RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog neprofitne organizacije

Prilog neprofitne organizacije

Mjesec:

Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2011, str. 1
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje obvezu da neprofitna organizacija na kraju godine obvezno uskladi knjigovodstveno stanje imovine i obveza sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom). Potreba i važnost provedbe redovitog popisa cjelokupne imovine i obveza za neprofitne pravne osobe neupitna je, a propisana obveza popisa na početku poslovanja i na kraju svake poslovne godine omogućuje utvrđivanje stvarnog stanja imovine i obveza na 31. prosinca. U sadržaju članka opisan je postupak provođenja godišnjeg popisa i računovodstveni poslovi kod neprofitnih organizacija.

Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2011. u neprofitnom računovodstvu

Nepr - 12.2011, str. 6
Neprofitne organizacije koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva moraju provjeriti jesu li sve poslovne promjene iskazane, jesu li obuhvaćene pravilnim obračunskim razdobljima, jesu li istovrsne poslovne promjene knjižene istovrsno i još niz drugih stvari. U ovom se članku pojašnjava provjera podataka iskazanih u dvostavnom knjigovodstvu. Osobe koje vode jednostavno knjigovodstvo trebaju pristupiti provjeri iskazanih podataka u svojim poslovnim knjigama. Sadržaj podataka koji provjeravaju jednak je kao i kod dvostavnog knjigovodstva, no trebaju uvažiti činjenicu da se podatci u poslovne knjige upisuju prema novčanom načelu.

Zaključna knjiženja

Nepr - 12.2011, str. 20
Nakon provjere knjiženja poslovnih događaja koji se odnose na 2011. i nakon provedenih svih poslovnih promjena za 2011., a prije izrade financijskih izvještaja za 2011., treba provesti zaključna knjiženja kojima se utvrđuje višak/manjak poslovanja. Sama tehnika zaključnih knjiženja za 2011. jednaka je onoj za 2010. Ona su izrijekom propisana i od njih se ne smije odstupiti. U sadržaju članka je postupak provjere knjiženja u tijeku 2011., te zaključna knjiženja krajem poslovne godine.

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.

Nepr - 12.2011, str. 23
Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2011. Oni se za 2011. predaju do 1. ožujka 2012. Financijski se izvještaji za 2011. ne razlikuju po obliku i sadržaju od financijskih izvještaja za 2010. Godišnji se financijski izvještaji predaju FINI i Državnom uredu za reviziju. Od obveznih financijskih izvještaja FINI se ne predaje jedan od obveznih godišnjih financijskih izvještaja a to su bilješke uz financijske izvještaje.

Obvezni knjigovodstveni sustav u neprofitnom računovodstvu

Nepr - 12.2011, str. 36
U 2011. nije mijenjan računovodstveni okvir u sustavu neprofitnog računovodstva. Stoga sve neprofitne organizacije trebaju istekom izvještajne 2011. provesti provjeru svog obveznog knjigovodstvenog sustava koji će se primjenjivati za izvještajnu 2012. Naime, ova se provjera treba provesti protekom kalendarske godine. Nakon provjere neprofitne će organizacije znati izabrati za tekuću kalendarsku godinu jednostavno ili dvostavno knjigovodstvo. Pri provjeri se trebaju poštovati parametri i granične svote koje su uređene računovodstvenim propisom. U sadržaju članka opisan je postupak odabira svog obveznog računovodstvenog sustava, tj. jednostavno ili dvostavno računovodstvo neprofitne organizacije.

Obvezna prijava promjena u registru neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2011, str. 41
Sve pravne osobe koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva trebaju osim što su upisane u svoj izvorni registar na temelju kojih su osnovane upisati se i u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija. S obzirom na to da su sastavni dio ovog registra i podatci bitni za neprofitno računovodstvo (podatci bitni za bazu financijskih izvještaja), promjenu tih podataka treba pravodobno prijaviti. Bitni podatci za bazu financijskih izvještaja u vezi s računovodstvom mogu se promijeniti tek istekom izvještajne godine i time nastaje obveza promjene tih podataka i u registru.

Temeljne porezne postavke za neprofitne organizacije

Nepr - 12.2011, str. 45
Porezni je sustav načelno jednako postavljen za sve subjekte koji u njemu rade. No, neke skupine subjekata s obzirom na osobitosti njihova rada u nekim od temeljnih poreznih sustava Republike Hrvatske imaju položaj različit od temeljnih postavaka poreznog sustava. U te se skupine svakako ubraja i skupina koja se zajedničkim imenom naziva: neprofitne organizacije. Unutar toga imena postoji i zamjetan broj pod skupina. S obzirom na to da se osobe koje se mogu ubrojiti u neprofitne organizacije ne mogu prepoznati pod zajedničkim imenom pod koji se okvirno svrstavaju. Svaku od podskupina treba zasebno promotriti u svakom od poreznih sustava. Ovim se člankom daju temeljne odrednice za načelno svrstavanje neprofitnih organizacija u sustavu oporezivanja porezom na dohodak, porezom na dobitak i porezom na dodanu vrijednost.

Trgovina kod neprofitnih organizacija

Nepr - 12.2011, str. 52
Radi ostvarivanja svojih ciljeva nije rijedak slučaj da neprofitne pravne osobe unutar svoje organizacije ustroje i neke poduzetničke djelatnosti kako bi na takav način ostvarile prihod koji im je potreban za rad zbog svrhe zbog koje su i osnovane. Jedna od takvih poduzetničkih djelatnosti svakako je djelatnost trgovine koju neprofitne pravne osobe mogu obavljati samo pod uvjetom i na način koji je propisan odredbama Zakona o trgovini.

Računki plan

Nepr - 12.2011, str. 54
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)