Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2021, str. 181
Objave uz financijske izvještaje koje bolje odražavaju potrebe investitora
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB ov pristup postavljanju zahtjeva za objavljivanjem jest nastojanje da se poduzećima omogući bolja prosudba o značajnosti informacija U takvu ...

rrif - 8.2021, str. 114
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Tijekom 2017 godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde u nastavku IASB donio je odluku da će se aktivnije uključiti u ...

rrif - 6.2021, str. 136
Djelokrug mjerenja uspješnosti menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daju objašnjenja koja su vezana uz izvještaj o mjerenju uspješnosti menadžmenta prema dokumentu IASB a Pri tome ...

rrif - 3.2021, str. 163
Prijedlog izvještavanja o održivom razvoju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daje pregled najvažnijih zaključaka sa sastanaka koji su održali članovi IASB a s investitorima uključenima u izvještavanje ...

rrif - 2.2021, str. 163
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Preporuka je Odbora da ako se primjenjuju zahtjevi Komentara menadžmenta društvo može tu činjenicu navesti u svojemu godišnjem financijskom izvještaju ...

rrif - 12.2020, str. 220
Predložene izmjene MRS-a 1
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže izmjenu MRS a 1 koji definira sadržaj financijskih izvješća Izmjene se većim dijelom odnose na sadržaj izvješća o ...

rrif - 11.2020, str. 162
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže promjenu prezentiranja financijskih izvješća Promjene se predlažu u Računu dobitka i gubitka i bilanci Promjene u prezentiranju ...

rrif - 3.2020, str. 180
Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Radna skupina Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za izmjenu IASB ova standardnog Menadžerskog komentara u nastavku menadžerski komentar u ...

rrif - 2.2020, str. 159
IASB-ov Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Na red je došao najmanje dopunjavan i mijenjan Okvir MSFI ja koji pokriva sve ono što pojedini standard nije ...

rrif - 10.2019, str. 133
Bolje informacije o poslovnim kombinacijama
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

1 Uvod 2 Što je PIR Post implementation Review 3 Što je goodwill i kako se knjiži 4 Objave 5 ...

rrif - 1.2018, str. 325
Ulaganja nekretnina, postrojenja i opreme u novoosnovano društvo
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U rujnu 2017 godine IASB je donio Odluku odgovor na upit o računovodstvenom tretmanu ulaganja u nekretnine postrojenja i ...

rrif - 11.2017, str. 153
MSFI 15 – Priznavanje prihoda po ugovoru o prodaji nekretnina
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za tumačenje MSFI ja u rujnu 2017 godine odlučio je da neće postavljeno pitanje o priznavanju prihoda po ...

rrif - 8.2017, str. 117
Nekretnine, postrojenja i oprema – postupak prije stavljanja u uporabu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.

IASB je predložio izmjene amandmane MRS a 16 Nekretnine postrojenja i oprema NPO koje se odnose na kapitaliziranje troškova ...

rrif - 4.2017, str. 139
Financijski instrumenti s obilježjima kapitala - Gamma pristup
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Riječ je o najnovijem projektu IASB o unaprjeđenju potpunosti i jasnoće primjene MRS a 32 projekt treba pripomoći u ...

rrif - 2.2017, str. 284
Amandmani na MRS 12 – Porez na dobit i na MRS 23 – Troškovi posudbe
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Riječ je o amandmanima na MRS 12 i MRS 23 kojima se poboljšava jednoznačna primjena tih MRS ova Tako ...

rrif - 12.2016, str. 259
Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i pogreške
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.

