Računovodstvo, revizija i financije 2/2011

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Samo ne prekasno - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Bilješke uz financijske izvještaje za male poduzetnike
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, mr. sc., ovl.rač., ovl.rev., prof.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Bilješke uz financijska izvješća (za velike i srednje poduzetnike)
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2010. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova u proizvodnji
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2010.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Pripreme i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja financijska izvješća u servisnim djelatnostima za 2010.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljstvu za 2010.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Godišnja financijska izvješća društava koja se bave prijevozom
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnost u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2010.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnje izvješće o stanju društva za 2010.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Priznavanje pretporeza u nekim okolnostima
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dugotrajna imovina s nabavnom vrijednošću do 2.000,00 kn kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izvješća o isplaćenim plaćama na obrascima ID i R-Sm u 2011.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rekapitulacija podataka o isplaćenim plaćama za 2010.
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2010.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje drugih dohodaka primljenih iz inozemstva
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Elektroničko dostavljanje obrazaca u Poreznu upravu od 1. siječnja 2011.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Revizija ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova
Autor: Ana FRESL, dipl. oec. i MBA
Komisija EU želi ukloniti prekogranične porezne i pravne prepreke
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zadužnica prema novom Ovršnom zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Elektronički novac
Autor: Dalibor GOLEŠ, dipl. oec.
Promjene u poslovanju ovlaštenih mjenjača od 1. siječnja 2011.
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Doplatak za djecu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naplata prihoda proračuna
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Nova godišnja izvješća u financijskim kontrolama
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Dostupnost informacija u posjedu lokalnoga i područnog (regionalnog) javnog sektora
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Gospodarska kretanja krajem 2010.
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Stručne obavijesti