Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2013, str. 148
Klasifikacija plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija
Autor: Mr. sc. Hrvoje MIJIĆ
Mr. sc. Sanja SUMAN

Svaka regulatorna izmjena koja znatno utječe na poslovni rezultat kreditne institucije naći će se u središtu pozornosti svake kreditne ...

rrif - 5.2013, str. 43
Izmjene načina izvještavanja prema zahtjevima HANFE
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ

U Nar nov br 30 13 objavljene su izmjene Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih ...

rrif - 7.2012, str. 166
Organizacija funkcije praćenja usklađenosti u bankovnom sustavu
Autor: Lidija PRANJIĆ , dipl. oec.

Posljednje desetljeće obilježile su svekolike promjene u bankovnom sustavu pa i cjelokupnom financijskom sektoru te se s ciljem postizanja stabilnog ...

rrif - 3.2012, str. 93
Metode procjene imovine i obveza investicijskog fonda
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.

U ovome se članku analiziraju najbitnije promjene u vezi s vrednovanjem imovine investicijskih fondova a koje su rezultat usklađenja Pravilnika ...

rrif - 8.2011, str. 117
Sadržaj i posljedice novog uređenja kredita u bankarstvu
Autor: Doc. dr. sc. Roberto ERCEGOVAC
Ana KUNDID, bacc. oec

Prudencijalni autoriteti čuvari su stabilnosti sigurnosti funkcionalnosti i djelotvornosti bankarskog sektora kao nužnih uvjeta razvoja gospodarstva Devijacije u procesu evolucije ...

rrif - 4.2011, str. 43
Kapital društava za upravljanje investicijskim fondovima
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.

U Narodnim novinama broj 6 i 11 ove godine objavljen je Pravilnik o obliku i vrsti kapitala društava za upravljanje ...

rrif - 3.2011, str. 52
Predaja godišnjih financijskih izvještaja prema posebnim propisima
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.

U ovom članku autor daje kratku informaciju o obvezama investicijskih društava društava za upravljanje investicijskim fondovima investicijskih fondova mirovinskih fondova ...

rrif - 11.2010, str. 121
Uporaba Credit scoring metodologije u domaćim bankama
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.

Metodologija Credit scoringa predstavlja tehniku kojom banke ostvaruju dva izrazito bitna cilja snižavanje troškova i kvantificiranje potrebe za preuzimanjem rizika ...

rrif - 6.2010, str. 48
Financijski izvještaji mirovinskih društava i mirovinskih fondova
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.

U ovom se članku iznosi sadržaj i pravna osnova za financijsko izvještavanje mirovinskih društava i mirovinskih fondova Izvještajni zahtjev odnosi ...

rrif - 1.2010, str. 20
I. Obveznici i rokovi za izradu i dostavu financijskih i poreznih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Obveza sastavljanja financijskih izvješća 2 Financijska izvješća za potrebe statistike predaju se do 31 ožujka 3 Obveza javne objave ...

rrif - 10.2009, str. 95
Adekvatnost kapitala investicijskih društava
Autor: Mijo Jozić

U ovome se članku iznosi pravna osnova način izračuna rokovi i način izvještavanja investicijskih društava o adekvatnosti kapitala S ...

rrif - 8.2009, str. 70
Izračun rezerviranja i primjerenosti jamstvenog kapitala
Autor: Mr. sc. Valter Kukuljan, dipl. oec.

Hrvatska narodna banka je 1 siječnja 2009 objavila nove odluke o upravljanju kreditnim rizicima o kapitalu i dr Nar nov ...

rrif - 2.2009, str. 99
Računovodstvene evidencije i godišnji izvještaji leasing društava
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Osobitosti u računovodstvenoj evidenciji vide se iz obveze primjene propisanog računskog plana za leasing društva Leasing društva primjenjuju Međunarodne standarde ...

rrif - 1.2009, str. 0
Novosti za banke, revizore i osiguravatelje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

NOVA SMJERNICA O JAČANJU KAPITALA BANAKANOVA PRAVILA ZA PREBACIVANJE BANKOVNIH RAČUNAEU ŽELI VIŠE SUBJEKATA NA REVIZORSKOM TRŽIŠTUPREDLOŽENE PROMJENE U OPOREZIVANJU ...

rrif - 1.2009, str. 199
XIII. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI BANAKA ZA 2008.
Autor: Mr. sc. Đurđica HARAMIJA, ovl. rač. i ovl. rev.

