Pitanja i odgovori

Listopad 2023.
Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a iz RH

Društvo sa sjedištem u Sloveniji, koje je porezni obveznik u toj zemlji, kupuje robu u na području Republike Hrvatske (dalje: RH). Na navedene isporuke hrvatski će prodavatelj koji je porezni obveznik obračunavati hrvatski PDV iako se roba otprema iz RH u Sloveniju. To sve zato što se ne mogu pribaviti odgovarajući dokazi o isporuci dobara u drugu zemlju članicu EU-a koji su potrebni da bi se navedena isporuka smatrala oslobođenom isporukom u RH. Pitanje se odnosi na to može li navedeni kupac tražiti povrat tako zaračunanog PDV-a za isporuke koje su obavljene u RH, a na koje je prema izdanim računima u RH obračunan hrvatski PDV?

Petak, 27.10.2023.
Radno vrijeme prodavaonica na benzinskim postajama

U kojim su slučajevima prodavaonice na benzinskim postajama izuzete od zabrane rada nedjeljom i blagdanima?

Petak, 27.10.2023.
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar vjerskih ustanova

Zakonom o trgovini propisano je da se od općeg ograničenja rada u djelatnosti trgovine izuzimaju prodajni objekti koji se nalaze ili su sastavni dio vjerskih ustanova. Koje se ustanove smatraju vjerskim ustanovama?

Petak, 27.10.2023.
Otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaja poljoprivrednih proizvoda

Zakonom o trgovini propisano je da se ograničenje rada nedjeljom i zabrana rada blagdanima ne primjenjuje na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda i prodaju poljoprivrednih proizvoda. Koji se proizvodi smatraju primarnim poljoprivrednim proizvodima, a koji poljoprivrednim proizvodima te uz koje se uvjete primjenjuje izuzeće?

Petak, 27.10.2023.
Podrška prijaviteljima nepravilnosti

U čemu se sastoji podrška prijaviteljima nepravilnosti?

Petak, 27.10.2023.
Ustega isplate dijela plaće radnika zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti

Je li poslodavac ovlašten radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće, smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u prethodnom mjesecu?

Petak, 27.10.2023.
Rujan 2023.
Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine

Kako je zadnjom novelom Zakona o trgovini uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine?

Srijeda, 27.09.2023.
Iznimke od ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine

Koji su prodajni objekti i uz koje su uvjete izuzeti od općeg ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine?

Srijeda, 27.09.2023.
Odobrenje za obavljanje djelatnosti trgovine

Mogu li općine i gradovi odobravati obavljanje djelatnosti trgovine na svom području nedjeljom i u dane blagdana?

Srijeda, 27.09.2023.
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Srijeda, 27.09.2023.
Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu

Koja su društva obveznici revizije za 2023. godinu? Do kada treba donijeti odluku o odabiru revizora?

Srijeda, 27.09.2023.
PDV na nastupe inozemnih izvođača

Društvo H d.o.o., obveznik PDV-a u Hrvatskoj (dalje: Društvo) primilo je od Društva F, obveznika PDV-a u Francuskoj račun za nastup plesnih izvođača u Hrvatskoj. Koji je porezni status takve usluge s motrišta oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, odnosno primjenjuje li se na oporezivanje takve usluge čl. 17. Zakona o PDV-u ili čl. 21. Zakona o PDV-u?

Srijeda, 27.09.2023.
PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika

Društvo SLO d.o.o. (dalje: Društvo), obveznik PDV-a iz Slovenije obavilo je uslugu prijevoza putnika obvezniku PDV-a iz Hrvatske. Prijevoz je obavljen cestovnim putem te ukupna dionica puta iznosi 100 km, od čega se 50 km odnosi na dionicu puta kroz Sloveniju, a 50 km na dionicu puta kroz Hrvatsku. Slovensko društvo nije u Hrvatskoj registrirano za potrebe PDV-a. Kako treba obračunati PDV na obavljenu uslugu prijevoza putnika?

