Pitanja i odgovori

Svibanj 2023.
Porezno motrište primljenog predujma iz EU-a

Društvo Tim d.o.o. koje je porezni obveznik u RH primilo je predujam od poreznog obveznika iz Njemačke u ožujku 2023. godine u svoti od 10.000,00 € za usluge savjetovanja koje će mu obaviti tijekom travnja 2023. godine. Treba li društvo Tim d.o.o. izdati račun za navedeni predujam?

Četvrtak, 11.05.2023.
Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu

Može li se zadužnica podnijeti na naplatu poslodavcu zaduženog radnika / dužnika?

Četvrtak, 11.05.2023.
Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti

Je li nužno čekati radnikov povratak s bolovanja i onda mu uručiti odluku o izvanrednom otkazu koju je radnik odbio primiti na radnom mjestu, nakon čega je naknadno otvorio bolovanje?

Četvrtak, 11.05.2023.
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nenazočnost na radu zbog bolesti

Radnica koja je cijelu prošlu kalendarsku godinu bila na bolovanju, a na rad se vratila ovaj mjesec (travanj), ima li pravo na godišnji odmor od prošle godine?

Četvrtak, 11.05.2023.
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu. S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti kojom vlasnik zemljišta na određeno vrijeme (15 godina) dopušta uporabu svojeg zemljišta za izgradnju pristupne ceste. Na temelju toga prava korisnik služnosti ishodio je pravo građenja pristupne ceste. Za pravo služnosti – uporabe zemljišta za pristupnu cestu poduzetnik plaća mjesečnu naknadu od 300,00 €. Kako knjigovodstveno evidentirati mjesečnu naknadu, odnosno trošak izgradnje pristupne ceste?

Srijeda, 03.05.2023.
Obračun amortizacije na imovinu koja je stavljena izvan uporabe

Društvo koje je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) ima u vlasništvu poslovnu zgradu u kojoj je veći dio prostora adaptiran i u koji je preseljeno poslovanje. U trenutku kupnje jedan dio prostora je bio dan u najam te je taj dio nekretnine klasificiran kao ulaganje u nekretnine. Nakon isteka najma, cijeli dio toga prostora je renoviran (srušeni su pregradni zidovi, zamijenjene su sve instalacije, napravljen je novi raspored prostora itd., odnosno napravljena je kompletna rekonstrukcija prostora). Nabavna vrijednost toga prostora koji je klasificiran kao ulaganje u nekretnine bila je 1.000.000,00 € (svota akumulirane amortizacije je 300.000,00 €) te je velika vjerojatnost da će svota troškova adaptacije prijeći nabavnu vrijednost. Treba li se za taj prostor obračunavati amortizacija dok je prostor izvan uporabe s obzirom na to da su u prostoru ostali samo vanjski zidovi, a sve drugo se zamjenjuje? Pri tome se društvo poziva na točku 6.45. HSFI-ja 6 – Dugotrajna materijalna imovina u kojoj je definirano sljedeće: „… prema tome amortizacija ne prestaje kad se imovina prestaje koristiti i povlači iz uporabe osim u slučaju ako je ta imovina u potpunosti amortizirana.“ Navedeno društvo postupalo je tako da nije obračunavalo amortizaciju jer je imovina reklasificirana s ulaganja u nekretnine na poslovni prostor u pripremi zajedno sa svotom obračunane amortizacije. Je li se navedeni prostor trebao reklasificirati na poslovni prostor u pripremi ili se na taj prostor trebala obračunavati amortizacija?

Srijeda, 03.05.2023.
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom. Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil. €, a društvo je otkupilo potraživanje za 1,2 mil. €. Dužnik je trgovačko društvo nad kojim se provodi stečajni postupak, a tražbina je prijavljena u stečajnu masu. Procjena društva je da će se potraživanje u cijelosti naplatiti. Dio tražbine društvo je namirilo tako da je u ovršnom postupku steklo nekretninu u vrijednosti (prema rješenju suda) od 1,2 mil. €, a za ostatak potraživanja procjenjuje da će biti naplaćen naknadno. Kako knjižiti realizaciju hipoteke te koje je računovodstveno i porezno postupanje u vezi s dijelom nenaplaćenog potraživanja?

