Pitanja i odgovori

Travanj 2019.
Upravni postupak – naknada troškova za zastupanje putem odvjetnika

Upravni postupak u disciplinskom predmetu okončan je u moju korist. Imam li pravo na naknadu troškova za zastupanje putem odvjetnika kojega sam opravdano angažirao jer predmet nije bio jednostavan?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Upravni spor - javna nabava

Kako se u postupcima radi javne nabave ostvaruje sudska zaštita?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Ožujak 2019.
Porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) ima namjeru izdavati vrijednosne kupone koji se mogu uporabiti za kupnju robe koja je oporeziva s 5 %, 13 % i 25 % PDV-a u tome društvu. Kakav je porezni položaj izdavanja navedenih vrijednosnih kupona?

Utorak, 19.03.2019.
Porezno motrište isporuke dobara u drugu zemlju članicu EU-a

Porezni obveznik iz RH isporučuje trgovačku robu iz RH u Slovačku poreznom obvezniku iz Švicarske koji nije u EU-u registriran za potrebe PDV-a. Kakav je porezni položaj navedene isporuke?

Utorak, 19.03.2019.
Porezno motrište isporuke dobara s montažom u drugu zemlju članicu EU-a

Porezni obveznik iz RH isporučio je stroj za proizvodnju metala s montažom poreznom obvezniku iz Njemačke. Kakav je porezni položaj navedene isporuke?

Utorak, 19.03.2019.
Konzumacija alkohola na radnom mjestu

Radnik je došao na posao u vidno alkoholiziranom stanju. Odbio je zahtjeve poslodavca da se podvrgne alkotestu, kao i zahtjev da napusti radno mjesto. Je li riječ o okolnostima zbog kojih poslodavac može radniku uručiti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem?

Utorak, 19.03.2019.
Prekid rada i naknada plaće

Prošlog mjeseca zbog puknuća cijevi i izlijevanja vode u našim poslovnim prostorijama nismo mogli organizirati rad pa smo svim radnicima dali uputu da dva tjedna ne dolaze na posao. S obzirom na to da radnici u tom razdoblju nisu radili, moramo li im svejedno isplatiti ugovorenu plaću?

Utorak, 19.03.2019.
Rad državljana EGP-a u RH

Mogu li državljani EGP-a slobodno zasnivati radni odnos u RH i trebaju li za sklapanje ugovora o radu dozvolu za boravak i rad?

Utorak, 19.03.2019.
Zajam članovima uprave

Mogu li d.d. i d.o.o. članu uprave (direktoru) odobriti i isplatiti zajam?

Utorak, 19.03.2019.
Obračun kamata na zajam osnivaču ustanove

Ustanova koja je obveznik poreza na dobitak, a djelatnost obavlja na potpomognutom području, svom je osnivaču u 2017. godini odobrila zajam. Koju kamatu treba obračunati u 2018. godini, odnosno koja je kamata u poreznom smislu najpovoljnija?

Utorak, 19.03.2019.
Obračun PDV-a na usluge gradnje skladišta u Njemačkoj

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske (dalje: RH) sklopio je ugovor s poreznim obveznikom iz Njemačke o izgradnji skladišta koje se nalazi u Njemačkoj. Na koji način postupiti u vezi s obračunom PDV-a?

Utorak, 19.03.2019.
Veljača 2019.
Porezno motrište „prefakturiranja“ troškova smještaja

Društvo YZ d.o.o. koje je porezni obveznik, primilo je račun od hotela za uslugu smještaja zaposlenika društva YD d.o.o. na kojemu je zaračunan PDV po stopi od 13 %. Prema sporazumu s društvom YD d.o.o., društvo YZ d.o.o. treba „prefakturirati“ društvu YD d.o.o. troškove smještaja koji se odnose na njihove zaposlenike da bi nadoknadilo taj trošak. Navedeni trošak nadoknađuje se po istoj cijeni odnosno bez dodane marže. Kakvo je porezno motrište navedenog „prefakturiranja“?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Porezno motrište rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor

Društvo ZZ d.o.o. koje je srednji poduzetnik utvrdilo je da tijekom 2018. godine 50 zaposlenika nije u cijelosti iskoristilo godišnji odmor za tu godinu. Može li navedeno društvo provesti rezerviranje za neiskorištene godišnje odmore za navedene zaposlenike?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Prijenos poreznoga gubitka kod pripajanja društva