 1.  ZAKONSKI TEMELJI
 2. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI BANAKA
 3. BUDUĆI NADZORNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI BANAKA
 4. KONTROLNI POSTUPCI  ZA PRIPREMU GODIŠNJEG OBRAČUNA
 5. ZAKLJUČAK

rrif - 1.2009, str. 195
XII. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA INVESTICIJSKIH FONDOVA I DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

 1. UVOD
 2. IZVJEŠĆIVANJE INVESTICIJSKIH FONDOVA
 3. POREZNI STATUS DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
 4. ZAKLJUČAK

rrif - 1.2009, str. 191
XI. POSEBNOSTI GODIŠNJEG OBRAČUNA U
Autor: Matilda VLAH, dipl. oec. i ovl. rač.

DONESEN JE NOVI ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALAPRIMJENA MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠtavanjaPLAĆANJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U BROKERSKIM DRUŠTVIMASREDSTVA NALOGODAVACA I ...

rrif - 9.2008, str. 35
Financijski pokazatelji u bankarskim modelima za procjenu boniteta trgovačkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Boris Peko, dipl. oec.

Procjena kreditnog rizika klijenata banke bitan je element za uspostavljanje poslovnih odnosa s klijentima donošenje odluke o kreditiranju i definiranju ...

rrif - 7.2008, str. 17
Financijsko izvješćivanje tijekom godine
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Sastavljanje financijskih izvještaja za određena međurazdoblja tijekom godine ili pak mjesečno više je izraz potrebe poduzetnika za bitnim informacijama za ...

rrif - 4.2008, str. 90
Financijska izvješća profitnih centara u bankama
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ

Poslovanje banaka je nezamislivo bez užih organizacijskih jedinica Zadaća užih organizacijskih jedinica banaka je pokrivanje određenih regija i u funkciji ...

rrif - 4.2008, str. 85
Može li doći do kreditnog loma u Hrvatskoj?
Autor: Prof. dr. sc. Drago JAKOVČEVIĆ

U članku se aktualizira problem neravnoteže realnog i financijskog sektora hrvatske ekonomije Unatoč solidnim stopama gospodarskog rasta stabilnom tečaju domaće ...

rrif - 3.2008, str. 130
Financijska izvješća banaka
Autor: Dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ

U članku su dana pojašnjenja za sastavljanje financijskih izvješća banaka bilance računa dobitka i gubitka izvješća o novčanom toku izvješća ...

rrif - 3.2008, str. 50
Utvrđivanje vrijednosti imovine investicijskog fonda
Autor: Blaženka EROR MATIĆ, dipl. oec.

Početkom prošle godine donesen je Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti investicijskog fonda koji je donio bitne novosti u pristupu tom problemu ...

rrif - 1.2008, str. 130
XIV. Financijska izvješća investicijskih fondova i društava za upravljanje
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Investicijski fondovi i društva za upravljanje investicijskim fondovima imaju obvezu izrade i podnošenja godišnjih financijskih izvješća Financijska izvješća investicijskih fondova ...

rrif - 1.2008, str. 127
XIII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima
Autor: Matilda VLAH, dipl. oec. i ovl. rač.

 1. Obavljanje računovodstvenih poslova
 2. Financijska izvješća
 3. Vođenje izvanbilančne evidencije

rrif - 11.2007, str. 96
Planiranje u bankama
Autor: Mr. sc. Vlatka IVEZIĆ

Bankarski sektor kao i ostale sektore u uvjetima suvremenoga poslovnog okruženja prožima snažna konkurencija i zahtjevi za neprestanim unaprjeđenjem proizvoda ...

rrif - 9.2007, str. 85
Oblikovanje optimalne strukture izvora sredstava u bankama
Autor: Prof. dr. sc. Antun JURMAN

Banke su financijske institucije koje se bave prikupljanjem depozita i pribavljanjem kreditnih i nekreditnih sredstava od domaćih i stranih fizičkih ...

rrif - 7.2007, str. 27
Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – lipanj 2007.
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Dragica KUŠEN, dipl. oec.

Tromjesečno statističko istraživanje o poslovanju poduzetnika uključujući banke štedionice i društva za osiguranje te o poslovanju neprofitnih organizacija utvrđeno je ...

rrif - 1.2007, str. 148
XII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima
Autor: Matilda VLAH, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira Nar nov br 84 02 čl 2 t 6 dalje ZTVP ovlaštena društva označuju ...