Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2021, str. 70
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva sastavlja se u skladu s čl 21 Zakona o računovodstvu Zakonom o računovodstvu propisan je ...

rrif - 3.2021, str. 23
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Prilogu uz časopis RRiF br 1 21 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020 godinu za poduzetnike može se ...

rrif - 2.2021, str. 163
Komentar menadžmenta uz financijske izvještaje
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Preporuka je Odbora da ako se primjenjuju zahtjevi Komentara menadžmenta društvo može tu činjenicu navesti u svojemu godišnjem financijskom izvještaju ...

rrif - 2.2021, str. 61
Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija za 2020. godinu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.

Autorica ovim člankom podsjeća neprofitne organizacije na obvezu financijskog izvještavanja za 2020 godinu koje je propisano Zakonom o financijskom poslovanju ...

rrif - 2.2021, str. 57
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu za velike poduzetnike – novosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja koji je objavljen u Nar ...

rrif - 2.2021, str. 19
Rokovi predaje financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Ministarstvo financija na svojoj mrežnoj stranici objavilo je Obavijest o rokovima predaje godišnjih financijskih izvješća za 2020 godinu prema kojoj ...

PrGO - 1.2021, str. 173
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

 1. Uvodne napomene
 2. Opći podatci (HSFI 1.42)
 3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika
 4. Bilješke uz financijske izvještaje

PrGO - 1.2021, str. 165
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Zahtjevi HSFI-ja i msfi-ja
 3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

PrGO - 1.2021, str. 155
Izvještaj o novčanim tokovima za 2020. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Vrste novčanih tokova Specifičnosti sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima Objavljivanja uz izvještaj ...

PrGO - 1.2021, str. 150
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

PrGO - 1.2021, str. 65
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2020. godine

PrGO - 1.2021, str. 39
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Uvod Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i gubitka ...

PrGO - 1.2021, str. 3
Financijska izvješća za 2020. godinu i rokovi dostave
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja financijskih izvješća Veličina poduzetnika Opseg godišnjih financijskih izvješća Financijska izvješća za statistiku rok do 30 travnja Financijska ...

Pror - 1.2021, str. 3
Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

Prema pravilima financijskog izvještavanja koje prati sustav proračunskog računovodstva za 2020 godinu moraju se sastaviti i predati godišnji financijski izvještaji ...

PrGO - 1.2021, str. 2
Financijska izvješća za 2020. godinu
Autor:

U posebnom prilogu uz RRiF br 1 21 donosimo cjelovit materijal o izradi i predaji financijskih i poreznih izvješća za ...

rrif - 11.2020, str. 215
Odustanak od likvidacije
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U aktualnoj se praksi nerijetko pojavljuje pitanje može li trgovačko društvo odustati od likvidacije koja je već započela u ...

rrif - 11.2020, str. 162
Prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

IASB predlaže promjenu prezentiranja financijskih izvješća Promjene se predlažu u Računu dobitka i gubitka i bilanci Promjene u prezentiranju ...

Pror - 10.2020, str. 25
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Svake se godine u isto vrijeme za isto razdoblje tijekom godine sastavljaju financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva Tako će ...

rrif - 8.2020, str. 41
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost ...

Pror - 7.2020, str. 3
Polugodišnji financijski izvještaji s pregledom proračunske okružnice Ministarstva financija
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Za razdoblje siječanj lipanj 2020 godine potrebno je kao i za prošlu godinu sastaviti i predati skup financijskih izvještaja ...

rrif - 6.2020, str. 142
Revizija godišnjih financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U članku su obrađene novosti koje donosi Zakon o vodnim uslugama koji je stupio na snagu u 2019 godini ...

rrif - 6.2020, str. 47
Konsolidacija financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvješća obvezni su ih predati za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno ...

rrif - 5.2020, str. 185
Utjecaj pandemije COVID-19 na izvještavanje i reviziju financijskih izvještaja
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica u članku obrađuje posebnosti u izvještavanju i reviziji financijskih izvještaja kojima je kraj poslovne godine do 31 prosinca ...

rrif - 3.2020, str. 180
Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Radna skupina Odbora za međunarodne računovodstvene standarde za izmjenu IASB ova standardnog Menadžerskog komentara u nastavku menadžerski komentar u ...

rrif - 3.2020, str. 90
Likvidacija društva s ograničenom odgovornošću – aktualnosti
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezana uz likvidaciju društva s ograničenom odgovornošću d o o učestala su u aktualnoj praksi s obzirom na ...

rrif - 3.2020, str. 63
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.