Srijeda, 27.09.2023.
Srpanj 2023.
Porezno motrište obračuna amortizacije

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak (i obveznik PDV) ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je stavljena u uporabu 2021. godine. Ta je nekretnina pri nabavi klasificirana kao nekretnina za obavljanje redovne djelatnosti (na računima skupine 02) te je korištena kao uredski prostor i arhiva. Za tu se je nekretninu u 2021. godini nakon stavljanja u uporabu obračunavala amortizacija. Tijekom 2021. i 2022. godine navedena se nekretnina renovirala i prilagođavala za novu namjenu korištenja odnosno za iznajmljivanje u poslovne svrhe te je u 2022. godini reklasificirana kao ulagačka nekretnina (na skupinu 05), no tijekom te godine još nije bila iznajmljena, nego tek u 2023. godini. Tijekom 2021. godine nekretnina ja bila korištena u poslovne svrhe unatoč tome što su se obavljala određena ulaganja na toj nekretnini. Jesu li troškovi amortizacije koji su obračunani za 2021. i 2022. godinu za navedenu nekretninu porezno priznati rashodi?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Odgođeni prihod kod povratnoga financijskog najma

Društvo Produkt d.o.o. obveznik HSFI-ja ugovorilo je s leasing društvom prodaju stroja i uzimanje toga stroja u financijski najam na rok od 5 godina. Nabavna vrijednost stroja (bez PDV-a) je 40.000,00 € , a akumulirana amortizacija je 10.000,00 € . Društvo Produkt d.o.o. izdalo je račun za prodaju navedenog stroja leasing društvu na svotu od 40.000,00 € uvećano za PDV po stopi od 25 % u svoti od 10.000,00 € odnosno u ukupnoj svoti od 50.000,00 € . Leasing društvo je uplatilo navedenu svotu na transakcijski račun društva Produkt d.o.o. Nakon toga, društvo Produkt d.o.o. sklopilo je ugovor o financijskom leasingu opreme s leasing društvom na rok od 5 godina. Leasing društvo izdalo je račun društvu Produkt d.o.o. na svotu od 40.000,00 € s uključenim PDV-om u svoti od 10.000,00 eura. Kako se knjiži prihod od prodaje tog stroja kod društva Produkt d.o.o.? Postupa li se na jednak način i kod povratnoga operativnog najma?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Odgovornost člana uprave i člana društva za porezne obveze trgovačkog društva

Trgovačko društvo obratilo nam se s upitom u vezi s odgovornosti člana uprave i člana društva u slučaju utvrđivanja nezakonitosti kod obračuna poreza na dohodak i dobitak. Postoji li odgovornost člana uprave i člana društvo za (novčane) obveze koje su nastale i koje terete trgovačko društvo PERLA NERO d.o.o. (proboj pravne osobnosti) dok je društvo aktivno i u slučaju stečajnog postupka? Postoje li ostale prekršajne / kaznene odgovornosti te praksa takvih postupaka ako su postojali slučajevi u poreznom pravu?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Trajanje neplaćenog dopusta

Je li novim Zakonom o radu utvrđeno trajanje neplaćenog dopusta?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Radnje prije otkaza ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika

Koje su obveze poslodavca prije redovitog otkazivanja uvjetovanoga skrivljenim ponašanjem radnika?

Ponedjeljak, 17.07.2023.
Lipanj 2023.
Godišnji odmor maloljetnih radnika

Prenosi li se pravo na povećani broj dana godišnjeg odmora maloljetnog radnika i nakon što prestane biti maloljetan? Ima li zakonskih novosti po tom pitanju?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika

Koje su normativne novosti kod utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Nejednaka isplata dobitka članovima društva

Društvo A j.d.o.o. (dalje: Društvo) osnovale su 2 fizičke osobe (članovi društva), od kojih svaka ima 50% udjela u društvu. Društvo je u 2022. godini ostvarilo neto-dobitak nakon oporezivanja. Jedan od članova društva želio bi da se njegov udio u ostvarenom dobitku zadrži u društvu, tako da se poveća temeljni kapital ili da se dobitak pripiše tvrtki, a drugi bi suvlasnik želio da mu se ostvareni dobitak isplati. Mogu li suvlasnici na taj način raspolagati svojim udjelom u dobitku?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Kazna koju društvo podmiruje za odgovornu osobu

Društvo P d.o.o. (dalje: Društvo) treba platiti kaznu zbog počinjenog prekršaja. Kazna je određena za trgovačko društvo kao pravnu osobu i za odgovornu osobu u društvu (direktora zaposlenog u društvu). Ako Društvo podmiri i kaznu za odgovornu osobu, je li takav trošak porezno priznat s motrišta oporezivanja porezom na dobitak?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Prefakturiranje ugostiteljskih usluga

Društvo S d.o.o. (dalje: Društvo) organiziralo je poslovni događaj za Društvo P d.o.o. te je za tu priliku naručilo i uslugu cateringa od ugostitelja. Za posluženu hranu Društvo S d.o.o. primilo je račun ugostitelja sa zaračunanim PDV-om po stopi od 13 %. Društvo S d.o.o. želi prefakturirati ugostiteljsku uslugu Društvu P d.o.o.. Treba li se prilikom prefakturiranja primijeniti stopa PDV-a od 13 % ili stopa PDV-a od 25 %?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Isplata dohotka od kapitala po osnovi kamate fizičkoj osobi nerezidentu

