Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2019

Rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
„Kažnjavanost“ kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
U povodu odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Posebnosti u provedbi zakona na lokalnoj razini
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Autor: Nataša VEŠLIGAJ , struč. spec. oec.
Novosti pri obračunu plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Godišnji odmori u javnom području
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Napomene uz sastavljanje izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.