Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine
Stranica:
20.
Autor/i:
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

U postupku donošenja su izmjene i dopuna najbitnijih poreznih propisa kao što je Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dohodak i Zakon o porezu na dobit i drugi. Tako se predviđa smanjenje stope PDV-a na usluživanje i pripremu jela na 13 %, porezne olakšice na plaću mlađih osoba, priznavanje dopunskog zdravstvenog osiguranja, stopa poreza na dobit od 12 % bi se primjenjivala do prihoda od 7,5 milijuna kuna, uvođenje izlaznog poreza, podnošenje porezne prijave i za slučaj prestanka društva bez likvidacije. Za razdoblje do početka likvidacije rok podnošenja porezne prijave je 30 dana, a za razdoblje završetka 8 dana.

Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2020. godine
1. Što se mijenja u zakonu o PDV-u
2. Pojednostavljenje kod premještanja dobara iz RH u EU
3. Određivanje jedinstvenih kriterija za isporuke u nizu i trostrane poslove
4. Mogućnost ispravka PDV-a kod promjene porezne osnovice za porezne obveznike iz EU-a i trećih zemalja
5. Promjena stope PDV-a na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima na 13 % – opća stopa PDV-a od 25 % i dalje se primjenjuje
6. Brisanje uvjeta za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za isporuke u okviru određenih djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenesene javne ovlasti
7. Uvjeti za primjenu oslobođenja pri isporuci dobara unutar europske unije – čl. 41. st. 1. t. a) Zakona o PDV-u
8. Posebna evidencije o primljenim računima – kada se ne treba predavati
9. Povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 3.000.000,00 kn na 7.500.000,00 kn

Prijedlog izmjena u oporezivanju dohotka u 2020. godini
1. Izmjena osobnog odbitka
2. Olakšice za mlade osobe
3. Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja
4. Otpis potraživanja kod obrtnika
5. Izjave o primljenim neoporezivim primitcima
6. Porez na dohodak kod iznajmljivača nekretnina
7. Oporezivanje dohotkom od nesamostalnog rada

Zakon o fiskalizaciji i upravna pristojba
1. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
2. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit

Opći porezni zakon i Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
1. Opći porezni zakon
2. Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #PDV, #Plaće, #Porezi, #PoreznaReforma