Društvo X d.o.o. koje obavlja trgovačku djelatnost planira pripojiti društvo Y d.o.o. koje više ne obavlja registriranu trgovačku djelatnost. Društvo Y d.o.o. ima temeljni kapital u svoti od 20.000,00 kn, gubitak poslovanja u svoti od 200.000,00 kn i preneseni porezni gubitak u svoti od 200.000,00 kn. Vlasnici udjela navedenih dvaju društava su dvije fizičke osobe koje su ujedno i jedini osnivači tih društava. Može li društvo X d.o.o. nakon pripajanja društva Y d.o.o. koristiti porezni gubitak toga društva? Kakvo je računovodstveno motrište navedenog pripajanja i treba li društvo X d.o.o. povećati temeljni kapital?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Predugovor - općenito

Planiramo sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s dugogodišnjim poslovnim partnerom, koji inzistira na sklapanju predugovora. Što je predugovor te koje obveze nastaju sklapanje predugovora?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Prekovremeni rad radnika koji rade u nepunom radnom vremenu

Možemo li radnicima koji rade s nepunim radnim vremenom naložiti prekovremeni rad i koje uvjete pritom moramo ispuniti?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Stalni sezonski poslovi

Potreban nam je veliki broj sezonskih radnika za rad u turizmu. S radnicima ćemo sklapati ugovore o radu na određeno vrijeme za obavljanje stalnih sezonskih poslova. Stoje li nam na raspolaganju kakve mjere ili poticaji koje možemo iskoristiti za zapošljavanje radnika?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Ugovorena svota otpremnine

Poslodavac je radniku, koji je u radnom odnosu proveo deset godina, uručio poslovno uvjetovani otkaz. Ugovorom o radu predviđeno je pravo radnika na otpremninu u svoti od 8.000,00 kuna za svaku godinu provedenu u radnom odnosu. Ima li radnik pravo na isplatu otpremnine u ugovorenoj svoti, iako ona prelazi svotu koja se može isplatiti neoporezivo u skladu s poreznim propisima?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Siječanj 2019.
Zaštita na radu i poslovi zaštite na radu

Nedavno smo osnovali jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, u kojemu za sada zapošljavamo samo dva radnika. Moramo li unatoč tome provoditi poslove zaštite na radu i ako moramo, možemo li ih obavljati sami?

Utorak, 15.01.2019.
Ustupanje potraživanja (cesija) u uvjetima blokade računa

Trgovačka društva A i B sklopila su ugovor o ustupu potraživanja (cesiji) kojim je trgovačko društvo A (ustupitelj ili cedent) na trgovačko društvo B (primatelj ili cesionar) prenijelo svoje novčano potraživanje. Međutim, nakon sklapanja ugovora trgovačko društvo B saznalo je da je trgovačkom društvu A određena blokada računa. Je li sklopljeni ugovor valjan?

Utorak, 15.01.2019.
Pravilnik o radu i savjetovanje s radničkim vijećem

Mora li poslodavac koji je unatrag godinu dana, zbog povećanog opsega posla, zaposlio veliki broj radnika (pa trenutačno broji dvadeset i dva radnika) donijeti pravilnik o radu i je li pritom obvezan provesti savjetovanje s radničkim vijećem?

Utorak, 15.01.2019.
Priređivanje nagradne igre

Nedavno sam otvorio obrt pa bih želio promovirati proizvode koje izrađujem. Mogu li putem Facebooka i mrežne stranice obrta organizirati darivanje u kojem ću slučajnim odabirom izabrati troje sudionika koji će dobiti moje proizvode? Moram li dobiti odobrenje određenoga nadležnog tijela?

Utorak, 15.01.2019.
Plaćanje računa kraticom između obveznika fiskalizacije

Može li obveznik fiskalizacije platiti karticom drugom obvezniku fiskalizacije račun u svoti od 12.000,00 kuna za nabavu proizvoda i usluga?

Utorak, 15.01.2019.
Usluga servisa osobnog automobila od poreznog obveznika iz Italije

Trgovačko društvo TIN d.o.o obavlja djelatnost trgovine, u sustavu je PDV-a i ima dodijeljen PDV ID broj. Koje su obveze navedenog društva ako primi račun za servis osobnog automobila od poreznog obveznika iz Italije?

Utorak, 15.01.2019.
Isticanje napomene „Ovo nije fiskalizirani račun“

Tko i kada treba istaknuti napomenu „Ovo nije fiskalizirani račun“?

Utorak, 15.01.2019.
Isporuka svježeg i rashlađenog mesa

Što se smatra svježim i rashlađenim mesom iz čl. 38. st. 3. t. n) Zakona o PDV-u? Odnosi li se navedeno i na smrznuto meso te na ono koje je odmrznuto prije prodaje?

Utorak, 15.01.2019.
Prosinac 2018.
Radno vrijeme prodajnih objekata

Može li društvo s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) koje obavlja registriranu djelatnost trgovine promijeniti radno vrijeme svojeg prodajnog objekta na način da radi i blagdanom?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Rad izvanrednih studenata

Može li se, i pod kojim uvjetima, s izvanrednim studentom ugovoriti obavljanje studentskih poslova?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Isplata božićnice

Željeli bismo radnicima isplatiti božićnicu. Međutim, nekolicina naših radnika ima određenu ovrhu na novčanoj tražbini po računu te smo za njih primili obavijesti o otvorenome posebnom (zaštićenom) računu. Zanima nas moramo li tim radnicima uplatiti božićnicu na redovan (blokirani) račun?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Naknadno ugovaranje probnog rada

S radnikom smo sklopili ugovor o radu na određeno vrijeme (godinu dana) za obavljanje poslova radnog mjesta – računovođa. Ugovor o radu na određeno vrijeme uskoro istječe te bismo htjeli radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za isto radno mjesto. Možemo li pritom ugovoriti i probni rad u trajanju šest mjeseci?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Postupanje maloga poreznog obveznika u vezi s uslugom servisa iz Mađarske

Trgovačko društvo Kuna d.o.o. nije u sustavu PDV-a i nema PDV ID broj. Koje su obveze navedenog društva ako planira poslati radni stroj – rovokopač na servis poreznom obvezniku iz Mađarske?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Obračun PDV-a na najam stroja poreznom obvezniku iz Italije

Tuzemni porezni obveznik daje u najam stroj trgovačkom društvu iz Italije (ima valjani PDV ID broj). Stroj će talijanski porezni obveznik preuzeti u RH i vratiti po isteku najma. Najam je ugovoren na rok od 10 dana Treba li na navedenu isporuku tuzemni porezni obveznik obračunati PDV ili se primjenjuje prijenos porezne obveze (reverse charge)?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Određivanje mjesta oporezivanja usluga na postrojenju

Smatra li se u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost postrojenje za preradu drva nekretninom?

Ponedjeljak, 17.12.2018.
Studeni 2018.
Nejednaki raspored radnog vremena

Što je nejednaki raspored radnog vremena i možemo li kao poslodavac uvesti takav raspored radnog vremena ako obavljamo proizvodnu djelatnost?

Četvrtak, 15.11.2018.
Stranac kao osnivač d.o.o.-a

Može li državljanin Bosne i Hercegovine u RH osnovati društvo s ograničenom odgovornošću te može li se zaposliti u svom trgovačkom društvu?

Četvrtak, 15.11.2018.
Kopiranje osobne iskaznice radnika

Mogu li poslodavci prikupljati i obrađivati osobne podatke radnika na način da u svrhu utvrđivanja identiteta i točnosti osobnih podataka radnika skeniraju ili kopiraju njihove osobne dokumente, primjerice osobnu iskaznicu?

Četvrtak, 15.11.2018.
Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem

Zapošljavamo nove radnike. S obzirom na to da je riječ o djelatnosti u kojoj radnici u obavljanju poslova radnog mjesta dolaze u doticaj s informacijama o proizvodnim postupcima, zanima nas na koji način možemo spriječiti da radnici stečena znanja prenose trećima ili primjenjuju za samostalno obavljanje poslova?

Četvrtak, 15.11.2018.
Zastara i ispunjenje zastarjele obveze

Trgovačko društvo A je trgovačkom društvu B 1. listopada 2015. godine isporučilo određenu količinu robe, zajedno s računom. Rok za plaćanje kupovne cijene nije bio ugovoren. Trgovačko društvo B je 12. studenog 2018. godine platilo kupovnu cijenu. Međutim, sada postavlja pitanje je li u međuvremenu nastupila zastara te može li tražiti povrat plaćene svote, ako u trenutku plaćanja nije znalo da je nastupila zastara?