Srijeda, 03.05.2023.
Plaćanje poreza po odbitku pri isplati dobitka inozemnim pravnim osobama

Društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) isplaćuje ostvareni dobitak toga društva inozemnom društvu sa sjedištem u Francuskoj koje drži 50 % udjela u tome hrvatskom društvu. Kako se treba obaviti ta isplata, koja je potrebna dokumentacija za tu isplatu te može li se pri isplati primijeniti međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja?

Srijeda, 03.05.2023.
Porezni tretman povrata kapitalnih pričuva

Trgovačko društvo u prijašnjim je godinama oblikovalo kapitalne pričuve iz obveza za primljene zajmove od člana društva. Tijekom godina izvršen je povrat dijela tih pričuva vlasnicima poslovnih udjela. Kakav je tretman takvih transakcija s motrišta poreza na dobitak?

Srijeda, 03.05.2023.
Prag za ulazak u sustav PDV-a – osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a i najam prostora

Koje isporuke dobara i usluga ulaze u prag isporuka za obvezan ulazak u sustav PDV-a ako osoba obavlja samostalnu djelatnost koja je oslobođena PDV-a (doktori medicine, stomatologije i dr.) i najam prostora poreznom obvezniku za poslovne svrhe?

Srijeda, 03.05.2023.
Porezni tretman nadoknade troškova smještaja s motrišta poreza na dohodak, PDV-a i poreza na dobitak

Društvo „A“ iz Rijeke (dalje: Društvo „A“) zapošljava domaće i strane radnike koji nemaju prebivalište u mjestu rada – sjedišta Društva. Društvo A je za te radnike osiguralo trajni smještaj u mjestu rada (sjedišta ili izdvojene poslovne jedinice Društva A – nije rad na terenu). Smještaj je organiziran u objektima Društva „B“ specijaliziranog za smještaj, kategoriziranog kao hostel (dalje: Društvo B). na temelju sklopljenog ugovora Društvo „B“ ispostavlja račun Društvu „A“ za uslugu smještaja uz obračun PDV-a po stopi od 25 %. Smatra li se nadoknada troškova smještaja neoporezivim primitkom radnika, smije li Društvo „A“ zaračunani PDV odbiti kao pretporez i je li usluga smještaja radnika porezno priznat trošak s motrišta oporezivanja porezom na dobitak?

Srijeda, 03.05.2023.
Rad na temelju ugovora o radu i ugovora o djelu kod istog poslodavca

Poslodavac namjerava radnicima dogovoriti dodatne poslove koje će njegovi radnici obavljati trećoj osobi. Posao bi se obavljao izvan njihova radnog vremena, za novog klijenta, a sastojao bi se od održavanja predavanja iz područja informatike. Kako je ispravo ugovoriti obavljanje sljedećih poslova podučavanja: putem ugovora o djelu, ili ugovora o radu ili nekoga drugog ugovora te kakav je porezni tretman takvih isplata?

Srijeda, 03.05.2023.
Travanj 2023.
Prijenos poreznoga gubitka kod promjene vlasničke strukture i djelatnosti društva

Trgovačko društvo A (dalje: Društvo A) promijenilo je u 2022. godini vlasničku strukturu te je 60 % udjela prodano trgovačkom društvu B (dalje: Društvo B). Nakon promjene većinskog vlasnika promijenjena je djelatnost društva A. Ima li Društvo A nakon promjene djelatnosti pravo na prijenos poreznih gubitaka iz prethodnih razdoblja u sljedeća porezna

Četvrtak, 13.04.2023.
Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u Međunarodnim ugovorima kod isplate dividende fizičkoj osobi rezidentu u RH

Poreznom obvezniku, fizičkoj osobi, rezidentu RH s prebivalištem u Zagrebu, isplaćen je dohodak s osnove udjela u dobitku trgovačkog društva sa sjedištem u Sloveniji. U Sloveniji je ustegnut porez pri isplati po stopi od 5 %. Svota isplaćenog udjela u dobitku je 30.000,00 na koju je obračunan porez na dohodak u Sloveniji u svoti od 1.500,00 . Nakon što je trgovačko društvo u Sloveniji obračunalo porez na dohodak, razliku od 28.500,00 doznačilo je fizičkoj osobi na račun. Novac je primljen na račun 15. travnja 2023. godine. Je li to konačan porez te koje su obveze poreznog obveznika prema PU-u po ovoj transakciji?

