Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2024, str. 130
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Nizozemskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 11 23 pisali smo u kojim se slučajevima hrvatski porezni obveznici trebaju registrirati za potrebe PDV ...

rrif - 4.2023, str. 85
Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici često primaju i daju predujmove odnosno novčana sredstva za buduće isporuke dobra ili usluge Autorice u ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge organizacije gradilišta
Srijeda, 22.03.2023.

Porezni obveznik drugom poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV a obavlja uslugu organizacije gradilišta na nekretnini u Republici Hrvatskoj ...

Pitanja i odgovori
Prijenos porezne obveze za građevinske usluge – usluge podizvođača
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Građevinsko društvo podizvođač obveznik PDV a obavlja građevinske usluge glavnom izvođaču također obvezniku PDV a Građevinski radovi obavljaju se na ...

Vijesti
Oporezivanje građevinskih usluga u RH
Srijeda, 16.03.2022.

Kada građevinske usluge u RH obavljaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV a s motrišta PDV a moguće su ...

rrif - 3.2022, str. 123
Oporezivanje građevinskih usluga u Republici Hrvatskoj
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Na pružene građevinske usluge u Republici Hrvatskoj porezni obveznici trebaju s motrišta PDV a ili primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze ...

rrif - 10.2021, str. 90
Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Oporezivanje prometa nekretnina danas kako ga uređuju Zakon o PDV u i Pravilnik o PDV u primjenjuje se još od ...

Pitanja i odgovori
Tuzemni prijenos porezne obveze prilikom obnove zgrade
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Može li porezni obveznik primijeniti tuzemni prijenos porezne obveze na uslugu izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrade projekta ...

rrif - 7.2021, str. 104
Dani predujmovi za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovome praktikumu autorica objašnjava porezno motrište danih predujmova za graditeljske usluge koje se drugim poreznim obveznicima isporučuju uz tuzemni ...

rrif - 2.2021, str. 143
Porezno motrište usluga malih poreznih obveznika
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam poreznog obveznika treba s motrišta odredaba propisa o PDV u promatrati u širem kontekstu te treba razlikovati porezne obveznike ...

rrif - 10.2020, str. 142
Porezno motrište „lažnih“ trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o posebnostima u oporezivanju trostranih poslova a u RRiF u br ...

rrif - 4.2020, str. 239
Usluge primljene iz inozemstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne pravne osobe mogu primati usluge iz drugih zemalja članica EU a ili iz trećih zemalja Prije nego što ...

rrif - 3.2020, str. 149
Građevinske usluge u okviru održavanja
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Tuzemni prijenos porezne obveze na građevinske usluge od samih početaka izaziva dvojbe u poslovnoj praksi Najviše se dvojbi javlja ...

rrif - 9.2019, str. 88
Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Početkom godine došlo je do bitne promjene u vezi s primjenom tzv pojednostavljenja koje se između ostaloga primjenjuje kad ...

rrif - 8.2019, str. 23
Računovodstvo zemljišta
Autori: Margareta ĐURIĆ
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Velik broj društava u svojem poslovanju imaju zemljište kao dugotrajnu materijalnu imovinu ili kratkotrajnu imovinu za gradnju objekta za ...

rrif - 6.2019, str. 55
Donos PDV-a i kratkotrajna imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s preuzetom obvezom obračunavanja ...

rrif - 6.2019, str. 13
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje poslovanja uslužnih graditelja za obveznike MSFI ja uređuje MSFI 15 Prihodi na temelju ugovora s kupcima a ...