IASB je u travnju 2016 godine objavio rezultate višegodišnjih aktivnosti na projektu revidiranja MRS 8 Računovodstvene politike promjene računovodstvenih procjena ...

rrif - 9.2016, str. 187
Koncepcijski okvir MSFI-ja: definicija imovine, priznavanje imovine i metode vrednovanja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U srpnju 2016 godine IASB je nastavio raspravu o Koncepcijskom okviru MSFI ja Posebno je raspravljano o definiciji imovine ...

rrif - 8.2016, str. 208
Analiza nefinancijskih pokazatelja
Autor: Dr. sc. Dejan MILJENOVIĆ

U broju 5 16 RRiF a razmotrene su relevantne smjernice i standardi u području izvještavanja o trostrukom rezultatu Međutim poduzeća ...

rrif - 8.2016, str. 122
Koncepcijski okvir definiranja prihoda i rashoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Tijekom lipnja 2016 godine Odbor IASB a raspravljao je o Koncepcijskom okviru standarda financijskog izvještavanja i to o definiciji prihoda ...

rrif - 7.2016, str. 142
Financijski instrumenti s obilježjima kapitala
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.

U svibnju 2016 godine IASB je raspravljao o mogućim načinima izračuna ostvarenog dobitka i ostaloga sveobuhvatnog dobitka po dionici Poboljšanja ...

rrif - 6.2016, str. 122
Konceptualni okvir financijskog izvještavanja
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.

U travnju 2016 godine IASB je raspravljao o svrsi i statusu Konceptualnog okvira standarda te strategiji njegova budućeg utemeljenja Područja ...

rrif - 5.2016, str. 137
Načelo značajnosti u financijskim izvještajima
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.

Rasprava koju je pokrenuo IASB o načelu značajnosti izazvala je interes za što većim postignućem ujednačenosti konzistentnosti i usporedivosti okvira ...

rrif - 3.2016, str. 148
MSFI 16 – Najmovi
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA

U siječnju 2016 godine IASB je objavio MSFI 16 Najmovi Njime se uređuju načela priznavanja mjerenja prezentiranja i objava najmova ...

rrif - 2.2016, str. 192
Primjena načela značajnosti u financijskom izvještavanju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde u nastavku IASB u listopadu 2015 objavio je Prijedlog Naputka o primjeni načela značajnosti u ...

rrif - 7.2015, str. 125
Izmjene standarda za mala i srednje velika poduzeća
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde IASB objavio je u srpnju 2009 Međunarodni standard financijskog izvještavanja za mala i srednje velika ...

rrif - 10.2014, str. 53
Novi MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ

U svibnju 2014 Odbor za međunarodne standarde IASB objavio je novi standard MSFI 15 Prihodi od ugovora s kupcima Standard ...

rrif - 9.2014, str. 137
MSFI 15 - Priznavanje prihoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Početkom lipnja 2014 IASB je objavio dugo pripremani standard financijskog izvještavanja o priznavanju prihoda iz ugovora s kupcima Sadržaj ovog ...

rrif - 8.2014, str. 110
Prihvatljive metode amortizacije
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Hrvoje KATUNAR , mag. oec i univ. spec. rač.

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde dalje IASB objavio je u svibnju 2014 godine usvojene amandmane na MRS 16 Nekretnine postrojenja ...

rrif - 7.2014, str. 105
Bilješke
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB je objavio prijedlog amandmana na MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja u dijelu koji se između ostaloga odnosi na ...

rrif - 11.2013, str. 131
Sveobuhvatno revidiranje MSFI-a za mala i srednja poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA


  1. Pristup izmjenama i dopunama
  2. Prijedlog IASB-ovih amandmana na MSFI za SMEs

rrif - 7.2013, str. 153
Objave o nadoknadivoj vrijednosti nefinancijske imovine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Amandman na MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine Kao posljedicu primjene MSFI 13 Mjerenje fer vrijednosti IASB je objavio amandman ...

rrif - 3.2013, str. 134
Poljoprivreda – revidirani MRS 41
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U studenom 2012 IASB jer objavio revidirani tekst MRS a 41 Poljoprivreda u koji su uključene potrebne izmjene ovog standarda ...

rrif - 11.2012, str. 106
Novosti koje se odnose na MSFI za mala i srednja društva
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Autorica u članku objašnjava osnovna obilježja MSFI a za mala i srednja društva te pojednostavljenja koja su obavljena u predmetnim ...