Četvrtak, 13.04.2023.
Dnevno ograničenje prekovremenog rada

Koliko radnik najviše smije raditi u prekovremenom radu dnevno?

Četvrtak, 13.04.2023.
Godišnji odmor kod sporazumnog prestanka ugovora o radu

U kojem bi razdoblju trebalo koristiti godišnji odmor kod sporazumnog prestanka ugovora o radu s obzirom na to da kod takvog načina prestanka radnog odnosa nema otkaznog roka?

Četvrtak, 13.04.2023.
Pravo na otpremninu radnika koji odlazi u starosnu mirovinu

Radnica je navršila 63 godine života i ide u starosnu mirovinu. Ima li pravo na otpremninu?

Četvrtak, 13.04.2023.
Ožujak 2023.
Godišnji odmor nakon korištenja roditeljskog dopusta

Radnica treba zaprimiti poslovno uvjetovan otkaz ugovora o radu, a uskoro joj istječe roditeljski dopust. Kada joj je najranije dopušteno dati odluku o takvom otkazu?

Srijeda, 22.03.2023.
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću smrću člana društva (udjeličara)

Može li d.o.o prestati postojati smrću njegova jedinog člana koji nema zakonskih nasljednika i koji nije ostavio ni oporuku?

Srijeda, 22.03.2023.
Sporazumni prestanak ugovora o radu i privremena nesposobnost za rad

Poslodavac i radnik sklopili su sporazumni prestanak prije 2 tjedan u kojemu je ugovoreno da radni odnos prestaje za mjesec dana, ali je radnik nakon 3 tjedna od sklapanja sporazuma otvorio bolovanje. Može li se radnik odjaviti s HZMO-a na dan utvrđen u sporazumu kao dan prestanka radnog odnosa ili se to prolongira do okončanja bolovanja?

Srijeda, 22.03.2023.
Tromjesečni obveznik PDV-a

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) obveznik PDV-a koje PDV obračunava mjesečno, u prethodnoj kalendarskoj godini imalo je isporuke u vrijednosti od 95.000,00 eura, uključujući PDV. Može li Društvo prijeći na tromjesečno razdoblje obračuna PDV-a i do kada se podnosi zahtjev Poreznoj upravi?

Srijeda, 22.03.2023.
Porez po odbitku na licencije za softver i povezane usluge

Trgovačko društvo iz Hrvatske nabavlja licencije za softver od trgovačkog društva iz Njemačke. Hrvatsko društvo nabavlja softver za vlastitu uporabu. Nadalje, njemačko društvo hrvatskom društvu zaračunava usluge prilagodbe softvera za poslovanje prema hrvatskim propisima i za potrebe hrvatskog društva, usluge održavanja softvera i usluge dorade softvera. Plaća li se ne navedene naknade porez po odbitku?

Srijeda, 22.03.2023.
Oporezivanje usluge organizacije gradilišta

Porezni obveznik drugom poreznom obvezniku koji je u sustavu PDV-a obavlja uslugu organizacije gradilišta na nekretnini u Republici Hrvatskoj. Ta usluga obuhvaća tehničke, tehnološke i projektne poslove u vezi s organizacijom gradilišta. Obračunava li se na tu uslugu PDV ili se primjenjuje tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge?

