Pitanja i odgovori

Srpanj 2019.
Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji

Pod kojim uvjetima državljanima treće zemlje može u RH biti odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji?

Utorak, 16.07.2019.
Stručno osposobljavanje za rad i godišnji odmor

Sklopili smo ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s osobom bez radnog iskustva. Ugovor je sklopljen 1. studenoga 2018. godine na razdoblje od 12 mjeseci, do 1. studenoga 2019. godine. Ima li polaznik stručnog osposobljavanja za rad pravo na godišnji odmor i ako ima, je li stekao pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora?

Utorak, 16.07.2019.
Stjecanje dijelova za osobni automobil iz EU-a

Trgovačko društvo koje se bavi djelatnošću trgovine kupuje dijelove za osobni automobil kojim se koristi za obavljanje djelatnosti od poreznog obveznika iz Njemačke. Ima li pravo na odbitak pretporeza u cijelosti te koje su njegove obveze u smislu PDV-a?

Utorak, 16.07.2019.
Premije životnog osiguranja za zaposlenike

Pod kojim uvjetima poslodavac može plaćati premije životnog osiguranja zaposlenicima, a da se pritom plaćena svota premije ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada?

Utorak, 16.07.2019.
Označavanje vozila

Koji su obvezni podatci koji se moraju istaknuti na bočnim stranama vozila koja se koriste u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe?

Utorak, 16.07.2019.
Pravo na uvid u spis – ograničenja

U upravnom je postupku moj zahtjev za razgledavanje spisa samo djelomično usvojen pa me zanima je li to dopušteno.

Utorak, 16.07.2019.
Denacionalizacija – korištenje stana

U stanu koji mi je oduzet nacionalizacijom 1994. godine stanuje korisnica koja plaća zaštićenu najamninu, a uselila je na temelju ugovora o privremenom korištenju koji je sklopila s Gradom Z. i koji se obnavljao svake tri godine. Imam li pravo na povrat stana u vlasništvo?

Utorak, 16.07.2019.
Odustanak stranke od zahtjeva – upravni postupak

Koja procesna situacija nastaje kad investitor odustane od zahtjeva za izdavanjem građevne dozvole protiv koje je susjed podnio žalbu?

Utorak, 16.07.2019.
Upravni spor – medicinsko vještačenje

Pokrenuo sam upravni spor jer se rješenje o mojoj invalidnosti zasniva na nepravilnoj ocjeni ovlaštenog vještaka, a kako se naknadno moje zdravstveno stanje bitno pogoršalo, mogu li tražiti da se provede novo vještačenje putem sudskog vještaka?

Utorak, 16.07.2019.
Lipanj 2019.
Cesija

Koja je potraživanja moguće ugovorom o ustupu potraživanja (ugovorom o cesiji) prenositi na novog vjerovnika (cesionara)?

Petak, 21.06.2019.
Otkaz ugovora o radu državljanina treće zemlje

Sklopili smo ugovor o radu s državljaninom treće zemlje na temelju izdane dozvole za boravak i rad. Ugovor o radu sklopljen je na određeno vrijeme na godinu dana. Na isti je rok izdana i dozvola za boravak i rad. Možemo li sklopljeni ugovor o radu otkazati i prije isteka roka na koji je izdana dozvola za boravak i rad te može li državljanin treće zemlje ostati u RH?

Petak, 21.06.2019.
Rad maloljetnika

Može li maloljetnik sklopiti ugovor o radu i koje uvjete rada mu poslodavac mora osigurati?

Petak, 21.06.2019.
Sezonski poslovi u poljoprivredi

Imamo potrebu zaposliti veći broj radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi, ali s obzirom na to da obavljanje mposlova ovisi o vremenskim uvjetima, ne možemo unaprijed znati koliko će trajati obavljanje poslova. Na koji način možemo s radnicima zasnovati radni odnos?

Petak, 21.06.2019.
Ovjera uvezane knjige računa

Treba li i u kojem slučaju obveznik fiskalizacije ovjeriti uvezanu knjigu računa?

Petak, 21.06.2019.
Prelazak s novčanog načela na redoviti postupak

Trgovačko društvo koje utvrđuje osnovicu poreza na dobit prema novčanom načelu (od 2017. godine) u tijeku 2019. ostvariti će prihode veće od 3.000.000,00 kn. Na koji način će utvrditi poreznu osnovicu za 2019. godinu, prema novčanom načelu ili prema redovnom postupku?

Petak, 21.06.2019.
Vrijednosno usklađenje i prodaja zastarjele robe

Trgovačko društvo Mali d.o.o. bavi se trgovinom na veliko. Na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je zastarjela i koja se povlači iz asortimana. Zbog zastarjelosti cijena koja se na tržištu može postići niža je od nabavne vrijednosti. Treba li provesti vrijednosno usklađenje trgovačke robe i je li iskazani trošak vrijednosnog usklađenja porezno priznat? Hoće li se takva prodaja ispod nabavne cijene smatrati nepoštenom trgovinom u skladu s propisima o trgovini?

Petak, 21.06.2019.
Isporuka neprerađenoga smrznutog voća

Kojom stopom PDV-a je oporeziva isporuka neprerađenoga smrznutog voća?

Petak, 21.06.2019.
Svibanj 2019.
Dozvola za boravak i rad i upućivanje na rad u druge države članice EGP-a

Mogu li poslodavci državljane trećih zemalja koji su dobili dozvolu za boravak i rad u RH upućivati na rad u druge države članice EGP-a?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Prekid zastarnog roka

U kojim slučajevima dolazi do prekida tijeka zastarnog roka?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Zaštita noćnog radnika

Koje su obveze poslodavca prema noćnim radnicima?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Na koji način zaposleni roditelji koriste pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta te koja prava i obveze imaju?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Usluga najma automobila (rent-a-car)

Trgovačko društvo Mali d.o.o. uputio je zaposlenika na službeni put u Berlin. Zaposleniku je odobreno da u Berlinu iznajmi osobni automobil kako bi mogao posjetiti poslovne partnere. Društvo Rent-a-car iz Njemačke izdalo je račun za najam osobnog automobila na 7 dana poreznom obvezniku iz Hrvatske. Treba li na primljenu uslugu društvo Mali d.o.o. obračunati PDV?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Najam građevinskog stroja - bagera stranom poreznom obvezniku

Tuzemni porezni obveznik daje u najam građevinski stroj – bager bez rukovatelja trgovačkom društvu iz Češke (ima valjani češki PDV ID broj), ali je i u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) registriran za potrebe PDV-a. Najmoprimac će koristiti bager za potrebe gradnje građevine u RH. Treba li na navedenu isporuku obračunati PDV ili se primjenjuje prijenos porezne obveze?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Zamjena pokvarenog uređaja u jamstvenom roku

Trgovačko društvo Trgovac d.o.o. u sustavu je PDV-a. Prodalo je elektronički uređaj. Za navedeni uređaj dano je jamstvo od dvije godine. Nakon 2 mjeseca od prodaje kupac prijavljuje kvar uređaja, a zbog nemogućnosti popravka društvo Trgovac d.o.o. zamjenjuje mu uređaj novim uređajem jednakih karakteristika. Treba li trgovačko društvo obračunati PDV na isporuku zamjenskog dobra?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Travanj 2019.
Dvojno državljanstvo

Hrvatski poslodavac želi zaposliti državljanina Bosne i Hercegovine. Mora li za zapošljavanje pribaviti dozvolu za boravak i rad ako osoba koju bi zaposlio uz državljanstvo Bosne i Hercegovine ima i državljanstvo RH?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Preuzimanje duga – pristanak vjerovnika

Osoba A isporučila je određenu količinu robe osobi B. S obzirom na to da osoba B zbog financijskih poteškoća ne može isplatiti kupoprodajnu cijenu (dug), član uprave (direktor) osobe B preuzeo bi na sebe dug prema osobi A. Mora li osoba A dati svoj pristanak?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Strano predstavništvo u RH