Kod predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2019 godinu u FINA u koji se evidentiraju u Registru godišnjih financijskih izvještaja ...

rrif - 3.2020, str. 45
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Ovaj članak sadržajno se nastavlja na članak Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA u i detaljnije obrađuje sadržaj financijskih ...

rrif - 3.2020, str. 29
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Člankom 21 Zakona o računovodstvu propisana je obveza sastavljanja Godišnjeg izvješća i izvješća poslovodstva Zakonom o računovodstvu propisan je ...

Pror - 3.2020, str. 12
Napomene uz sastavljanje prvih tromjesečnih financijskih izvještaja za 2020. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Ubrzo nakon sastavljanja financijskih izvještaja za 2019 godinu osobe koje se nalaze u sustavu proračuna moraju sastaviti financijske izvještaje ...

rrif - 3.2020, str. 17
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže zakonski okvir utvrđivanja i uporabe dobitka odnosno pokrića gubitka u skladu s odredbama Zakona ...

Pror - 3.2020, str. 2
Konsolidirani financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Martina ŠTEFKOVIĆ , mag. oec.

I u sustavu proračuna provodi se konsolidacija financijskih izvještaja prema temeljnim konsolidacijskim načelima Kako se provodi konsolidacija financijskih izvještaja ...

rrif - 2.2020, str. 227
Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

U sustavu računovodstva neprofitnih organizacija protekom kalendarske godine trebaju se sastaviti i predati financijski izvještaji Rok njihove predaje za ...

rrif - 2.2020, str. 159
IASB-ov Okvir za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Na red je došao najmanje dopunjavan i mijenjan Okvir MSFI ja koji pokriva sve ono što pojedini standard nije ...

obav - 2.2020, str. 42
IV. Dohodci od kapitala i imovine
Autor:

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

rrif - 2.2020, str. 13
Financijska i porezna izvješća za prestanak društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima tijekom 2019 godine dalje ZTD uvedena je novost u statusno pravo trgovačkih društava tj ...

PrGO - 1.2020, str. 174
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro, male i srednje poduzetnike
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

1.Uvodne napomene
2. Opći podatci (HSFI 1.42)
3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika
4. Bilješke uz financijske izvještaje

PrGO - 1.2020, str. 165
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1. Uvod  
2. Zahtjevi HSFI-ja i MSFI-ja
3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

PrGO - 1.2020, str. 156
Izvještaj o novčanim tokovima za 2019. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Vrste novčanih tokova 3 Specifičnosti sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima 4 Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima ...

PrGO - 1.2020, str. 151
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

PrGO - 1.2020, str. 46
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Uvod 2 Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna 3 Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka ...

Pror - 1.2020, str. 5
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Protekla je još jedna proračunska godina Za nju kao i za prethodnu 2018 proračunsku godinu potrebno je u sustavu ...

PrGO - 1.2020, str. 2
Rokovi dostave financijskih izvješća za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

1 Obveznici sastavljanja financijskih izvješća 2 Veličina poduzetnika 3 Opseg godišnjih financijskih izvješća 4 Financijska izvješća za statistiku rok do ...

Pror - 1.2020, str. 3
Promjene u pravilnicima o proračunskom računovodstvu i financijskom izvještavanju
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Iako su u 2019 godini objavljeni promijenjeni propisi iz područja proračunskog računovodstva i izvještavanja oni se primjenjuju tek za ...

rrif - 12.2019, str. 193
Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Vjerno predočavanje financijskih izvješća razumijeva i uređen način komentar financijskih izvješća uprave društva takvo vjerno predočavanje također obuhvaća pravila ...

rrif - 12.2019, str. 188
Procjena rizika prijevara u reviziji prihoda
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.

U ovom članku razmatramo kriterije u reviziji prihoda ciljeve revizije prihoda postupke procjene rizika u reviziji prihoda okolnosti koje ...

rrif - 12.2019, str. 57
Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno motrište podjele društva odvajanja s preuzimanjem odnosno definira računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti ...

Pror - 12.2019, str. 14
Naglasci iz računovodstva proračunskih osoba za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

S obzirom na to da se bliži rok predaje financijskih izvještaja za 2019 godinu treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim ...