RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 1.2016, str. 15

Izmjene i dopune novog Zakona o računovodstvu

rrif - 1.2016, str. 19

U Narodnim novinama, br. 134/15., objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama novog Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15.), koja stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Navedenom je Uredbom odgođena primjena jedinstvenoga okvirnog kontnog plana do 1. siječnja 2017. godine, brisane su određene odredbe vezane uz sadržaj knjigovodstvenih isprava te su jasnije definirana pravila u vezi s primjenom novog ZOR-a na izvještajna razdoblja. U nastavku dajemo pregled novosti koje donosi navedena Uredba. Uz to, dajemo i pregled najvažnijih odredaba novog ZOR-a koje stupaju na snagu 1. siječnja 2016.

1. Pregled novosti koje donosi Uredba
2. Pregled značajnijih odredaba novog ZOR-a

Knjigovodstvene isprave prema novom Zakonu o računovodstvu

rrif - 1.2016, str. 24

Kako bi knjigovodstvena isprava bila vjerodostojna, mora nedvojbeno i istinito sadržavati sve podatke o poslovnom događaju jer se evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama provodi isključivo na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava. Novi Zakon o računovodstvu uređuje sadržaj knjigovodstvenih isprava i način njihove likvidacije (provjera valjanosti). Uređuje i obvezu potpisivanja knjigovodstvenih isprava, uz iznimku koja se odnosi na račune.

1. Uvod
2. Knjigovodstvene isprave
3. Zaključak

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

rrif - 1.2016, str. 30

Izmijenjene su i dopunjene odredbe Pravilnika o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. siječnja 2016. Očekuje se objava u Narodnim novinama, br. 137/15. Tim se odredbama pojašnjava primjena nama već poznatih odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. O bitnim izmjenama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak pišu naše suradnice iz Ministarstva financija.

1. Uvod
2. Obračunavanje i plaćanje predujma poreza na kapitalne dobitke
3. Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak
4. Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak primljenog iz inozemstva
5. Rok za dostavljanje privremenog poreznog rješenja
6. Dohodak koji se iskazuje u privremenom poreznom rješenju
7. Sadržaj poreznog rješenja
8. Ostale izmjene Pravilnika o porezu na dohodak

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 41

Financijska izvješća za 2015. sastavljaju se na temelju Zakona o računovodstvu i HSFI-a odnosno MSFI-a koji su se primjenjivali i u dosadašnjoj računovodstvenoj praksi. To znači da se za 2015. primjenjuju dosadašnja propisana financijska izvješća, a predaju se u rokovima koji su vrijedili i do sada. Prema tome svi poduzetnici mogu koristiti nekoliko rokova za ispunjavanje zakonskih obveza za izvješćivanje i to: do 31. ožujka za statistiku, do 30. lipnja za javnu objavu pojedinačnih financijskih izvješća i 30. rujan za predaju konsolidiranih financijskih izvješća.

Rokovi predaje poreznih izvješća poduzetnika i za 2015. ostaju kao i do sada, tj. do 30. travnja predaje se prijava poreza na dobitak sa svim propisanim prilozima. To je rok predaje i za obračun ostalih javnih prihoda kao što su članarine turističkim zajednicama, spomenička renta, naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma i sl. Za 2015. nije potrebno predavati PDV-K, tj. konačan obračun poreza na dodanu vrijednost nije propisan.

I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 42

1. Veličina poduzetnika
2. Obveza sastavljanja financijskih izvješća
3. Opseg godišnjih financijskih izvješća
4. Financijska izvješća za statistiku
5. Financijska izvješća za javnu objavu
6. Način dostave dokumentacije
7. Konsolidirana financijska izvješća
8. Revizija financijskih izvješća
9. Izvješća prema posebnim propisima
10. Dostava financijskih izvješća u sudski registar putem FINA-e
11. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća

II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 50

1. Zakonski temelj
2. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije

3. Imovina koja ne podliježe obračunu amortizacije
4. Osnovica za obračun amortizacije
5. Stope amortizacije
6. Metode obračuna amortizacije
7. Početak i prestanak obračuna amortizacije
8. Objavljivanja u financijskim izvještajima u vezi s amortizacijom
9. Amortizacija s motrišta poreza na dobitak

III. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 65

A. Naknade
1. Naknade za korištenje općekorisnE funkcijE šuma
B. Članarine
2. Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama
C. Rente
3. Spomenička renta
4. Članarine i doprinosi za koje se ne podnosi godišnji obračun
5. Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 85

1. Uvod
2. Podsjetnik pri izradi godišnjeg obračuna
3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka za 2015.
4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
6. Primjer sastavljanja računa dobitka i gubitka za 2015.