Trgovačko društvo X d.o.o. primilo je zajam od člana društva, rezidenta Slovenije u svoti od 150.000,00 €. Ugovorena je kamatna stopa od 2 % godišnje. Ugovoren je povrat glavnice u roku od godine dana te se kamate isplaćuju zajedno s povratom glavnice. Kakav je porezni tretman ove isplate u smislu poreza na dohodak kada dođe do isplate?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
IVO-DOP

Obrtnik koji je odabrao paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti želio bi obračunavati i plaćati doprinose na višu osnovicu od one propisane Zakonom o doprinosima. Na koji način ostvaruje to pravo te kako se određuju osnovice koje može odabrati?

Ponedjeljak, 26.06.2023.
Svibanj 2023.
Povrat PDV-a poreznom obvezniku iz RH iz treće zemlje

Društvo Tera d.o.o. iz Zagreba je tijekom razdoblja 2023. godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u Švicarsku, pri čemu su nastali troškovi smještaja u hotelu. Ukupne svote računa za smještaj su 15.000,00 CHF s uračunanim PDV-om po stopi od 3,7 % u svoti od 535,19 CHF. Može li društvo Tera d.o.o. ostvariti povrat toga PDV-a iz Švicarske te koji su uvjeti za povrat toga PDV-a?

Četvrtak, 11.05.2023.
Porezno motrište isporuka usluga u treće zemlje s motrišta PDV-a

Društvo iz Republike Hrvatske (dalje: RH) koje je porezni obveznik zaračunava usluge posredovanja u prodaji (pronalazak novih kupaca, komunikacija i dogovaranje uvjeta prodaje, rokova isporuke, količina, popusta i cijena s novim i postojećim kupcima) povezanom društvu u Bosni i Hercegovini koje je također porezni obveznik. Kakav je porezni položaj navedenih isporuka odnosno mogu li se navedene usluge isporučiti uz prijenos porezne obveze?

Četvrtak, 11.05.2023.
Porezno motrište primljenog predujma iz EU-a

Društvo Tim d.o.o. koje je porezni obveznik u RH primilo je predujam od poreznog obveznika iz Njemačke u ožujku 2023. godine u svoti od 10.000,00 € za usluge savjetovanja koje će mu obaviti tijekom travnja 2023. godine. Treba li društvo Tim d.o.o. izdati račun za navedeni predujam?

Četvrtak, 11.05.2023.
Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu

Može li se zadužnica podnijeti na naplatu poslodavcu zaduženog radnika / dužnika?

Četvrtak, 11.05.2023.
Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti

Je li nužno čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu koju je radnik odbio primiti na radnom mjestu, nakon čega je naknadno otvorio bolovanje?

Četvrtak, 11.05.2023.
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nenazočnost na radu zbog bolesti

Radnica koja je cijelu prošlu kalendarsku godinu bila na bolovanju, a na rad se vratila ovaj mjesec (travanj), ima li pravo na godišnji odmor od prošle godine?

Četvrtak, 11.05.2023.
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu. S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti kojom vlasnik zemljišta na određeno vrijeme (15 godina) dopušta uporabu svojeg zemljišta za izgradnju pristupne ceste. Na temelju toga prava korisnik služnosti ishodio je pravo građenja pristupne ceste. Za pravo služnosti – uporabe zemljišta za pristupnu cestu poduzetnik plaća mjesečnu naknadu od 300,00 €. Kako knjigovodstveno evidentirati mjesečnu naknadu, odnosno trošak izgradnje pristupne ceste?

Srijeda, 03.05.2023.
Obračun amortizacije na imovinu koja je stavljena izvan uporabe