Srijeda, 22.03.2023.
Evidentiranje povećanja temeljnog kapitala u poslovnim knjigama

Jedini član trgovačkog društva 28. prosinca 2022. godine donio odluku o povećanju temeljnog kapitala društva pretvaranjem danih zajmova društvu u temeljni kapital te novom uplatom člana društva. Upis povećanja temeljnog kapitala proveden je na trgovačkom sudu 20. siječnja 2023. godine. Je li dopušteno provesti knjiženje povećanja temeljnog kapitala u 2022. godini?

Srijeda, 22.03.2023.
Prefakturiranje režijskih troškova za koje je smanjena cijena na temelju Uredbe Vlade RH

Prema sklopljenom ugovoru o zakupu zakupodavac zaračunava zakupoprimcu zakupninu za korištenje prostora na koju se obračunava porez na dodanu vrijednost (dalje: PDV) po stopi od 25 %, te ostale troškove u vezi s korištenjem prostora u zakupu po vrijednosti stvarnog troška kao što su: usluga korištenja električne energije po stopi od 13 %, usluga korištenja vode po stopi od 13 %, usluga korištenja plina po stopi od 5 %, usluga zbrinjavanja otpada po stopi od 13 % i 25 %. Također, u tim računima „prefakturirate“ odobrenje (smanjenje cijene) za električnu energiju i plin na temelju Uredbe Vlade Republike Hrvatske (dalje: RH). Je li takvo postupanje pri zaračunavanju tih troškova režija ispravno s obzirom na to da se pojavilo tumačenje prema kojemu bi na te usluge trebali obračunavati PDV po stopi od 25 %?

Srijeda, 22.03.2023.
Veljača 2023.
Račun bez podataka o društvu primatelju kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) iz Republike Hrvatske (dalje: RH) primilo je račun od društva iz Sjedinjenih Američkih država za zrakoplovne karte za službeno putovanje zaposlenika društva. Na računu nisu navedeni podatci o Društvu kao primatelju usluge. Nadalje, Društvo ne može dobiti račun za uslugu prijevoza, nego samo potvrdu o uplati. Predstavlja li takva potvrda vjerodostojnu knjigovodstvenu ispravu za unos u poslovne knjige i je li trošak knjižen na temelju takva dokumenta porezno priznat s motrišta oporezivanja porezom na dobitak?

Ponedjeljak, 27.02.2023.
Odbitak pretporeza na temelju računa poreznog obveznika koji plaća PDV prema naplaćenim naknadama – račun plaćen kreditnom karticom

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) obveznik je PDV-a, a PDV plaća prema izdanim računima. Društvo je primilo račun od obveznika PDV-a koji plaća PDV prema naplaćenim naknadama. Društvo je platilo račun kreditnom karticom. Kada Društvo ima pravo na odbitak PDV-a iz takva ulaznog računa?

Ponedjeljak, 27.02.2023.
Povrat PDV-a iz RH poreznom obvezniku sa sjedištem u trećoj zemlji

Društvo iz Švicarske koje nije u Republici Hrvatskoj (dalje: RH), registrirano za potrebe poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), obavit će isporuku i montažu mobilnog postrojenja na saonicama u RH. Dio dijelova za tu isporuku izravno će isporučiti dobavljač – društvo iz RH. Društvo sa sjedištem u RH će na te isporuke obračunati hrvatski PDV, jer je ta isporuka obavljena na području RH. Društvo iz Švicarske ima namjeru tražiti povrat PDV-a po računima koje mu je izdalo društvo iz RH za isporuke tih dijelova koje su obavljene na području RH. Može li navedeno društvo iz Švicarske tražiti povrat toga PDV-a te koji je postupak povrata?