VI. Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu - sastavljanje obrasca PD

rrif - 1.2016, str. 124

1. Uvod
2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
4. Dokumentacija koja se predaje poreznoj upravi
5. Porez po odbitku
6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
7. Prelazak oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
8. Stopa poreza na dobitak
9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – obrazac PD
10. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
11. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2015.
12. Zaključna knjiženja dobitka poslovne godine kod poduzetnika koji su iskazali odgođenu poreznu imovinu ili odgođenu poreznu obvezu
13. Praktični primjeri za sastavljanje obrasca PD

VII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2016, str. 178

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja o ostalom sveobuhvatnom dobitku

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2016, str. 182

1. Uvod
2. Sastavljanje izvještaja za obveznike HSFI-ja
3. Sastavljanje izvještaja za obveznike MSFI-ja

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2016, str. 187

1. Uvod
2. Obveznici sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
3. Vrste novčanih tijekova
4. Metode sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku
5. Objavljivanja uz izvještaj o novčanom tijeku
6. Zaključak

X. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2016, str. 194

1. Obveza sastavljanja bilježaka
2. Kratki sadržaj bilježaka
3. Pregled bilježaka

Prodaja i kupnja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 1.2016, str. 204

U ovom su praktikumu knjižena dva poslovna događaja: 1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine koja se prodaje po vrijednosti koja je niža / viša od knjigovodstvene vrijednosti te imovine i 2. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine od namještenika. Ako se dugotrajna nefinancijska imovina prodaje po vrijednosti različitoj od njezine knjigovodstvene vrijednosti, bilo bi prikladno prije prodaje provesti vrijednosno usklađenje te imovine. Pri kupnji dugotrajne nefinancijske imovine nije bitno od koga se ona kupuje već je bitna njezina uporaba. Stoga se kao obveze za kupljenu dugotrajnu imovinu od namještenika ne rabe računi na kojima se iskazuje obveza prema zaposleniku (namješteniku).

1. Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine po vrijednosti različitoj od knjigovodstvene vrijednosti
2. Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine od namještenika

Gotovina i međusobno financiranje

rrif - 1.2016, str. 206

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva pojašnjavaju knjiženja: 1. Preuzimanje gotovine sa transakcijskog računa i 2. Financiranje međusobno povezanih neprofitnih osoba. Pri prijelazu između obračunskih razdoblja nije neobično da osoba raspolaže gotovinom u izvještajnom obračunskom razdoblju, a da se zbog platnog prometa transakcijski račun s kojeg je gotovina podignuta smanji tek u sljedećem obračunskom razdoblju. Ako u jedinstvenom sustavu poslovanja, poglavito kod organizacija koje su osnovane prema posebnom propisu, postoji obveza financiranja „više“ organizacijske jedinice prema „nižim“ organizacijskih jedinicama, tada se ta financiranja klasificiraju na posebne račune rashoda i prihoda koji su u biti slični nekada znanim računima transfera.

1. Preuzimanje gotovine s transakcijskog računa
2. Financiranje međusobno povezanih neprofitnih organizacija

Prestanak postojanja udruga

rrif - 1.2016, str. 207

U određenim okolnostima udruge prestaju postojati. Pritom se mogu primijeniti i postupak likvidacije i skraćeni postupak za prestanak postojanja udruge. Svaki se od tih postupaka obavlja u okviru različitih pretpostavki pa se prema tome i različito računovodstveno iskazuje. Prestanak postojanja udruga se u ovom članku promatra s motrišta propisa koji uređuje njihov prestanak postojanja te s motrišta poreznih i računovodstvenih propisa. Člankom se skreće pozornost na prijeporne situacije u svakom od ovih područja te se daje i praktičan primjer evidencija u postupku likvidacije.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Načini prestanka postojanja udruga
4. Porezno motrište likvidacije udruge
5. Računovodstvo
6. Knjigovodstveni primjer
7. Zaključak

Plaće i doprinosi u 2016. godini

rrif - 1.2016, str. 218

U 2016. način obračuna poreza na dohodak i prireza iz plaća te ostalih primitaka koji se oporezuju na jednak način kao plaće, nije promijenjen u odnosu na proteklu godinu. Međutim, osnovice za doprinose usklađuju se svake godine prema prosječnoj bruto-plaći ostvarenoj u Hrvatskoj kod pravnih osoba u razdoblju siječanj – kolovoz prethodne godine pa je tako osnovica prema kojoj se određuju osnovice za doprinose po svim osnovama socijalnih osiguranja u 2016. godini utvrđena prema prosječno ostvarenoj plaći u razdoblju siječanj - kolovoz 2015. koja u bruto-svoti iznosi 8.037,00 kn. U ovom članku dajemo najčešće primjere obračuna plaća u kojima treba voditi računa o osnovicama za plaćanje doprinosa koje se primjenjuju u 2016. godini te pregled osnovica za obračun doprinosa za sve osnove socijalnih osiguranja.

