RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 5.2020, str. 9

Novi rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak i predaju GFI-ja u uvjetima posebnih okolnosti

rrif - 5.2020, str. 14

Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta

rrif - 5.2020, str. 15

Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a i druge novosti u PDV-u prema Pravilniku o OPZ-u

rrif - 5.2020, str. 23

Oslobođenje od plaćanja poreznih obveza

rrif - 5.2020, str. 32

Moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA

rrif - 5.2020, str. 34

Mjere pomoći u sustavu sporta u vezi s koronavirusom COVID-19

rrif - 5.2020, str. 37

Program Vlade Republike Hrvatske za reaktiviranje gospodarstva

rrif - 5.2020, str. 39

Internetska trgovina s poreznog i računovodstvenog motrišta

rrif - 5.2020, str. 41

Knjigovodstvena evidencija potpore za očuvanje radnih mjesta te oslobođenja i odgode poreznih obveza

rrif - 5.2020, str. 48

Knjigovodstvo troškova obnove oštećenih građevinskih objekata

rrif - 5.2020, str. 53

Troškovi održavanja postrojenja i opreme

rrif - 5.2020, str. 59

Dugoročna potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit i vrijednosno usklađenje tih potraživanja u doba krize

rrif - 5.2020, str. 64

Primljene donacije – darovi

rrif - 5.2020, str. 72

Humanitarna pomoć i neprihvatljivi troškovi

rrif - 5.2020, str. 76

Obračun plaće u nepunom radnom vremenu

rrif - 5.2020, str. 79

Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba

rrif - 5.2020, str. 88

Nadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa

rrif - 5.2020, str. 100

Rodiljni i roditeljski dopust i naknade zaposlenika

rrif - 5.2020, str. 106

Isplata otpremnine

rrif - 5.2020, str. 113

Prijava – promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici – Tiskanica MPP-1

rrif - 5.2020, str. 124

Prodaja dobara na daljinu unutar država članica EU-a s motrišta PDV-a

rrif - 5.2020, str. 130

Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH

rrif - 5.2020, str. 139

Oporezivanje elektronički obavljenih usluga

rrif - 5.2020, str. 155

Donacije – darovi i porezi

rrif - 5.2020, str. 168

Novosti kod obračuna naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću

rrif - 5.2020, str. 175

Izuzetci od plaćanja PDV-a kod pružanja usluga medicinske skrbi

rrif - 5.2020, str. 178

COVID-19 – privremeno ukidanje carina i PDV-a na medicinsku opremu na razini EU-a

rrif - 5.2020, str. 183

Utjecaj pandemije COVID-19 na izvještavanje i reviziju financijskih izvještaja

rrif - 5.2020, str. 185

Računovodstvo očekivanih kreditnih gubitaka izazvanih pandemijom COVID-19

rrif - 5.2020, str. 191

Pomoći gospodarstvu zbog pandemije virusa COVID-19

rrif - 5.2020, str. 192

Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

rrif - 5.2020, str. 194

Iznimne mjere kontrole cijena

rrif - 5.2020, str. 203

Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu

rrif - 5.2020, str. 207

Viša sila i nužda u ugovornim odnosima

rrif - 5.2020, str. 217

Humanitarna pomoć – stalno prikupljanje i akcije

rrif - 5.2020, str. 224

Novi propisi

rrif - 5.2020, str. 231

Stručne informacije

rrif - 5.2020, str. 237
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)