Ponedjeljak, 27.02.2023.
Porezno motrište pripajanja ovisnog društva

Društvo B d.o.o. s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) pripaja se društvu preuzimatelju – društvu A d.d. Društvo A d.d. drži 100 % udjela u društvu B d.o.o. Navedeno je u poslovnim knjigama društva A d.d. evidentirano kao dugoročno ulaganje u poduzetnike unutar grupe u razredu 0 prema trošku stjecanja. Prema ugovoru o pripajanju temeljni kapital društva preuzimatelja – društva A d.d. neće se mijenjati. Koje su obveze društva A d.d. prema nadležnoj ispostavi Porezne uprave (dalje: PU), je li društvo B d.o.o. obvezno prema zahtjevima MSFI-ja 3 provesti usklađenje imovine i obveza prema fer vrijednostima te koja knjiženja je društvo preuzimatelj – A d.d. obvezno provesti u svojim poslovnim knjigama? Može li se porezni gubitak društva B d.o.o. prenositi odnosno prenijeti u društvo preuzimatelja – društvo A d.d.?

Ponedjeljak, 27.02.2023.
Povećana plaća

Kada je poslodavac dužan isplatiti povećanu plaću i u kojoj svoti?

Ponedjeljak, 27.02.2023.
Temeljne obveze radničkog vijeća

Glavne obveze radničkog vijeća propisane su Zakonom o radu. Koje su najvažnije među njima?

Ponedjeljak, 27.02.2023.
Godišnji odmor u slučaju otkaza ugovora o radu

Treba li poslodavac dati radniku godišnji odmor kod otkaza ugovora o radu?

Ponedjeljak, 27.02.2023.
Prosinac 2022.
Isplata drugog dohotka nasljednicima

Kako se isplata po osnovi drugog dohotka ostavitelja isplaćuje nasljedniku?

Četvrtak, 15.12.2022.
Ugradnja solarnih ploča na prostore za stanovanje

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) bavi se isporukom solarnih panela i izgradnjom solarnih elektrana. Društvo isporučitelj obveznik je PDV-a i ugovorilo je s Društvom Stan d.o.o., također obveznikom PDV-a, isporuku i ugradnju solarnih panela u okviru projekta realizacije solarne elektrane kao jednostavne građevine, prema načelu „ključ u ruke“. Društvo Stan d.o.o. zgradu na koju se ugrađuje solarna elektrane koristi za stanovanje vlastitih zaposlenika. Je li isporuka takve solarne elektrane za potrebe stanovanja oporeziva stopom PDV-a od 0 % ili se na takvu isporuku primjenjuje prijenos porezne obveze za građevinske usluge prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u?

Četvrtak, 15.12.2022.
Isporuka solarne elektrane za potrebe proizvodnog pogona

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) bavi se isporukom i izgradnjom solarnih elektrana. Društvo je obveznik PDV-a i ugovorilo je s Društvom Tvornica d.o.o., također obveznikom PDV-a, isporuku i ugradnju fotonaponske elektrane prema načelu „ključ u ruke“. Društvo Tvornica d.o.o. elektranu će upotrebljavati za opskrbu vlastita proizvodnog pogona električnom energijom, a možebitne proizvedene viškove električne energije prodavat će opskrbljivaču. Obračunava li Društvo isporučitelj na isporuku i ugradnju fotonaponske elektrane PDV po stopi od 25 % ili se primjenjuje prijenos porezne obveze prema čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o PDV-u?

Četvrtak, 15.12.2022.
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine, koliko sada iznosi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i koliki se dio plaće od tada plijeni?

Četvrtak, 15.12.2022.
Najmanji broj trajanja godišnjeg odmora radnika s invaliditetom

Mora li se radnicima s invaliditetom omogućiti veći broj dana minimalnoga godišnjeg odmora u odnosu na ostale radnike? U slučaju pozitivnog odgovora, iz čega proizlazi takva obveza?

Četvrtak, 15.12.2022.
Isključenje s rada i materijalna prava

Radnici nečlanovi sindikata su bili u štrajku. Imaju li oni pravo po Zakonu o radu da im se plate doprinosi koji pripadaju radnicima koji su članovi sindikata?

Četvrtak, 15.12.2022.
Studeni 2022.
Oporezivanje usluge koju obavlja strani porezni obveznik na nekretnini u RH malom poreznom obvezniku

Mali porezni obveznik primio je račun za građevinske radove na nekretnini koja se nalazi u RH od poreznog obveznika iz Slovenije koji nema PDV ID broj u RH. Porezni obveznik iz Slovenije nije obračunao PDV na računu. Koje su obveze malog poreznog obveznika?

