RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kada su ispunjeni svi propisani uvjeti, potraživanje za naknadu plaće za vrijeme bolovanja (ovisno o vrsti bolovanja) ostvaruje se upućivanjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) ili Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja na radu (HZZOZZR). To potraživanje za bolovanje HZZO i HZZOZZR mogu obustaviti i prebiti do visine duga s osnove nepodmirenih doprinosa. U vezi s tim donesen je Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose (Nar. nov., br. 147/09.) O tome detaljnije pišemo u nastavku ovog članka.

1. Uvodne napomene

2. Tko se smatra dužnikom za doprinose

3. Što se smatra potraživanjem za bolovanje

4. Postupak razmjene podataka i obavljanje prijeboja

5. Kojim redoslijedom se obavlja prijeboj

6. Evidentiranje prijeboja u poslovnim knjigama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)