Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Uz ispunjenje postoje i drugi načini prestanka obveza – prijeboj

      Autor u ovome članku razmatra institut prijeboja, odnosno kompenzacije, kao načina prestanka obveze. Prestanak obveze redovito je unaprijed predviđena i voljom sudionika odnosno zakona nakanjena posljedica zasnivanja tog odnosa, jer njegova svrha nije trajanje nego što prije ispunjenje preuzetih ili nametnutih obveza.

1. Uvod
2. Prijeboj (kompenzacija) 

pip - 11.2016, str. 3
Zastarni rok tražbine iz ugovora o kreditu kod obavljanja gospodarske djelatnosti

      Autor u članku analizira slučaj iz sudske prakse u kojem je sporno pravno pitanje zastarnog roka od 3 godine ili od 5 godina (opći zastarni rok) za potraživanje iz ugovora o kreditu sklopljenog između banke i druge pravne osobe koja obavlja gospodarsku djelatnost u obavljanju djelatnosti koja čini predmet njezia poslovanja ili je u vezi s tom djelatnošću. Navode se i razlozi koji opravdavaju zaključak prema kojem je zastarni rok potraživanja iz takva ugovora 3 godine.

1. Uvod
2. Slučaj iz sudske prakse
3. Način rješavanja sudskog spora
4. Osvrt na sudske odluke

pip - 11.2016, str. 12
Radni odnos i kanonski mandat u RH – u povodu jedne presude europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu

      Početkom listopada 2016. godine Europski je sud za ljudska prava u Strassbourgu objavio presudu u predmetu Travaš protiv Hrvatske koja se odnosi na pitanje kanonskoga mandata u RH te njegove dodjele i opoziva, što je materija od neposredne važnosti za radnopravni status vjeroučitelja (kojih je tada bilo zaposleno oko 2337 – imali su kanonski mandat dijecezanskog biskupa).
      U povodu donošenja te presude u ovome se članku analizira pojam radnog odnosa i kanonskog mandata u RH i usporednim europskim pravnim poredcima te se sagledava njezina važnost i u kontekstu određene autonomije koju vjerske zajednice općenito (pa tako i Katolička Crkva) imaju u civilnom sustavu RH, ali i u drugim europskim zemljama.
      Sva su ta pitanja od posebne važnosti jer neposredno i posredno zahvaćaju veliki broj radnika, kako u javnim školama tako i u crkvenim pravnim osobama.

1. Uvod
2. Utjecaj vjerske zajednice na radnopravni odnos vjeroučitelja u RH
3. Kanonski mandat
4. Kanonski mandat u RH i presuda Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu u predmetu Travaš protiv Hrvatske
5. Važnost, učinci i dalekosežnije značenje presude u predmetu Travaš protiv Hrvatske
6. Zaključak

pip - 11.2016, str. 17
Credere i kredit: dva srodna ili suprotstavljena pojma (III.)

      U prvome i drugome dijelu ovoga članka prikazani su subjekti ugovora o (potrošačkom) kreditu i sporazuma o stvarnopravnom osiguranju na nekretnini kao predmetu osiguranja, zatim forma tog ugovora, predmet ugovora i sadržaj predmetnog ugovora.
      U ovome, zadnjem dijelu ovoga članka autorice razmatraju pravne učinke „povrede“ obveze iz ugovora o (potrošačkom) kreditu i sporazuma o stvarnopravnom osiguranju tražbine na nekretnini kao predmetu osiguranja.

6. Pravni učinci „povrede“ obveze iz ugovora o (potrošačkom) kreditu i sporazuma o stvarnopravnom osiguranju tražbine na nekretnini kao predmetu osiguranja
7. Zaključak

pip - 11.2016, str. 24
Sukob interesa na tržištu kapitala (II.)

      U prvome dijelu ovoga članka obrađena je problematika i pojam sukoba interesa te uzroci sukoba interesa u području tržišta kapitala.
      U ovome dijelu članka autorica, na zanimljiv i transparentan način, razmatra osobito pitanja vezana uz vrste sukoba interesa na tržištu kapitala i ciljeve njegove regulacije te probleme njegova sankcioniranja.

4. Vrste sukoba interesa na tržištu kapitala
5. Ciljevi regulacije sukoba interesa
6. Problem sankcioniranja sukoba interesa
7. Zaključak

pip - 11.2016, str. 34
Izmjene ustrojstva državne uprave

      Autor u ovome članku razmatra ustrojstvo središnjih tijela državne uprave nakon nedavnih zakonskih izmjena, sa stanjem 3. studenog 2016. godine.
      Osim promjene ukupnog broja, naziva i djelokruga pojedinih središnjih tijela, najznačajniju novost predstavlja ponovno uvođenje državnog tajnika u ministarstva i središnje državne urede.