Četvrtak, 17.11.2022.
Troškovi noćenja direktora koji nije zaposlen u društvu

Direktor trgovačkog društva koji nije zaposlen u tom društvu bio je na sajmu u Italiji na kojemu je predstavljao trgovačko društvo. Nakon povratka s puta direktor želi da mu se nadoknade samo troškovi noćenja. Može li se takva isplata obaviti neoporezivo i jesu li ti troškovi porezno priznati?

Četvrtak, 17.11.2022.
Zdravstveni nadzor zaposlenih osoba (sanitarna knjižica)

Za obavljanje kojih poslova je obvezno provoditi zdravstveni nadzor i pribavljati tzv. sanitarne knjižice?

Četvrtak, 17.11.2022.
Temperatura na mjestima rada

Je li propisima iz zaštite na radu određena temperatura koja mora biti osigurana na mjestima rada?

Četvrtak, 17.11.2022.
Okončanje radnog odnosa ex lege zbog zakonom propisanih navršenih godina života i mirovinskog staža

Ima li poslodavac mogućnost naložiti radniku da ode u mirovinu zbog navršenih godina života i mirovinskog staža koji su zakonom propisani, a kako bi radniku na taj način prestao radni odnos?

Četvrtak, 17.11.2022.
Izmjena i/ili dopuna ugovora o radu zbog uvođenja eura kao službene valute u RH

Ima li poslodavac obvezu izmijeniti i/ili dopuniti ugovore o radu zbog toga što se uvodi euro kao službena valuta u RH?

Četvrtak, 17.11.2022.
Listopad 2022.
Naknada za privremenu nesposobnost za rad koja traje dulje od 18 mjeseci

Kolika je naknada plaće radniku koji je na bolovanju dulje od 18 mjeseci po istoj dijagnozi bolesti bez prekida? Bolovanje se koristi zbog privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti.

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Naknada za bolovanje kad radnik nema staža niti isplata

Radnik se kod poslodavca zaposlio u rujnu 2022. godine. Prethodno nema staža osiguranja kao što nema ni jednu isplatu plaće. U listopadu 2022. godine radnik koristi bolovanje koje od 1. do 42. dana tereti poslodavca. Poslodavac nije obveznik primjene kolektivnog ugovora niti je obvezan donijeti i objaviti pravilnik o radu. Koja je najniža naknada koju poslodavac treba obračunati kao naknadu za razdoblje bolovanja?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi

Trgovačko društvo (dalje: Društvo) bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda „x“. Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo, a trgovac na malo taj proizvod dalje prodaje fizičkoj osobi potrošaču. Potrošač je uputio trgovcu na malo reklamaciju u pogledu kvalitete isporučenog proizvoda te je u dogovoru s Društvom odobreno sniženje cijene i povrat novčanih sredstava potrošaču. Smije li Društvo izvršiti povrat sredstava izravno potrošaču, a s obzirom na to da potrošač nije kupio proizvod od Društva nego od trgovca na malo?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Obveza dvojnog iskazivanja u poslovnim odnosima između poduzetnika

Je li obveza dvojnog iskazivanja cijena i ukopne svote računa u kunama i eurima u razdoblju dvojnog iskazivanja propisana i za poslovne odnose između poslovnih subjekata (B2B) ili samo za poslovne odnose između poslovnih subjekata i fizičkih osoba – potrošača?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Imenovanje za člana uprave (direktora)

Može li maloljetna osoba biti imenovana za člana uprave (direktora) društva s ograničenom odgovornošću?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
Likvidacija i prestanak radnog odnosa

U slučaju otvaranja likvidacije poslodavca, na koji način prestaju radni odnosi radnika? Zadržavaju li u slučaju prestanka radnog odnosa radnici svoja prava iz Zakona o radu (otkazni rok, otpremnina i sl.)?

Ponedjeljak, 17.10.2022.
    napredna pretraga