1. Uvodne napomene
2. Plaća kao osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini
3. Doprinosi iz i na plaću
4. Obračun poreza iz plaće u 2016.
5. Primjena propisanih osnovica za obračun doprinosa iz i na plaću
6. Primjena najviše mjesečne osnovice
7. Poticaji zapošljavanja – oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću
8. Poduzetnička plaća
9. Radni i neradni dani i sati u 2016.
10. Doprinosi obrtnika, samostalnih zanimanja, poljoprivrednika i ostalih osiguranika koji plaćaju doprinose na stalnu osnovicu

Nova minimalna plaća za 2016. godinu

rrif - 1.2016, str. 243

Za 2016. godinu primjenjuje se nova svota minimalne bruto-plaće. O primjeni minimalne plaće te njezinoj novoj visini pišemo u nastavku ovog članka.

1. Utvrđivanje plaće radnika
2. Minimalna plaća za 2016. godinu
3. Kada se može isplatiti manja svota plaće od minimalne
4. Kada treba povećati minimalnu plaću
5. Nadzor nad primjenom minimalne plaće

Obračun troškova nastalih na službenom putu u 2016. godini

rrif - 1.2016, str. 246

Na temelju izmjena Pravilnika o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 24. prosinca 2015. (Nar. nov., br. 137/15.)-, samim krajem 2015. godine mijenjaju se osnovna pravila vezana za obračun dnevnice pri obračunu troškova nastalih na službenom putu.

Koji su to uvjeti, što poslodavci trebaju učiniti i koju vjerodostojnu dokumentaciju trebaju prikupiti da bi isplatili troškove nastale na službenom putu, pročitajte u nastavku ovog članka, a novosti u iskazivanju podataka u obrascu JOPPD pročitajte u članku Anamarije Miletić: Troškovi službenog putovanja i terenski dodatak – novo evidentiranje u JOPPD-u.

1. Pravo na naknadu troškova i koji se troškovi mogu isplatiti neoporezivo
2. Koje se putovanje smatra službenim putom
3. Obračun i isplata dnevnice za službeni put u tuzemstvo
4. Obračun neoporezive dnevnice za službena putovanja u inozemstvo
5. Prijevozni troškovi na službenom putu
6. Troškovi noćenja na službenom putu
7. Obračun troškova nastalih na službenom putu
8. Ostali troškovi službenog puta
9. Primjer obračuna troškova nastalih na službenom putovanju u tuzemstvu te ispunjavanje putnog naloga
10. Troškovi koji se mogu isplatiti zaposlenicima u slučaju školovanja i usavršavanja
11. Nadoknada troškova nastalih na službenom putu osobama koje nemaju status zaposlenika

Novo evidentiranje troškova službenih putovanja i terenskog dodatka u JOPPD-u

rrif - 1.2016, str. 255

U protekle dvije godine učestale su izmjene u vezi s prikazivanjem službenih putovanja u JOPPD-u i brojne nejasnoće koje se odnose na rokove podnošenja i prikazivanje oznaka na stranici B JOPPD-a. Nakon izmjene Pravilnika pojednostavljuje se prikazivanje putnih troškova u JOPPD-u. Više o načinu prikazivanja troškova nastalih na službenom putovanju i prikazivanja naknade u vezi s radom na terenu radnicima, vlasnicima obrtnika i osobama koje rade u neprofitnim organizacijama, pročitajte u nastavku članka. Pravilnik je stupio na snagu 24. prosinca 2015. te od tog dana vrijede promjene objašnjene u članku.