1. Uvod
2. Vlada Republike Hrvatske
3. Ministarstva
4. Središnji državni uredi
5. Državne upravne organizacije

pip - 11.2016, str. 41
Objektivni upravni spor – pogled na praksu Visokoga upravnog suda

      Reformom upravnog sudstva od 1. siječnja 2012. godine proširena je nadležnost Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske na ocjenu zakonitosti općih akata koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti i pravne osobe koje obavljaju javnu službu, čime se kod nas uvodi objektivni upravni spor.
      U nastavku ovoga članka navode se neke specifičnosti toga novoga pravnog instituta s oslanjanjem na sudsku praksu.

1. Meritum
2. Zaključak 

pip - 11.2016, str. 45
(Ne)procjenjivost žalbenih postupaka u javnoj nabavi

      U ovome se članku analiziraju dva recentna rješenja Ustavnog suda RH kojima se ne prihvaćaju prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom čl. 1. i 3. Zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i čl. 169. st. 1. i 3. Zakona o javnoj nabavi. Osporene odredbe Zakona o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji… utvrđuju neprocjenjivost žalbenih postupaka i propisuju njegovu retroaktivnu primjenu, dok osporene odredbe Zakona o javnoj nabavi uređuju visinu naknade za pokretanje žalbenog postupka.
      U članku se daje i pregled relevantne presude Suda Europske unije u predmetu Orizzonte Salute, C-61/14.

1. Uvod
2. Ocjena ustavnosti Zakona o izmjenama zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
3. Ocjena ustavnosti Zakona o javnoj nabavi
4. Praksa suda Europske unije
5. Zaključak

pip - 11.2016, str. 48
Upravno sudovanje i upravni spor

      Autor u članku razmatra način rada upravnih sudova nakon donošenja Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10., 143/12., 152/14. i 94/16., dalje: ZUS), a koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine, pojašnjava pojam upravnog spora kroz ulogu suda prvog stupnja, suda drugog stupnja te uloge stranaka. U članku se navode i primjeri iz prakse upravnog sudovanja.

1. Uvod
2. Način rada upravnih sudova
3. Upravni spor
4. Primjeri iz prakse upravnog sudovanja
5. Zaključak

pip - 11.2016, str. 58
Privremeni boravak stranaca - sudska praksa

      Autorica u članku daje prikaz normativnog uređenja privremenog boravka stranaca u RH, budući da je privremeni boravak stranaca u RH uređen najvećim dijelom Zakonom o strancima (Nar. nov., br. 130/11. i 74/13., dalje: ZOS) i pripadajućim podzakonskim aktima. U članku se iznosi i relevantna sudska praksa koje se odnosi na pojedinu svrhu za koju se može izdati dozvola za privremeni boravak.

1. Uvod
2. Svrhe u koje se privremeni boravak može odobriti
3. Uvjeti za odobrenje privremenog boravka
4. Podnošenje zahtjeva za privremeni boravak
5. Odlučivanje o zahtjevu za odobrenjem privremenog boravka
6. Rok važenja privremenog boravka
7. Produljenje privremenog boravka
8. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji
9. Privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja
10. Privremeni boravak u svrhu studiranja
11. Privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja
12. Privremeni boravak iz humanitarnih razloga
13. Privremeni boravak u druge svrhe
14. Dozvola boravka i prijava boravka
15. Prestanak privremenog boravka
16. Privremeni boravak državljanina države članice Europskoga gospodarskog prostora (u nastavku: EGP) i članova njihovih obitelji
17. Boravak državljana trećih država koji imaju odobren stalni boravak u drugoj državi članici EGP-a i članova njihovih obitelji

pip - 11.2016, str. 61
Postupanje zemljišnoknjižnog suda po zaprimljenim prijedlozima za upis

      Autor u članku pojašnjava pojam zemljišnoknjižnog pismena, zemljišnoknjižne stvari i zemljišnoknjižnog predmeta. Navodi pravila za zaprimanje podnesaka u pisarnici zemljišnoknjižnog odjela te tko je ovlaštena osoba za podnošenje prijedloga za upis, način podnošenja prijedloga za upis, postupanje zemljišnoknjižne pisarnice u slučaju zaprimanje više istodobno pristiglih podnesaka koji se odnose na iste nekretnine, s posebnim naglaskom za način odlučivanja o prijedlozima za upis koji su istodobno zaprimljeni te redoslijed uzimanja predmeta u rad.

1. Općenito o primitku podnesaka i drugih dopisa u pisarnici suda
2. Primitak podnesaka i drugih dopisa u pisarnici zemljišnoknjižnog suda
3. Zemljišnoknjižno pismeno - zemljišnoknjižna stvar (zemljišnoknjižni predmet)
4. Primanje podnesaka u pisarnici zemljišnoknjižnog odjela
5. Ovlaštena osoba za podnošenje prijedloga za upis
6. Podnošenje prijedloga za upis
7. Sadržaj prijedloga
8. Kumulacija prijedloga
9. Isprave
10. Postupanje sa zemljišnoknjižnim podnescima
11. Radno vrijeme i zaključivanje urudžbenog brojevnika
12. Plomba
13. Odlučivanje o prijedlogu
14. Odlučivanje o prijedlozima za upis koji su istodobno zaprimljeni
15. Zaključak

pip - 11.2016, str. 79
Novi Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

      Autor u članku obrađuje problematiku u vezi s propisanim uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma radi obavljanja regulirane profesije u Republici Hrvatskoj koja se provodi u skladu s odredbama novog Pravilnika o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (Nar. nov., br. 7/16., dalje: Pravilnik), počevši od 30. siječnja 2016. godine kojim je ujedno prestao biti na snazi dosadašnji Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (Nar. nov., br. 22/15.).

1. Uvod
2. Pravna osnova
3. Opći okvir za prekogranično pružanje usluga u Republici Hrvatskoj
4. Privremeno i povremeno prekogranično pružanje usluga državljana drugih država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj
5. Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan
6. Provedba postupka uspoređivanja dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata

pip - 11.2016, str. 86
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

II. Porez na promet nekretnina

- Unos nekretnine u zakladu

III. Porez na dohodak

- Uputa – upitnici za utvrđivanje rezidentnosti temeljem odredbi čl. 4. sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i drugih država i OPZ-a
- Oporezivanje kapitalnih dobitaka i dinamika plaćanja predujmova
- Oporezivanje isplate autorskih prava nasljedniku temeljem sudske presude

IV. Porez na dobitak

- Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe
- Transportni manjkovi – umanjenje obveze trošarine za plaćeni iznos trošarine

pip - 11.2016, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

II. Posebni porezi i trošarine

- Ishođenje statusa male nezavisne pivovare i prodaja piva putem Interneta
- Proizvodnja likera od strane proizvođača – OPG-a
- Tumačenje propisa o trošarinama – oslobođenje od plaćanja trošarine na električnu energiju korišten u proizvodnom pogonu
- Oslobođenje od plaćanja trošarine na alkohol – probna proizvodnja
- Trošarinsko raspolaganje uljima za podmazivanje i aditivima
- Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila
- Unos potpuno denaturiranog alkohola u Republiku Hrvatsku
- Postupanje s duhanskim markicama kojima su označene duhanske prerađevine koje se otpremaju u treću državu radi uništenja
- Korištenje plinskog ulja obojanog plavom bojom u traktoru
- Prodaja trošarinskih proizvoda – vina putem prodaje na daljinu
- Djelomično denaturirani alkohol sadržan u toaletnoj vodi trgovačkog naziva BOSS BOTTLED MAN NIGHT 50 ml, trošarinski status
- Istek roka zabrane otuđenja vozila kod izdavanja odobrenja za oslobođenje od plaćanja posebnog poreza i drugih javnih davanja na osobni automobil osobi koja ima diplomatski status
- Iskazivanje uvezenih količina krutih goriva na Obrazcu MI-KG
- TDR d.o.o. Rovinj – promjene u procesu proizvodnje i poslovnim procesima
- Izlaganje kolekcije alkoholnih pića

pip - 11.2016, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja

- Stručni ispit

pip - 11.2016, str. 105
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

- Radni odnosi i mirovinsko osiguranje

pip - 11.2016, str. 106
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo

- Valuta obveze (čl. 22. ZOO-a/05)

Kada dužnik kao rezident treba u inozemstvu vjerovniku kao nerezidentu izvršiti plaćanje u stranoj valuti, takvo plaćanje u devizama nije suprotno zakonu

- Solidarne obveze (čl. 43. ZOO-a/05)

Svaki dužnik solidarne obveze odgovara vjerovniku za cijeli dug

- Opći rok zastare (čl. 225. ZOO-a/05)

Tražbine iz stjecanja bez osnove zastarijevaju za pet godina

- Početak tijeka zastarjevanja (čl. 361. ZOO/91)

Zastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze, ako zakonom za pojedine slučajeve nije što drugo propisano

- Opći rok zastare (čl. 371. ZOO-a/91)

Regresna tražbina osiguratelja kao solidarnog dužnika zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina

- Pretplatnik koji raskine ugovor prije razdoblja obveznog trajanja ugovora mora platiti mjesečnu naknadu za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora ili drugu odgovarajuću naknadu u skladu s općim uvjetima poslovanja (čl. 296. ZOO i čl. 96. Zakona o zaštiti potrošača a u svezi s čl. 41. st. 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama)

Ugovorna odredba (naknada za prijevremeni raskid ugovora) nije u suprotnosti načelu savjesnosti i poštenja.

- Prigovori mjeničnog dužnika (čl. 1004. stavak 3. Zakona o obveznim odnosima)

Mjenični dužnik može prema mjeničnom vjerovniku isticati samo objektivne prigovore.

Pravo trgovačkih društava

- Sudski izvanparnični postupci (čl. 40. ZTD-a)

U stvarima u kojima trgovački sud odlučuje u izvanparničnom postupku, po prirodi stvari nije moguće spajanje postupaka

- Odgovornost članova uprave (čl. 252. ZTD-a)

Vjerovnik u postupku radi naknade štete protiv člana uprave društva mora dokazati ne samo da svoju tražbinu ne može podmiriti od društva, već i kumulativne pretpostavke odgovornosti za štetu

- Ništetnost odluke glavne skupštine (čl. 355. ZTD-a)

Kada osporava odluku glavne skupštine, neovisno o razlozima na kojima tužitelj temelji tužbu, tužiteljev tužbeni zahtjev može glasiti samo da se utvrdi da je odluka ništetna

- Ovlaštenje za pobijanje odluke glavne skupštine (čl. 362. ZTD-a)

Odluku Glavne skupštine može pobijati dioničar koji je sudjelovao u radu glavne skupštine i svoje protivljenje odluci izjavio u zapisnik

- Način osnivanja društva (čl. 387. ZTD-a)

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću valjan je, iako nije sklopljen u propisanom obliku, ako su ugovor potpisale sve ugovorne strane i ako se društvo na temelju tog ugovora upisalo u sudski registar i članovi društva izvršavali svoje obveze i članska prava

Parnični postupak

- Svrhovita delegacija (čl. 68. ZPP-a)

Razlog za svrhovitu delegaciju postoji kad je stranka javni bilježnik i povjerenik nadležnog suda koji ima mali broj sudaca

- Parnični troškovi (čl. 154. ZPP-a)

Stranka koja predloženim i izvedenim dokazom vještačenja nije uspjela dokazati svoje tvrdnje nema pravo na naknadu troška toga vještačenja

- Nedopuštena revizija (čl. 392. ZPP-a)

Nedopuštenu reviziju odbacit će rješenjem sudac izvjestitelj revizijskog suda, ak

pip - 11.2016, str. 107
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo

- Značenje PDV identifikacijskog broja za oslobođenje od porezne obveze pri prijenosu unutar zajednice

Pravo društava

- Dopuštenje trećoj osobi da kao zastupnik ili pratitelj člana društva sudjeluje na skupštini društva d.o.o.-a

Radno pravo

- Nema neograničenog prava na radno mjesto bez pušenja 

pip - 11.2016, str. 119
Odgovori na pitanja pretplatnika

- Javnobilježnički polog. Prema Zakonu o javnom bilježništvu, javni bilježnik obvezan je preuzeti isprave, novac, vrijednosne papire i dragocjenosti radi čuvanja i predaje.
- Ustup tražbine (cesija). Ugovor o cesiji je dvostrani ugovor obveznog prava kojim stari vjerovnik (cedent ili ustupatelj) prenosi svoju tražbinu koju ima od svog dužnika (cesusa) na novog vjerovnika (cesinonara ili primatelja).
- Alkohol na radnom mjestu. Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.
- Imovina i dospjelost tražbine. Svaka tražbina, pa i nedospjela, ulazi u imovinu vjerovnika.
- Identitet obvezno pravnog odnosa. Promjenom subjekata ne mijenja se identitet obveznopravnog odnosa, dok se taj identitet mijenja promjenom glavne činidbe ili pravne osnove.
- Početak otkaznoga roka. Nenavođenje otkaznoga roka ili pogrešno navođenje početka tijeka otkaznoga roka, ne čini otkaz ugovora o radu nedopuštenim.
- „Prekarni rad“. Takozvani „prekarni rad“ bi bio pravni oblik rada – radnog odnosa koji i u nekim elementima odudara od klasičnoga (standardnog) pojma radnog odnosa.

pip - 11.2016, str. 125