10.2019, str. 148
Nastavak poslovanja i otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U praksi je najčešći slučaj prestanka poslovanja obrta likvidacija odnosno trajni prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti o čemu smo opširno ...

rrif - 9.2019, str. 143
Likvidacija – prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili po sili zakona ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju ...

rrif - 7.2019, str. 53
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Nedavnim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima dalje ZTD uvedena je novost u statusno pravo trgovačkih društava tj prestanak društva ...

rrif - 6.2019, str. 171
Prikaz bitnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz travnja ove godine u naš su pravni sustav unesene određene ...

rrif - 6.2019, str. 47
Aktualna pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na ...

pip - 5.2019, str. 10
O novelama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Stupile su na snagu Izmjene Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru kojima se naše zakonodavstvo usklađuje s ...

rrif - 3.2019, str. 236
Likvidacijska i stečajna masa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

U praksi se kao sudionici postupka sve češće javljaju likvidacijske i stečajne mase Naime to je posljedica slučajeva kada ...

pip - 2.2019, str. 31
Likvidatori – obvezni osiguranici u 2019. godini
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidatori koji nisu obvezno osigurani ni po jednoj osnovi u 2019 godini trebaju se osigurati samostalno Da bi plaćali manje ...

Sudska praksa
Likvidacija nakon brisanja iz registra
Ponedjeljak, 19.11.2018.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

rrif - 8.2018, str. 202
Aktualnosti brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Autorica u ovom članku analizira aktualnosti postupka brisanja trgovačkih društava iz sudskog registra te skreće pozornost na posljedice neaktivnosti ...

rrif - 4.2018, str. 37
Ukidanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U RRiF u br 3 18 objavili smo članak o odgođenoj poreznoj imovini i odgođenoj poreznoj obvezi s naglaskom ...

Mišljenja
Prijenos poreznog gubitka u razdoblju likvidacije
Utorak, 16.01.2018, 410-01/17-01/2599

Davatelj: Porezna uprava

Obrt - 1.2018, str. 23
II. Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na 2017 godinu predaje se na NOVOM obrascu DOH i DOH Z Samostalne obrtničke djelatnosti koje ...

Sudska praksa
Nastavak prekinutoga postupka nakon brisanja subjekta upisa
Ponedjeljak, 11.12.2017.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

rrif - 10.2017, str. 199
Likvidacija zadruge
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Tino BEGO, dipl. iur.

Autori u članku obrazlažu pravno motrište likvidacije zadruge odnosno postupanje koje se odnosi na donošenje odgovarajućih odluka i provedbe ...

rrif - 10.2017, str. 147
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji u pravilu utvrđuju dohodak na temelju ...

rrif - 7.2017, str. 25
Financijsko i porezno izvještavanje društava u slučaju statusnih promjena, likvidacije i stečaja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže financijsko i porezno izvještavanje društava u slučaju statusnih promjena pripajanja spajanja i podjele stečaja i ...

pip - 5.2017, str. 5
Aktualna pitanja likvidacije društva s ograničenom odgovornošću
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću kao zadnji stadij postojanja takva društva u posljednjih se nekoliko godina učestalije pojavljuje u ...

rrif - 4.2017, str. 191
Stjecanje nekretnina nakon likvidacije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.

Autor u članku razlaže mogući način upisa prava vlasništva imatelja udjela brisanoga trgovačkog društava s ograničenom odgovornošću dalje d ...

rrif - 8.2016, str. 175
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

U članku se daje cjeloviti pregled poslovnih događaja s poreznog i knjigovodstvenog motrišta u slučaju otuđenja odnosno nastavka poslovanja samostalne ...

rrif - 3.2016, str. 166
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili po sili zakona ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju Likvidacija ...