1. Uvodno
2. Što se prikazuje u JOPPD-u
3. Način prikazivanja u JOPPD-u
4. Kada se podnosi JOPPD
5. Primjeri prikazivanja dnevnica u JOPPD-u
6. Inozemne dnevnice
7. Prikazivanje putnih troškova za obrtnike
8. Isplata putnih troškova u neprofitnim organizacijama
9. Terenski rad
10. Loko vožnja

Novosti u Pravilniku o PDV-u

rrif - 1.2016, str. 264

Kraj poslovne godine donosi i izmjene Pravilnika o PDV-u. Najvažnija se odnosi na doniranje hrane zbog sprječavanja njezina uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima. Prema propisanim uvjetima tako donirana hrana nije predmet oporezivanja PDV-om. Nadalje, usklađene su odredbe pri utvrđivanju porezne osnovice kod prodaje motornih vozila kada se zaračunava i posebni porez. Jednako su tako pojašnjene i odredbe u vezi s provozom i uvozom dobara u EU na području RH te izvoza dobara kada se rabi papirna deklaracija.

1. Uvod
2. Donacije hrane
3. Ostale izmjene Pravilnika o PDV-u

Godišnja trošarinska izvješća za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 267

Zakonom i Pravilnikom o trošarinama propisano je da trošarinski obveznici, i to mali proizvođači jakoga alkoholnog pića i mali proizvođači vina, moraju podnositi samo godišnje izvješće. Ostali trošarinski obveznici ne podnose godišnja trošarinska izvješća. Podnošenje trošarinskih obrazaca uporabom sustava elektroničke razmjene podataka ne primjenjuje se na male proizvođače jakih alkoholnih pića i male proizvođače vina. Autorica u ovome članku daje osvrt na provedbu trošarinskog postupanja malih proizvođača jakih alkoholnih pića i malih proizvođača vina glede registracije u registar trošarinskih obveznika, obračunavanja i plaćanja trošarine, podnošenja godišnjeg izvješća s oglednim primjerima popunjavanja.

1. Uvod
2. Tko predaje godišnja trošarinska izvješća
3. Prijava djelatnosti i registracija u registar trošarinskih obveznika
4. Godišnja izvješća
5. Prekršajne sankcije
6. Zaključak

Primjena MSFI 9 - Financijski instrumenti, uz primjenu MSFI 4 - Ugovori o osiguranju (Prijedlog amandmana na MSFI 4)

rrif - 1.2016, str. 274

1. Uvod
2. Prijedlog izmjena standarda
3. Pristup preklapanja
4. Privremeno izuzeće od primjene MSFI-ja 9

Izbjegavanje plaćanja poreza

rrif - 1.2016, str. 276

1. Europska unija pokrenula istragu protiv McDonald’sa zbog izbjegavanja poreza
2. Prijedlozi EP-a za pošteniji porez na dobitak
3. Italija neće sniziti porez na dobitak u 2016. godini
4. Prvi put od 2009. godine kompanije imaju dovoljno bankovnih kredita
5. Europskim kompanijama manji troškovi izdavanja novih dionica

Međunarodni dokumentarni akreditiv

rrif - 1.2016, str. 277

Već je rečeno u našem časopisu br. 11/15., str. 177, da akreditiv može biti domaći i međunarodni. Domaći akreditiv otvara jedna banka u drugoj banci u istoj zemlji, a međunarodni otvara domaća banka u banci u inozemstvu (nostro) ili inozemna banka u domaćoj banci (loro). Banka je obvezna ispuniti svoju obvezu korisniku akreditiva tek ako joj se podnesu dokumenti prema uvjetima iz ugovora.

Međunarodni dokumentarni akreditivi uređeni su tzv. jedinstvenim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No.600.) koje objavljuje Međunarodna trgovačka komora u Parizu, ista ona institucija koja je objavila i klauzule Incotermsa. Više o tome akreditivu u nastavku članka.

1. Pristup
2. Primjer ugovaranja i plaćanja međunarodnim dokumentarnim akreditivom
3. Sudionici i rokovi u plaćanju međunarodnim dokumentarnim akreditivima
4. Akreditiv kao instrument osiguranja plaćanja
5. Umjesto zaključka

Izvješća HNB-a do kraja siječnja 2016. godine

rrif - 1.2016, str. 282

U deviznom sustavu i nadalje postoji obveza raznih izvještavanja Hrvatske narodne banke. Krajem siječnja istječe rok u kojem postoji obveza podnošenja godišnje prijave o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom (obrazac US-GP) te prijave o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima (DOH-Q). O kakvim je izvještajima riječ, kako se popunjavaju i jesu li tijekom 2015. godine oni promijenjeni u odnosu na prethodnu godinu, može se pročitati u ovom članku.

