Računovodstvo, revizija i financije 10/2021

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Veliki igrači
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Predujmovi u trgovini s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo dorade robe i materijala
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Pomagala za vid kao predmet darovanja za zdravstvene potrebe
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Digitalizacija poslovanja i računovodstvenih usluga s naglaskom na sigurnost podataka
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja
Kupnja imovine i naplata jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Strana sredstva plaćanja i otpremnina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Pravni, socijalni i porezni položaj upućenih radnika na rad u RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Putni nalog kao vjerodostojna isprava
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prolazne stavke s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje prve prijave u posebnom postupku OSS
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Primitci po nagradnim igrama i natječajima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Revizija povećanja temeljnog kapitala
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Podružnice koje nemaju javnu odgovornost: objave
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sprječavanje pranja novca i nepoštene trgovačke prakse
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Escrow račun kod preuzimanja poduzeća
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Interni sustavi kreditnog rejtinga banaka
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Skupljanje i prodaja samoniklog bilja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinska deklaracija
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
GDPR – izravni marketing i zaštita ispitanika
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Elektronička ovrha kao novost u pokretanju ovrhe
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Korisnici obiteljske mirovine kao zaposlenici
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Utjecaj europskih propisa na prava iz zdravstvenog osiguranja
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Stranci kao osnivači trgovačkih društava u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sindikati
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Industrijska proizvodnja i inflacija u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.