Pravo i porezi 4/2011

Kratki komentar FIDIC-ove „Žute knjige“
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Prikaz izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Porezni nadzor
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Ugovor o ostavi i ugovor o ugostiteljskoj ostavi
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC, dipl. iur.
Može li uređenje i sanacija zgrade biti osnova za stjecanje prava vlasništva na zgradi
Položaj banke kao fiducijarnog vjerovnika
Autor: Nikolina PAVLEČIĆ, dipl. iur.
Odgovornost i postupovnopravni položaj države
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Rad stranaca u javnim ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Pristojbene obveze za 2011.
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Usklađenost hrvatskog osiguranja s pravnom regulativom EU
Autor: Marica MIHOVILOVIĆ, dipl. oec.