Društvo koje je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) ima u vlasništvu poslovnu zgradu u kojoj je veći dio prostora adaptiran i u koji je preseljeno poslovanje. U trenutku kupnje jedan dio prostora je bio dan u najam te je taj dio nekretnine klasificiran kao ulaganje u nekretnine. Nakon isteka najma, cijeli dio toga prostora je renoviran (srušeni su pregradni zidovi, zamijenjene su sve instalacije, napravljen je novi raspored prostora itd., odnosno napravljena je kompletna rekonstrukcija prostora). Nabavna vrijednost toga prostora koji je klasificiran kao ulaganje u nekretnine bila je 1.000.000,00 € (svota akumulirane amortizacije je 300.000,00 €) te je velika vjerojatnost da će svota troškova adaptacije prijeći nabavnu vrijednost. Treba li se za taj prostor obračunavati amortizacija dok je prostor izvan uporabe s obzirom na to da su u prostoru ostali samo vanjski zidovi, a sve drugo se zamjenjuje? Pri tome se društvo poziva na točku 6.45. HSFI-ja 6 – Dugotrajna materijalna imovina u kojoj je definirano sljedeće: „… prema tome amortizacija ne prestaje kad se imovina prestaje koristiti i povlači iz uporabe osim u slučaju ako je ta imovina u potpunosti amortizirana.“ Navedeno društvo postupalo je tako da nije obračunavalo amortizaciju jer je imovina reklasificirana s ulaganja u nekretnine na poslovni prostor u pripremi zajedno sa svotom obračunane amortizacije. Je li se navedeni prostor trebao reklasificirati na poslovni prostor u pripremi ili se na taj prostor trebala obračunavati amortizacija?

Srijeda, 03.05.2023.
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom. Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil. €, a društvo je otkupilo potraživanje za 1,2 mil. €. Dužnik je trgovačko društvo nad kojim se provodi stečajni postupak, a tražbina je prijavljena u stečajnu masu. Procjena društva je da će se potraživanje u cijelosti naplatiti. Dio tražbine društvo je namirilo tako da je u ovršnom postupku steklo nekretninu u vrijednosti (prema rješenju suda) od 1,2 mil. €, a za ostatak potraživanja procjenjuje da će biti naplaćen naknadno. Kako knjižiti realizaciju hipoteke te koje je računovodstveno i porezno postupanje u vezi s dijelom nenaplaćenog potraživanja?

Srijeda, 03.05.2023.
Plaćanje poreza po odbitku pri isplati dobitka inozemnim pravnim osobama

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) isplaćuje ostvareni dobitak toga društva inozemnom društvu sa sjedištem u Francuskoj koje drži 50 % udjela u tome hrvatskom društvu. Kako se treba obaviti ta isplata, koja je potrebna dokumentacija za tu isplatu te može li se pri isplati primijeniti međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja?

Srijeda, 03.05.2023.
Porezni tretman povrata kapitalnih pričuva

Trgovačko društvo u prijašnjim je godinama oblikovalo kapitalne pričuve iz obveza za primljene zajmove od člana društva. Tijekom godina izvršen je povrat dijela tih pričuva vlasnicima poslovnih udjela. Kakav je tretman takvih transakcija s motrišta poreza na dobitak?

Srijeda, 03.05.2023.
Prag za ulazak u sustav PDV-a – osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a i najam prostora

Koje isporuke dobara i usluga ulaze u prag isporuka za obvezan ulazak u sustav PDV-a ako osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a (doktori medicine, stomatologije i dr.) i najam prostora poreznom obvezniku za poslovne svrhe?

Srijeda, 03.05.2023.
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak

Društvo „A“ iz Rijeke (dalje: Društvo „A“) zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada – sjedišta Društva. Društvo A je za te radnike osiguralo trajni smještaj u mjestu rada (sjedišta ili izdvojene poslovne jedinice Društva A – nije rad na terenu). Smještaj je organiziran u objektima Društva „B“ specijaliziranog za smještaj, kategoriziranog kao hostel (dalje: Društvo B). na temelju sklopljenog ugovora Društvo „B“ ispostavlja račun Društvu „A“ za uslugu smještaja uz obračun PDV-a po stopi od 25 %. Smatra li se nadoknada troškova smještaja neoporezivim primitkom radnika, smije li Društvo „A“ zaračunani PDV odbiti kao pretporez i je li usluga smještaja radnika porezno priznat trošak s motrišta oporezivanja porezom na dobitak?

Srijeda, 03.05.2023.
Rad na temelju ugovora o radu i ugovora o djelu kod istog poslodavca

Poslodavac namjerava radnicima dogovoriti dodatne poslove koje će njegovi radnici obavljati trećoj osobi. Posao bi se obavljao izvan njihova radnog vremena, za novog klijenta, a sastojao bi se od održavanja predavanja iz područja informatike. Kako je ispravo ugovoriti obavljanje sljedećih poslova podučavanja: putem ugovora o djelu, ili ugovora o radu ili nekoga drugog ugovora te kakav je porezni tretman takvih isplata?