1. Uvod
2. Statističko istraživanje o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
3. Osnovne metodološke napomene
4. Način popunjavanja obrasca US-GP - (tablice 1 i 2, dio A. Upute)
5. Dio B. Posebne transakcije s inozemstvom (tablice 3 i 4, dio B. Upute)
6. Način popunjavanja dijela o posebnim transakcijama (tablice 3 i 4, dio B. Upute)
7. Obveza izvješćivanja o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima, pregled i primjeri - obrazac DOH-Q
8. Izvješće USPB
9. Primjeri iz prakse

Novosti u prijavi i odjavi turista – sustav eVisitor

rrif - 1.2016, str. 289

Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici propisuje nova pravila u vezi s prijavom turista, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine. Navedenim se Pravilnikom propisuje način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici. U nastavku članka skreće se pozornost na najznačajnije promjene u odnosu na prethodni propis, odnosno Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (Nar. nov., br. 113/09.).

1. Što je sutav eVistitor
2. Vođenje popisa turista
3. Tko su obveznici prijave i odjave turista
4. Sadržaj obrasca prijave i odjave turista

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u trgovini na veliko

rrif - 1.2016, str. 291

Djelatnost trgovine ne može se započeti obavljati prije nego što mjesno nadležni ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo Grada Zagreb nadležno za gospodarstvo ne izda rješenje da prodajni objekt, oprema i sredstva s pomoću kojih se obavlja trgovina na veliko ispunjavaju minimalne tehničke i druge propisane uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko. U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o minimalnim tehničkim i drugim propisanim uvjetima kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva s pomoću kojih se obavlja trgovina na malo, a u ovom broju pišemo o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima propisanim za prodajne objekte, opremu i sredstva s pomoću kojih se obavlja djelatnost trgovine na veliko.

1. Uvod
2. Što je trgovina na veliko i tko ju sve može obavljati
3. Općenito o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta za obavljanje trgovine na veliko
4. Opći minimalni tehnički uvjeti za prodajni objekt u kojem se obavlja djelatnost trgovine na veliko
5. Minimalni tehnički uvjeti za skladište za trgovanje robom na veliko
6. Minimalni tehnički uvjeti za tržnicu na veliko
7. Dodatni uvjeti za pojedine prodajne objekte u kojima se obavlja trgovina na veliko određenih proizvoda propisani posebnim propisima
8. Zaključak

Zaštita na radu – bitne obveze poslodavca

rrif - 1.2016, str. 297

Kako je Zakonom o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14., 118/14. i 154/14. – dalje: ZZR) uređen sustav zaštite na radu u RH, a osobito opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost, to autor u ovom članku upućuje i na obveze poslodavca koje proizlaze iz provedbenih propisa donesenih na temelju ZZR-a.

1. Uvod
2. Radnik, osoba na radu i druga osoba
3. Pravilnici / provedbeni propisi iz područja zaštite na radu
4. Ostale obveze poslodavca

Poslovno uvjetovan i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

rrif - 1.2016, str. 302

U ovome je članku riječ o značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima su Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud u Bjelovaru odlučivali o bitnim pitanjima u vezi s poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu i otkazom ugovora o radu uslijed skrivljenoga ponašanja radnika.

O svemu tome, detaljnije u nastavku kroz prikaz sudske prakse i uz napomenu da je prikazana sudska praksa aktualna i u primjeni važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Opravdani razlog za poslovno uvjetovani otkaz treba postojati u trenutku donošenja oduke o otkazu
3. Ponašanje radnika kao razlog za otkaz
4. Neuzimanje u obzir zakonom propisanih kriterija kod poslovno uvjetovanog otkaza

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 305

Za 2015. godinu potrebno je u sustavu proračuna sastaviti godišnji financijski izvještaj kako to uređuju računovodstveni propisi. S obzirom na promjene koje su nastale u njihovu sastavljanju u odnosu na one koji su se sastavljali za 2014. godinu, ovim se člankom daje kratak sažetak bitnih novosti i upozorava se na neke posebne situacije.

1. Uvod
2. Obveznici i rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja
3. Predaja i konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja decentraliziranih proračunskih korisnika
4. Novosti u popunjavanju obrazaca godišnjih financijskih izvještaja
5. Obveza povrata sredstva u državni proračun

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 1.2016, str. 313

1.Opći pregled
2. Cijene u RH i EU-u
3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
4. Građevinarstvo RH i EU-a
5. Vanjskotrgovinska razmjena
6. Trgovina na malo u RH i EU-u
7. Turizam
8. Plaće
9. Likvidnost i insolventnost
10. Zaposlenost i nezaposlenost Hrvatske i EU-a

Novi propisi

rrif - 1.2016, str. 323

Stručne informacije

rrif - 1.2016, str. 324
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)