Tko može u RH osnovati strano predstavništvo i pod kojim uvjetima?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Videonadzor na radnom mjestu

Pod kojim uvjetima poslodavac može uvesti videonadzor na radnom mjestu?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Stjecanje osobnog automobila iz EU-a

Obrtnik nabavlja osobni automobil za potrebe obrta iz Njemačke. Ima li pravo na odbitak pretporeza u cijelosti te koje su njegove obveze u smislu PDV-a?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Računovodstveno praćenje nekretnine koja služi za smještaj zaposlenika predstavništva i priznavanje troškova

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) u sustavu PDV-a koje ima otvoreno predstavništvo u Mađarskoj koje nema pravnu osobnost i ne vodi poslovne knjige zbog čega društvo evidentira poslovne događaje predstavništva u svojim knjigovodstvenim evidencijama. Tuzemno društvo posjeduje nekretninu u RH kojom bi se koristilo za boravak (smještaj) zaposlenika predstavništva za vrijeme boravka u Zagrebu kada bi došli na sastanke u Zagreb. Na koji način knjigovodstveno evidentirati boravak tih zaposlenika iz predstavništva kako bi trošak amortizacije bio i porezno priznati trošak te mogu li se te nekretnine i dalje računovodstveno pratiti kao ulaganja u nekretnine?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Isporuka betonskog čelika i željeza

Što se smatra betonskim čelikom i željezom na koji se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze te koje su obveze isporučitelja i primatelja takvih isporuka?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Predstavnik radnika u organu poslodavca

Kakav i koliki može biti utjecaj predstavnika radnika u organu (tijelu) poslodavca na odluke poslodavca?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Obveznost pravnog shvaćanja izraženog u obrazloženju presude – upravni spor

Mora li Visoki upravni sud prihvatiti pravno shvaćanje izneseno u obrazloženju pravomoćne prvostupanjske presude kada odlučuje o žalbi protiv nove prvostupanjske presude donesene u istoj stvari?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Zahtjev za izvanrednim preispitivanjem presude – upravni spor

Ima li mjesta podnošenju zahtjeva za izvanrednim preispitivanjem presude Visokoga upravnog suda RH zato što taj sud nije nakon uvaženja žalbe i poništenja presude nižeg suda, koja se temeljila na pogrešnoj primjeni materijalnog prava, sam odlučio o upravnoj stvari, a što je u neskladu s odredbom čl. 74. st. 2. Zakona o upravnim sporovima?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Upravni postupak – naknada troškova za zastupanje putem odvjetnika

Upravni postupak u disciplinskom predmetu okončan je u moju korist. Imam li pravo na naknadu troškova za zastupanje putem odvjetnika kojega sam opravdano angažirao jer predmet nije bio jednostavan?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Upravni spor - javna nabava

Kako se u postupcima radi javne nabave ostvaruje sudska zaštita?

Ponedjeljak, 15.04.2019.
Ožujak 2019.
Porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) ima namjeru izdavati vrijednosne kupone koji se mogu uporabiti za kupnju robe koja je oporeziva s 5 %, 13 % i 25 % PDV-a u tome društvu. Kakav je porezni položaj izdavanja navedenih vrijednosnih kupona?

Utorak, 19.03.2019.
Porezno motrište isporuke dobara u drugu zemlju članicu EU-a

Porezni obveznik iz RH isporučuje trgovačku robu iz RH u Slovačku poreznom obvezniku iz Švicarske koji nije u EU-u registriran za potrebe PDV-a. Kakav je porezni položaj navedene isporuke?

Utorak, 19.03.2019.
Porezno motrište isporuke dobara s montažom u drugu zemlju članicu EU-a

Porezni obveznik iz RH isporučio je stroj za proizvodnju metala s montažom poreznom obvezniku iz Njemačke. Kakav je porezni položaj navedene isporuke?

Utorak, 19.03.2019.
Konzumacija alkohola na radnom mjestu

Radnik je došao na posao u vidno alkoholiziranom stanju. Odbio je zahtjeve poslodavca da se podvrgne alkotestu, kao i zahtjev da napusti radno mjesto. Je li riječ o okolnostima zbog kojih poslodavac može radniku uručiti otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem?