Četvrtak, 15.11.2018.
Obračun PDV-a pri stjecanju promidžbenih usluga iz treće zemlje

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od turskoga poreznog obveznika za promidžbenu uslugu. Koje su obveze hrvatskoga poreznog obveznika nakon primitka navedenog računa, odnosno, treba li obračunati PDV na stjecanje tih usluga?

Četvrtak, 15.11.2018.
Smanjenje obveze za PDV kod naknadno odobrenog popusta

Društvo Tena d.o.o. koje je u sustavu PDV-a izdalo je odobrenje za naknadni popust kupcu Verdi d.o.o. koje je u sustavu PDV-a po računima za isporuke u tromjesečnom razdoblju Naknadni popust odobren je u visini 10 % od bruto-svote računa u ukupnoj svoti od 150.000,00 kn. Od toga je PDV 30.000,00 kn. U kojem trenutku društvo Tena može prema navedenome odobrenju smanjiti obvezu za PDV?

Četvrtak, 15.11.2018.
Trajanje neplaćenog dopusta

Koliko dugo može trajati neplaćeni dopust?

Četvrtak, 15.11.2018.
Pojam i položaj poslodavca

Radnica je prije nekoliko godina. zaposlena kod poslodavca X.Y.d.o.o. U X.Y.d.o.o.-u je prije šest mjeseci imenovan novi direktor. Pri poslovno uvjetovanom otkazu toj radnici, novi direktor osporava pravo na otpremninu obrazlažući joj da ona radi tek šest mjeseci kod istog poslodavca, pa da na otpremninu nema pravo. Dakle, je li u ovom slučaju poslodavac direktor ili pravna osoba?

Četvrtak, 15.11.2018.
Obveza vođenja evidencija radnog vremena za polaznike stručnog osposobljavanja za rad

Treba li evidencije radnog vremena voditi i za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Četvrtak, 15.11.2018.
Troškovi obrazovanja i osposobljavanja za rad

Ima li poslodavac obvezu snositi troškove obrazovanja i osposobljavanja radnika za rad?

Četvrtak, 15.11.2018.
Dopunski rad kod drugog poslodavca

Imamo potrebu zaposliti radnika na 6 sati tjedno, no on već ima zasnovan radni odnos na puno radno vrijeme kod drugog poslodavca. Može li radnik raditi i kod nas na ugovor o radu 6 sati tjedno, a da nismo u prekršaju?

Četvrtak, 15.11.2018.
Preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo

U kojim se slučajevima može ustanova preoblikovati u trgovačko društvo?

Četvrtak, 15.11.2018.
Listopad 2018.
Trajanje dnevnog i tjednog odmora

Trgovačko smo društvo koje se bavi pružanjem smještaja, njege i pomoći osobama starije životne dobi. Zbog posebnih potreba naših štićenika moramo organizirati smjene tako da osiguramo potrebnu skrb 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Prilikom utvrđivanja rasporeda radnog vremena koliko dnevnog i tjednog odmora moramo osigurati našim zaposlenicima?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa

Sklopili bismo ugovor o radu s mladom osobom u dobi od 23 godine, koja nema prethodnoga radnog iskustva ni mirovinskog staža. Čuli smo da postoji mogućnost primjene mjere oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću za osobe bez radnog iskustva do godine dana i za mlade osobe do 5 godina. Koju od navedenih mjera možemo iskoristiti?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Upućeni radnici

Sklopljen je ugovor o pružanju usluga između hrvatskoga i njemačkoga trgovačkog društva. Njemačko društvo, kao pružatelj usluge, uputilo bi svoje radnike na rad u RH kako bi izvršili sklopljeni ugovor. Mogu li radnici njemačkoga trgovačkog društva obavljati poslove na području RH i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
Zakup poslovnih prostorija

Vlasnici smo zgrade u kojoj iznajmljujemo stambene prostore. Dio zgrade, koji ima zaseban ulaz, prepustili bi na korištenje trgovačkom društvu koje bi u tom prostoru obavljalo svoju registriranu djelatnost. Na koji način možemo urediti međusobne odnose?

Ponedjeljak, 15.10.2018.
    napredna pretraga