Srijeda, 03.05.2023.
Travanj 2023.
Prijenos poreznoga gubitka kod promjene vlasničke strukture i djelatnosti društva

Trgovačko društvo A (dalje: Društvo A) promijenilo je u 2022. godini vlasničku strukturu te je 60 % udjela prodano trgovačkom društvu B (dalje: Društvo B). Nakon promjene većinskog vlasnika promijenjena je djelatnost društva A. Ima li Društvo A nakon promjene djelatnosti pravo na prijenos poreznih gubitaka iz prethodnih razdoblja u sljedeća porezna

Četvrtak, 13.04.2023.
Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u Međunarodnim ugovorima kod isplate dividende fizičkoj osobi rezidentu u RH

Poreznom obvezniku, fizičkoj osobi, rezidentu RH s prebivalištem u Zagrebu, isplaćen je dohodak s osnove udjela u dobitku trgovačkog društva sa sjedištem u Sloveniji. U Sloveniji je ustegnut porez pri isplati po stopi od 5 %. Svota isplaćenog udjela u dobitku je 30.000,00 na koju je obračunan porez na dohodak u Sloveniji u svoti od 1.500,00 . Nakon što je trgovačko društvo u Sloveniji obračunalo porez na dohodak, razliku od 28.500,00 doznačilo je fizičkoj osobi na račun. Novac je primljen na račun 15. travnja 2023. godine. Je li to konačan porez te koje su obveze poreznog obveznika prema PU-u po ovoj transakciji?

Četvrtak, 13.04.2023.
Dnevno ograničenje prekovremenog rada

Koliko radnik najviše smije raditi u prekovremenom radu dnevno?

Četvrtak, 13.04.2023.
Godišnji odmor kod sporazumnog prestanka ugovora o radu

U kojem bi razdoblju trebalo koristiti godišnji odmor kod sporazumnog prestanka ugovora o radu s obzirom na to da kod takvog načina prestanka radnog odnosa nema otkaznog roka?

Četvrtak, 13.04.2023.
Pravo na otpremninu radnika koji odlazi u starosnu mirovinu

Radnica je navršila 63 godine života i ide u starosnu mirovinu. Ima li pravo na otpremninu?

Četvrtak, 13.04.2023.
Ožujak 2023.
Godišnji odmor nakon korištenja roditeljskog dopusta

Radnica treba zaprimiti poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu, a uskoro joj istječe roditeljski dopust. Kada joj je najranije dopušteno dati odluku o takvom otkazu?

Srijeda, 22.03.2023.
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću smrću člana društva (udjeličara)

Može li d.o.o prestati postojati smrću njegova jedinog člana koji nema zakonskih nasljednika i koji nije ostavio ni oporuku?

Srijeda, 22.03.2023.
Sporazumni prestanak ugovora o radu i privremena nesposobnost za rad

Poslodavac i radnik sklopili su sporazumni prestanak prije 2 tjedan u kojemu je ugovoreno da radni odnos prestaje za mjesec dana, ali je radnik nakon 3 tjedna od sklapanja sporazuma otvorio bolovanje. Može li se radnik odjaviti s HZMO-a na dan utvrđen u sporazumu kao dan prestanka radnog odnosa ili se to prolongira do okončanja bolovanja?

Srijeda, 22.03.2023.
Tromjesečni obveznik PDV-a

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) obveznik PDV-a koje PDV obračunava mjesečno, u prethodnoj kalendarskoj godini imalo je isporuke u vrijednosti od 95.000,00 eura, uključujući PDV. Može li Društvo prijeći na tromjesečno razdoblje obračuna PDV-a i do kada se podnosi zahtjev Poreznoj upravi?

Srijeda, 22.03.2023.
Porez po odbitku na licencije za softver i povezane usluge

Trgovačko društvo iz Hrvatske nabavlja licencije za softver od trgovačkog društva iz Njemačke. Hrvatsko društvo nabavlja softver za vlastitu uporabu. Nadalje, njemačko društvo hrvatskom društvu zaračunava usluge prilagodbe softvera za poslovanje prema hrvatskim propisima i za potrebe hrvatskog društva, usluge održavanja softvera i usluge dorade softvera. Plaća li se ne navedene naknade porez po odbitku?

Srijeda, 22.03.2023.
Oporezivanje usluge organizacije gradilišta

Porezni obveznik drugom poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV-a obavlja uslugu organizacije gradilišta na nekretnini u Republici Hrvatskoj. Ta usluga obuhvaća tehničke, tehnološke i projektne poslove u vezi s organizacijom gradilišta. Obračunava li se na tu uslugu PDV ili se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge?

Srijeda, 22.03.2023.
    napredna pretraga