Pitanja i odgovori

Studeni 2019.
Isplata autorskog honorara na zaštićeni račun

Autor nas kao naručitelja traži da mu uplatimo naknadu na njegov zaštićeni račun koji nam je dostavio. Zanima nas je li dopušteno navedeni honorar uplatiti na autorov zaštićeni račun?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Neplaćeni dopust – maksimalno trajanje

Čime se utvrđuje maksimalno trajanje neplaćenog dopusta?

Ponedjeljak, 18.11.2019.
Listopad 2019.
Ugovor o radu na određeno vrijeme radi zamjene privremeno nenazočnog radnika

Sklopili smo ugovor o radu na određeno vrijeme s radnikom do povratka na rad privremeno nenazočne radnice koja je na dugotrajnom bolovanju. Od sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme proteklo je više od tri godine. S obzirom na to da je radnica još uvijek na bolovanju, može li radnik na temelju sklopljenog ugovora o radu nastavi raditi kod nas i kada mu radni odnos točno prestaje?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Obavljanje volonterskih aktivnosti (volonteri)

Neprofitna smo udruga i uskoro organiziramo volontiranje. Zanima nas koje sve osobe mogu za nas obavljati volonterske aktivnosti, odnosno biti volonteri?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Djelatnost poreznog savjetništva

Tko može, i pod kojim uvjetima, obavljati djelatnost poreznog savjetništva?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Privremeno ustupanje radnika

Može li obrtnik koji trenutačno nema potrebe za radom svojih radnika te radnike privremeno ustupiti drugom poslodavcu (trgovačkom društvu) da za njega obavljaju određene poslove?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Neoporeziva nadoknada troškova prehrane radnika

Na koji način poslodavac može neoporezivo isplatiti nadoknadu troškova prehrane ili omogućiti prehranu svojim radnicima?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Oporezivanje isplate kamata pravnoj osobi iz Slovenije

Trgovačko društvo isplaćuje ugovorene kamate po primljenom zajmu zajmodavcu – trgovačkom društvu sa sjedištem u Republici Sloveniji. Plaća li se porez po odbitku pri isplati i po kojoj stopi?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Priznavanje troška kamata

Trgovačko društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) u razdoblju od 2011. do 2019. godine u više je navrata primalo pozajmice od različitih povezanih osoba s ugovorenom kamatom. Zajmodavci su bili fizička osoba koja je rezident RH, fizička osoba koja je rezident Republike Slovenije (dalje: Slovenije) i pravne osobe iz Slovenije. Fizičke osobe članovi su trgovačkog društva, a jedna od njih je ujedno i član društva iz Slovenije. Trgovačko društvo u prijašnjim razdobljima u poslovnim knjigama nije evidentiralo trošak kamata iako su one bile ugovorene. Na koji način društvo treba postupiti u vezi s tim kamatama i u kojoj visini su kamate priznati trošak?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Primjena tuzemnog prijenosa porezne obveze na paljenu žicu

Primjenjuje li se tuzemni prijenos porezne obveze na isporuku paljene žice?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Prokurist kao potpisnik ugovora o radu

Zanima nas je li valjan ugovor o radu koji je potpisao prokurist?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Izuzimanje od ovrhe naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Ulazi li naknada za vrijeme godišnjeg odmora u ovrhu, odnosno može li se u cijelosti uplaćivati na zaštićeni račun?

Ponedjeljak, 21.10.2019.
Rujan 2019.
Porezno motrište podjele društva koja se provodi odvajanjem s preuzimanjem

Trgovačko društvo provodi podjelu društva koje se provodi odvajanjem s preuzimanjem, odnosno na način da se dio imovine, obveza i kapitala jednog društva prenosi na već postojeće društvo. Navedenom je podjelom predviđeno da se u društvo preuzimatelja iz imovine postojećeg društva prenosi udjel u povezanom društvu (100 % udjela), dio temeljnog kapitala i pričuva te dio dugoročnih obveza s osnove zajma primljenog od člana društva. Treba li se pri provođenju navedene statusne promjene na društvo preuzimatelja prenijeti vrijednost imovine odnosno vrijednost udjela u povezanom društvu (100 % udjela) prema fer vrijednosti ili je moguće koristiti knjigovodstvenu vrijednost udjela te kakvo je porezno motrište navedenog prijenosa?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a na isporuke goriva i cestarine u inozemstvu

Zaposlenik trgovačkog društva u RH kojemu se obavlja obračun putnog naloga sa službenog puta u Njemačkoj podnio je pri obračunu račun za gorivo za službeni osobni automobil na kojemu je obračunan njemački PDV, te je pri obračunu putnog naloga podnio i račun za vinjetu na kojemu je obračunan njemački PDV. Treba li trgovačko društvo u RH koje je porezni obveznik po navedenim računima obračunati hrvatski PDV?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a pri stjecanju savjetodavnih usluga iz treće zemlje

Hrvatski porezni obveznik primio je račun od poreznog obveznika iz Bosne i Hercegovine za savjetodavne usluge. Koje su obveze hrvatskoga poreznog obveznika nakon primitka navedenog računa odnosno kakav je porezni položaj primanja navedenih usluga za poreznog obveznika iz Republike Hrvatske?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Nedostavljanje potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

U kojem roku radnik mora poslodavcu dostaviti potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i predstavlja li nedostavljanje navedene potvrde razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Privatna praksa zdravstvenih radnika

Na koji način zdravstveni radnici mogu početi obavljati privatnu praksu?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Ugovor o podzakupu

Može li zakupnik zakupljenu pokretnu ili nepokretnu stvar davati trećim osobama u podzakup?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Zamjenski tjedni odmor i dani blagdana

Može li radnik zamjenski tjedni odmor koristiti u dane blagdana?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a na ulaznicu za koncert

Tuzemni porezni obveznik u Republici Hrvatskoj organizira koncert. Treba li na izdanim računima za ulaznice na koncert poreznim obveznicima iz Europske unije i trećih zemalja obračunati porez na dodanu vrijednost?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Obračun PDV-a na najam prostora na izložbi

Tuzemni porezni obveznik organizira izložbu poljoprivrednih strojeva u Republici Hrvatskoj. Izlagači na izložbi bit će porezni obveznici iz Europske unije. Treba li tuzemni porezni obveznik obračunati PDV-a na usluge stavljanja na raspolaganje izložbenog prostora?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Posebne evidencije – predmet upisa u te evidencije

Tko i što se upisuje u posebne evidencije?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Bolovanje i izvanredni otkaz

Ima li poslodavac obvezu čekati povratak s bolovanja radnika (koje je otvorio nakon što je odbio odluku primiti na radnom mjestu) pa mu onda uručiti odluku o izvanrednom otkazu?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Otkazni rok u slučaju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Što je s otkaznim rokom kod stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Otkaz nakon otkaza

Radnik je poslodavcu uručio otkaz. Idućega dana poslodavac je uručio odluku o otkazu tom (istom) radniku. Je li taj poslodavac ispravno postupio?

Ponedjeljak, 16.09.2019.
Srpanj 2019.
Novčana naknada za nezaposlenost

Ima li osoba kojoj je radni odnos prestao sporazumnim raskidom ugovora o radu pravo na novčanu naknadu na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti?

Utorak, 16.07.2019.
Prijava ozljede na radu

Tko su obveznici prijave ozljede na radu i na koji način se prijava podnosi?

Utorak, 16.07.2019.
Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji

Pod kojim uvjetima državljanima treće zemlje može u RH biti odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji?

Utorak, 16.07.2019.
Stručno osposobljavanje za rad i godišnji odmor

Sklopili smo ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa s osobom bez radnog iskustva. Ugovor je sklopljen 1. studenoga 2018. godine na razdoblje od 12 mjeseci, do 1. studenoga 2019. godine. Ima li polaznik stručnog osposobljavanja za rad pravo na godišnji odmor i ako ima, je li stekao pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora?

Utorak, 16.07.2019.
Stjecanje dijelova za osobni automobil iz EU-a

Trgovačko društvo koje se bavi djelatnošću trgovine kupuje dijelove za osobni automobil kojim se koristi za obavljanje djelatnosti od poreznog obveznika iz Njemačke. Ima li pravo na odbitak pretporeza u cijelosti te koje su njegove obveze u smislu PDV-a?

Utorak, 16.07.2019.
Premije životnog osiguranja za zaposlenike

Pod kojim uvjetima poslodavac može plaćati premije životnog osiguranja zaposlenicima, a da se pritom plaćena svota premije ne smatra dohotkom od nesamostalnog rada?

Utorak, 16.07.2019.
Označavanje vozila

Koji su obvezni podatci koji se moraju istaknuti na bočnim stranama vozila koja se koriste u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe?

Utorak, 16.07.2019.
Pravo na uvid u spis – ograničenja

U upravnom je postupku moj zahtjev za razgledavanje spisa samo djelomično usvojen pa me zanima je li to dopušteno.

Utorak, 16.07.2019.
Denacionalizacija – korištenje stana

U stanu koji mi je oduzet nacionalizacijom 1994. godine stanuje korisnica koja plaća zaštićenu najamninu, a uselila je na temelju ugovora o privremenom korištenju koji je sklopila s Gradom Z. i koji se obnavljao svake tri godine. Imam li pravo na povrat stana u vlasništvo?

Utorak, 16.07.2019.
Odustanak stranke od zahtjeva – upravni postupak

Koja procesna situacija nastaje kad investitor odustane od zahtjeva za izdavanjem građevne dozvole protiv koje je susjed podnio žalbu?

Utorak, 16.07.2019.
Upravni spor – medicinsko vještačenje

Pokrenuo sam upravni spor jer se rješenje o mojoj invalidnosti zasniva na nepravilnoj ocjeni ovlaštenog vještaka, a kako se naknadno moje zdravstveno stanje bitno pogoršalo, mogu li tražiti da se provede novo vještačenje putem sudskog vještaka?

Utorak, 16.07.2019.
Lipanj 2019.
Cesija

Koja je potraživanja moguće ugovorom o ustupu potraživanja (ugovorom o cesiji) prenositi na novog vjerovnika (cesionara)?

Petak, 21.06.2019.
Otkaz ugovora o radu državljanina treće zemlje

Sklopili smo ugovor o radu s državljaninom treće zemlje na temelju izdane dozvole za boravak i rad. Ugovor o radu sklopljen je na određeno vrijeme na godinu dana. Na isti je rok izdana i dozvola za boravak i rad. Možemo li sklopljeni ugovor o radu otkazati i prije isteka roka na koji je izdana dozvola za boravak i rad te može li državljanin treće zemlje ostati u RH?

Petak, 21.06.2019.
Rad maloljetnika

Može li maloljetnik sklopiti ugovor o radu i koje uvjete rada mu poslodavac mora osigurati?

Petak, 21.06.2019.
Sezonski poslovi u poljoprivredi

Imamo potrebu zaposliti veći broj radnika na sezonskim poslovima u poljoprivredi, ali s obzirom na to da obavljanje mposlova ovisi o vremenskim uvjetima, ne možemo unaprijed znati koliko će trajati obavljanje poslova. Na koji način možemo s radnicima zasnovati radni odnos?

Petak, 21.06.2019.
Ovjera uvezane knjige računa

Treba li i u kojem slučaju obveznik fiskalizacije ovjeriti uvezanu knjigu računa?

Petak, 21.06.2019.
Prelazak s novčanog načela na redoviti postupak

Trgovačko društvo koje utvrđuje osnovicu poreza na dobit prema novčanom načelu (od 2017. godine) u tijeku 2019. ostvariti će prihode veće od 3.000.000,00 kn. Na koji način će utvrditi poreznu osnovicu za 2019. godinu, prema novčanom načelu ili prema redovnom postupku?

Petak, 21.06.2019.
Vrijednosno usklađenje i prodaja zastarjele robe

Trgovačko društvo Mali d.o.o. bavi se trgovinom na veliko. Na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je zastarjela i koja se povlači iz asortimana. Zbog zastarjelosti cijena koja se na tržištu može postići niža je od nabavne vrijednosti. Treba li provesti vrijednosno usklađenje trgovačke robe i je li iskazani trošak vrijednosnog usklađenja porezno priznat? Hoće li se takva prodaja ispod nabavne cijene smatrati nepoštenom trgovinom u skladu s propisima o trgovini?

Petak, 21.06.2019.
Isporuka neprerađenoga smrznutog voća

Kojom stopom PDV-a je oporeziva isporuka neprerađenoga smrznutog voća?

Petak, 21.06.2019.
Svibanj 2019.
Dozvola za boravak i rad i upućivanje na rad u druge države članice EGP-a

Mogu li poslodavci državljane trećih zemalja koji su dobili dozvolu za boravak i rad u RH upućivati na rad u druge države članice EGP-a?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Prekid zastarnog roka

U kojim slučajevima dolazi do prekida tijeka zastarnog roka?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Zaštita noćnog radnika

Koje su obveze poslodavca prema noćnim radnicima?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Na koji način zaposleni roditelji koriste pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta te koja prava i obveze imaju?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Usluga najma automobila (rent-a-car)

Trgovačko društvo Mali d.o.o. uputio je zaposlenika na službeni put u Berlin. Zaposleniku je odobreno da u Berlinu iznajmi osobni automobil kako bi mogao posjetiti poslovne partnere. Društvo Rent-a-car iz Njemačke izdalo je račun za najam osobnog automobila na 7 dana poreznom obvezniku iz Hrvatske. Treba li na primljenu uslugu društvo Mali d.o.o. obračunati PDV?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
Najam građevinskog stroja - bagera stranom poreznom obvezniku

Tuzemni porezni obveznik daje u najam građevinski stroj – bager bez rukovatelja trgovačkom društvu iz Češke (ima valjani češki PDV ID broj), ali je i u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) registriran za potrebe PDV-a. Najmoprimac će koristiti bager za potrebe gradnje građevine u RH. Treba li na navedenu isporuku obračunati PDV ili se primjenjuje prijenos porezne obveze?

Ponedjeljak, 20.05.2019.
    napredna pretraga