Pravo i porezi

Kratki komentar FIDIC-ove „Žute knjige“
pip - 4.2011, str. 3
Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
pip - 4.2011, str. 13
Porezni nadzor
pip - 4.2011, str. 17
Ugovor o ostavi i ugovor o ugostiteljskoj ostavi
pip - 4.2011, str. 32
Može li uređenje i sanacija zgrade biti osnova za stjecanje prava vlasništva na zgradi
pip - 4.2011, str. 41
Položaj banke kao fiducijarnog vjerovnika
pip - 4.2011, str. 44
Odgovornost i postupovnopravni položaj države
pip - 4.2011, str. 50
Rad stranaca u javnim ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj
pip - 4.2011, str. 57
Pristojbene obveze za 2011.
pip - 4.2011, str. 62
Usklađenost hrvatskog osiguranja s pravnom regulativom EU
pip - 4.2011, str. 78
Domaća sudska praksa
pip - 4.2011, str. 123
Inozemna sudska praksa
pip - 4.2011, str. 130
Pitanja i odgovori
pip - 4.2011, str. 137
Pregled novih propisa
pip - 4.2011, str. 140