Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 3.2023, str. 37
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2022. godinu za statističke i druge potrebe te javnu objavu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Za kalendarsku godinu 2022 godišnje financijske izvještaje za potrebe statistike i druge potrebe poduzetnici sastavljaju u kunama i dostavljaju FINA ...

rrif - 3.2023, str. 27
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže zakonski okvir utvrđivanja i uporabe dobitka odnosno pokrića gubitka u skladu s odredbama Zakona o ...

PrGO - 1.2023, str. 199
Dodatni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Tko je obveznik dodatnog poreza na dobitak Tko nije obveznik dodatnog poreza na dobitak Osnovica i izračun dodatnog ...

PrGO - 1.2023, str. 193
Iskazivanje hibridnih neusklađenosti u poreznoj osnovici
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Uvod Što su hibridne neusklađenosti Problem poreznog razdoblja Povezane osobe Obrnute hibridne neusklađenosti Obveze poreznog obveznika u slučaju hibridnih ...

PrGO - 1.2023, str. 181
Porez kontroliranih inozemnih društava – Obrazac PD-KID
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Kontrolirano inozemno društvo KID Uključivanje dobitka subjekta ili stalne poslovne jedinice u tuzemnu osnovicu poreza na dobitak Zaključak ...

PrGO - 1.2023, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

PrGO - 1.2023, str. 173
Bilješke uz financijske izvještaje za srednje poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

 1. Uvodne napomene
 2. Opći podatci (HSFI 1.42)
 3. Bilješke uz financijske izvještaje

PrGO - 1.2023, str. 166
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Uvodne napomene Minimalni sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike Bilješke uz financijske izvještaje usvajanje računovodstvenih ...

PrGO - 1.2023, str. 155
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Zahtjevi HSFI-ja i msfi-ja
 3. Sastavljanje izvještaja o promjenama kapitala

PrGO - 1.2023, str. 148
Izvještaj o novčanim tokovima za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Izvještaj o novčanim tokovima Vrste novčanih tokova Specifičnosti sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima Metode sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima ...

PrGO - 1.2023, str. 141
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

PrGO - 1.2023, str. 134
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama za 2022. godinu (Obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obveznici predaje Obrasca PD IPO Povezane osobe s poreznog motrišta Podatci koji se unose u Obrazac PD IPO Primjer ...

PrGO - 1.2023, str. 0
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2022. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak Dokumentacija koja se predaje ...

PrGO - 1.2023, str. 56
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2022. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

 1. Uvod
 2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2022. godine

PrGO - 1.2023, str. 32
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvod Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i ...

PrGO - 1.2023, str. 17
Obračun amortizacije za 2022. godinu
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Temeljne napomene Porezno motrište amortizacije Obračun amortizacije Početak i završetak obračuna amortizacije Porezno priznata amortizacija Promjena računovodstvene procjene Porezno ...

PrGO - 1.2023, str. 8
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2022. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Uvod Predaja prijave poreza na dobitak Naknade za općekorisne funkcije šuma Članarine turističkim zajednicama Spomenička renta Članarina Hrvatskoj gospodarskoj ...

PrGO - 1.2023, str. 5
Rokovi predaje financijskih, poreznih i drugih izvještaja za 2022. godinu
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

 1. Obveznici sastavljanja i predaje godišnjih financijskih izvještaja
 2. Svrha i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

PrGO - 1.2023, str. 3
Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2022. godinu

Na datum bilance 31 XII osim za one kojima je poslovna godina drukčije određena odnosno s tim datumom završava poslovna ...