Računovodstvo, revizija i financije 8/2000

Zakon o poticanju poslovanja (povlastice za moćne invenstitore)
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Dr. sc. Slobodan MRKŠA
Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Poslovni najam u računovodstvu najmodavca
Autor: Eduard BARIČEVIĆ, dipl. oec.
Poljeprivredna kooperacija - razmjena i poticaji
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Evidencija i manipulacija alatom u uporabi
Autor: Mr. sc. Ivan TROKTER, dipl. oec. i inž. stroj.
Financiranje radnog kapitala
Autor: Dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Ponovno izmjene zakona o PDV-u
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poslovne knjige i evidencije obrtnika mesara
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ugovor o otpremanju (špediciji)
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Problemi pravne regulative u elektroničkome trgovanju
Autor: Prof. dr. sc. Željko PANIAN
Roba u privremenom smještaju i privremena skladišta
Autor: Vladimir BATESTIN, dipl. iur.
Kartično poslovanje - devizni aspekt
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Jamstveni kapital banke
Autor: Boris BUŠAC, dipl. oec.
Pripajanje društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
Isplata mirovine na temelju kapitalizirane štednje
Autor: Ljiljana MARUŠIĆ, dipl. oec.
Naknada pojašnjenja u svezi s plaćanje doprinosa koji se iskazuju u Obrascu ID
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Strateške odrednice elektronički integriranog poslovanja (e-Businessa)
Autori: Dr. sc. Jurica PAVIČIĆ
Dr. sc. Nataša RENKO
Mr. sc. Nikša ALFIREVIĆ