Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Novi Obrazac OKFŠ
Petak, 11.03.2022.

Obveza plaćanja naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma dalje naknada za OKFŠ propisana je Zakonom o šumama Nar nov br ...

PrGO - 1.2022, str. 6
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2021. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

 1. Uvod
 2. Naknade za općekorisne funkcije šuma
 3. Članarine turističkim zajednicama
 4. Spomenička renta
 5. Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

rrif - 8.2021, str. 42
Ispravak obračuna naknade za OKFŠ za 2020. i način obračuna za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

U časopisu RRiF br 5 21 u okviru aktualne teme pisali smo o mogućnosti izuzimanja prihoda ostvarenih s osnove COVID ...

rrif - 2.2021, str. 160
Utjecaj zakonskih promjena na obračun naknade za OKFŠ za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Donesene su još jedne izmjene Zakona o šumama koje se primjenjuju od 1 siječnja 2021 godine Prema dotadašnjim odredbama Zakona ...

pip - 6.2019, str. 82
Oduzimanje nekretnine u privatnom vlasništvu radi izgradnje nerazvrstane ceste
Autor: Antun ŠAGOVAC , dipl. iur.

Zakon o cestama je popunio pravnu prazninu i uredio pravni status nerazvrstanih cesta kao javnog dobra u općoj uporabi u ...

rrif - 12.2018, str. 50
Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Izmijenjen je Zakon o šumama u dijelu koji uređuje plaćanje naknade za općekorisne funkcije šuma međutim plaćanje te naknade ...

rrif - 3.2013, str. 157
Obrtnici i slobodna zanimanja plaćaju naknadu za općekorisne funkcije šuma

Naknadu za općekorisne funkcije šuma za 2012 obvezni su obračunati i uplatiti i obrtnici i slobodna zanimanja prema Odluci i ...

rrif - 4.2012, str. 105
Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Od 28 veljače smanjena je stopa za plaćanje naknade za općekorisne funkcije šuma Smanjenje stope odrazit će se na visinu ...

rrif - 3.2012, str. 199
Smanjena naknada za općekorisne funkcije šuma i spomeničku rentu

U Narodnim novinama br 21 12 objavljena je nova Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore za 2012 godinu a čime ...

rrif - 4.2011, str. 87
Neka pojašnjenja o naknadama za općekorisne funkcije šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

U 2010 izmijenjen je Zakon o šumama kojim je smanjena stopa plaćanja naknade za općekorisne funkcije šuma Stoga se konačni ...

rrif - 8.2010, str. 64
Smanjena je naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.

Od 1 srpnja 2010 predujam za korištenje općekorisnih funkcija šuma obračunava se po smanjenoj stopi To znači da će preostala ...

rrif - 1.2009, str. 26
II. KONAČNI OBRAČUN NAKNADA ZA ŠUME, TURISTIČKE ČLANARINE I SPOMENIČKE RENTE ZA 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvodne napomene Naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma Obračun članarina turističkim zajednicama za 2008 Spomenička renta Plaćanje naknade za eksploataciju ...

Vijesti
Dostavljanje statističkih podataka HNB-u, Obrazac IU-GP
Srijeda, 16.01.2008.

Iako se nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja Nar ...