RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uslugama se u turizmu, između ostalih, smatraju usluge turističkog vodiča i turističkog pratitelja, a turističke agencije koje pružaju usluge u turizmu trebaju imati zaposlenog voditelja poslovnice. Da bi navedene osobe mogle obavljati usluge u turizmu, trebaju položiti i primjerene ispite. Na koji način turistički vodiči, voditelji poslovnica i turistički pratitelji mogu poslovati i na koji se način oporezuju njihove usluge, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Uvjeti koje treba zadovoljiti voditelj poslovnice i porezni položaj isplate primitaka
  3. Poslovanje turističkih vodiča
  4. Poslovanje turističkih pratitelja
  5. Primitci turističkih pratitelja
  6. Obveze poslodavaca prema radnicima u turističkoj djelatnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)