Pravo i porezi

Zastarjele porezne tražbine i njihovo osiguranje založnim pravom na nekretninama (I.)
pip - 11.2011, str. 3
Odnos prethodnog i naknadnog vlasništva – fiducija
pip - 11.2011, str. 18
Prijenos akreditiva
pip - 11.2011, str. 30
Poduzetnički ugovori - ugovor o prijenosu dobitka
pip - 11.2011, str. 34
Ugovori o zakupu (najmu) ugostiteljskog objekta, zastupanju između hotelskog zastupnika i hotelijera te franšizingu u području hotelijerstva
pip - 11.2011, str. 40
Postojanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme unatoč sklapanju ugovora o radu na određeno vrijeme
pip - 11.2011, str. 45
Mirovinsko osiguranje - istup iz II. stupa i integriranje dodatka u svoti mirovine
pip - 11.2011, str. 47
Korištenje prava s osnove roditeljstva i ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
pip - 11.2011, str. 50
Pravni status Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
pip - 11.2011, str. 63
Novosti koje donosi novi Zakon o javnoj nabavi
pip - 11.2011, str. 70
Neke dvojbe oko prijenosa koncesije u lukama otvorenim za javni promet
pip - 11.2011, str. 79
Domaća sudska praksa
pip - 11.2011, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 11.2011, str. 125
Pitanja i odgovori
pip - 11.2011, str. 131
Pregled novih propisa
pip - 11.2011, str. 135