rrif - 10.2012, str. 84
Priznavanje prihoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Odbor za međunarodne računovodstvene standarde IASB u srpnju 2012 objavio je plan rada do ...

rrif - 9.2012, str. 67
Procjena vrijednosti, dinamike i stupnja neizvjesnosti budućeg novčanog toka
Autor: Dr. sc. Marino TURČIĆ

U prošlom broju časopisa autor je prikazao ciljeve projekta prezentacije financijskog izvještaja na kojem zajedničkim snagama intenzivno rade dva glavna ...

rrif - 5.2012, str. 119
IFRIC 20 – Troškovi uklanjanja otpadnog materijala pri iskopu rudača
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije U listopadu 2011 Odbor za međunarodne računovodstvene standarde IASB objavio je tumačenje IFRIC 20 ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Petak, 27.04.2012.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2012 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje uvodnik urednika Ususret ...

rrif - 4.2012, str. 113
Financijski instrumenti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Na svojem redovitom zasjedanju u siječnju održanom 25 siječnja IASB Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je na zajedničkom dijelu sastanka ...

rrif - 3.2012, str. 143
Prihodi iz ugovora s kupcima
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U studenom 2011 IASB Odbor za međunarodne računovodstvene standarde dalje Odbor je objavio revidirani prijedlog međunarodnog standarda kojim se uređuje ...

rrif - 2.2012, str. 175
MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASC je u lipnju 1998 objavio MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine Njime su zamijenjene odredbe o procjeni nadoknadivosti imovine i ...

rrif - 12.2011, str. 130
Zajednički pothvati – MSFI 11
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije Kako je već objavljeno u prijašnjim brojevima RRiF a Odbor za međunarodne računovodstvene standarde ...

rrif - 11.2011, str. 131
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Kako smo već pisali Odbor za međunarodne računovodstvene standarde IASB objavio je krajem svibnja 2011 četiri nova međunarodna standarda financijskog ...

rrif - 10.2011, str. 115
Prezentiranje pozicija izvještaja o sveobuhvatnom dobitku
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U lipnju 2011 Odbor za međunarodne računovodstvene standarde dalje IASB i američki nacionalni Odbor za standarde financijskog računovodstva dalje FASB ...

rrif - 9.2011, str. 110
Objave udjela u drugim poduzećima (MSFI 12)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde IASB objavio je krajem svibnja 2011 četiri nova međunarodna računovodstvena standarda MSFI 10 Konsolidirani financijski ...

rrif - 8.2011, str. 93
MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Krajem svibnja 2011 Odbor za međunarodne računovodstvene standarde dalje IASB objavio je MSFI 13 ...

rrif - 6.2011, str. 110
MRS 28 – Ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate – revizija standarda –
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE U travnju 2011 Odbor za međunarodne računovodstvene standarde IASB objavio je tekst budućeg međunarodnog ...

rrif - 5.2011, str. 127
Najmovi i priznavanje prihoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku predočuje se sadržaj sjednice Odbora za međunarodne računovodstvene standarde IASB održane od 21 23 ožujka 2011 Posebno su ...

rrif - 4.2011, str. 94
Financijski instrumenti MRS-a 39 (druga faza) – Troškovi nabave i umanjenje vrijednosti –
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U siječnju 2011 IASB je objavio dodatak Prijedlogu standarda financijskih instrumenata s naslovom Amortizirani troškovi nabave i umanjenje vrijednosti objavljenom ...

rrif - 2.2011, str. 210
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Dana 7 siječnja 2011 IASB je objavio tekst standarda MSFI 10 Konsolidacija u obliku ...

rrif - 1.2011, str. 230
Menadžerski komentar – Okvir za prezentaciju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije Dana 8 prosinca 2010 IASB je objavio novi dugo pripremani međunarodni računovodstveni standard pod ...