RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se iznosi pregled ključnih zakonom predviđenih prava i obveza jamaca u kreditnom odnosu te se razrađuje njihov pravni položaj kroz različite faze tog odnosa. Autorica se u članku posebno osvrće na utjecaj koji imaju promjene u kreditnom odnosu na položaj jamca, na regresno pravo jamca po ispunjenju obveze korisnika kredita te na položaj jamca u insolvencijskim postupcima nad korisnikom kredita. Zaključno se upućuje na mogućnosti poboljšanja pravnog položaja jamca u kreditnom odnosu na razini odnosa s bankom i na razini odnosa s korisnikom kredita.

1. Uvod
2. Zakonodavni okvir i osnovna obilježja kreditnog odnosa i jamstva
3. Položaj jamca za vrijeme trajanja kreditnog odnosa
4. Položaj jamca po dospijeću obveza iz ugovora o kreditu
5. Položaj jamca u insolvencijskom postupku nad korisnikom kredita
6. Zaključno o mogućnostima poboljšanja položaja jamca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)