Utorak, 19.03.2019.
Prekid rada i naknada plaće

Prošlog mjeseca zbog puknuća cijevi i izlijevanja vode u našim poslovnim prostorijama nismo mogli organizirati rad pa smo svim radnicima dali uputu da dva tjedna ne dolaze na posao. S obzirom na to da radnici u tom razdoblju nisu radili, moramo li im svejedno isplatiti ugovorenu plaću?

Utorak, 19.03.2019.
Rad državljana EGP-a u RH

Mogu li državljani EGP-a slobodno zasnivati radni odnos u RH i trebaju li za sklapanje ugovora o radu dozvolu za boravak i rad?

Utorak, 19.03.2019.
Zajam članovima uprave

Mogu li d.d. i d.o.o. članu uprave (direktoru) odobriti i isplatiti zajam?

Utorak, 19.03.2019.
Obračun kamata na zajam osnivaču ustanove

Ustanova koja je obveznik poreza na dobitak, a djelatnost obavlja na potpomognutom području, svom je osnivaču u 2017. godini odobrila zajam. Koju kamatu treba obračunati u 2018. godini, odnosno koja je kamata u poreznom smislu najpovoljnija?

Utorak, 19.03.2019.
Obračun PDV-a na usluge gradnje skladišta u Njemačkoj

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske (dalje: RH) sklopio je ugovor s poreznim obveznikom iz Njemačke o izgradnji skladišta koje se nalazi u Njemačkoj. Na koji način postupiti u vezi s obračunom PDV-a?

Utorak, 19.03.2019.
Veljača 2019.
Porezno motrište „prefakturiranja“ troškova smještaja

Društvo YZ d.o.o. koje je porezni obveznik, primilo je račun od hotela za uslugu smještaja zaposlenika društva YD d.o.o. na kojemu je zaračunan PDV po stopi od 13 %. Prema sporazumu s društvom YD d.o.o., društvo YZ d.o.o. treba „prefakturirati“ društvu YD d.o.o. troškove smještaja koji se odnose na njihove zaposlenike da bi nadoknadilo taj trošak. Navedeni trošak nadoknađuje se po istoj cijeni odnosno bez dodane marže. Kakvo je porezno motrište navedenog „prefakturiranja“?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Porezno motrište rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor

Društvo ZZ d.o.o. koje je srednji poduzetnik utvrdilo je da tijekom 2018. godine 50 zaposlenika nije u cijelosti iskoristilo godišnji odmor za tu godinu. Može li navedeno društvo provesti rezerviranje za neiskorištene godišnje odmore za navedene zaposlenike?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Prijenos poreznoga gubitka kod pripajanja društva

Društvo X d.o.o. koje obavlja trgovačku djelatnost planira pripojiti društvo Y d.o.o. koje više ne obavlja registriranu trgovačku djelatnost. Društvo Y d.o.o. ima temeljni kapital u svoti od 20.000,00 kn, gubitak poslovanja u svoti od 200.000,00 kn i preneseni porezni gubitak u svoti od 200.000,00 kn. Vlasnici udjela navedenih dvaju društava su dvije fizičke osobe koje su ujedno i jedini osnivači tih društava. Može li društvo X d.o.o. nakon pripajanja društva Y d.o.o. koristiti porezni gubitak toga društva? Kakvo je računovodstveno motrište navedenog pripajanja i treba li društvo X d.o.o. povećati temeljni kapital?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Predugovor - općenito

Planiramo sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine s dugogodišnjim poslovnim partnerom, koji inzistira na sklapanju predugovora. Što je predugovor te koje obveze nastaju sklapanje predugovora?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
Prekovremeni rad radnika koji rade u nepunom radnom vremenu

Možemo li radnicima koji rade s nepunim radnim vremenom naložiti prekovremeni rad i koje uvjete pritom moramo ispuniti?

Ponedjeljak, 18.02.2019.
    napredna pretraga