Prijeboj potraživanja nadoknade za bolovanje i duga za doprinose

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Prijeboj potraživanja nadoknade za bolovanje i duga za doprinose
Stranica:
142.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Kada su ispunjeni svi propisani uvjeti, potraživanje za naknadu plaće za vrijeme bolovanja (ovisno o vrsti bolovanja) ostvaruje se upućivanjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) ili Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja na radu (HZZOZZR). To potraživanje za bolovanje HZZO i HZZOZZR mogu obustaviti i prebiti do visine duga s osnove nepodmirenih doprinosa. U vezi s tim donesen je Pravilnik o postupku prijeboja tražbine po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava na naknadu plaće s obvezom po osnovi duga za doprinose (Nar. nov., br. 147/09.) O tome detaljnije pišemo u nastavku ovog članka.

1. Uvodne napomene

2. Tko se smatra dužnikom za doprinose

3. Što se smatra potraživanjem za bolovanje

4. Postupak razmjene podataka i obavljanje prijeboja

5. Kojim redoslijedom se obavlja prijeboj

6. Evidentiranje prijeboja u poslovnim knjigama

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #ObveznaOsiguranja, #Porezi, #Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo