RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Promjene vezane uz sredstva i predmet ovrhe prema noveli Ovršnog zakona

pip - 12.2005, str. 3
Najnovija novela Ovršnog zakona je predmet ovoga članka, i to baš onaj njezin dio koji se bavi promjenama u odnosu na nekretnine i pokretnine kao predmet ovrhe. Pritom je nakana ne samo ukazati na to u čemu se novele sastoje, nego posebno i gdje su granice ovlasti tumača (upravo zato smo ukratko prikazali osnovno što se tiče tumačenja) u nekim slučajevima u kojima nam novela izgleda u bitnom ili potpuno promašena, a nažalost u Noveli ima i toga. Naravno, zadržali smo se samo na onome što smo smatrali bitnim, zanemarujući formalne promjene koje su ili jezične ili gramatičke ili uopće takve (esencijalno nebitne ili barem manje bitne) naravi.

Ovrha na pokretninama

pip - 12.2005, str. 6
Zadnje izmjene Ovršnog zakona su bitno funkcionalizirale ovrhu na pokretninama, uvelo se obvezatno oduzimanje zaplijenjenih pokretnina od ovršenika i njihovo povjeravanje na čuvanje ovrhovoditelju ili trećoj osobi (uključujući i komisionare), kao i osnivanje očevidnika pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, a čija je procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kuna, te se naglašava obveza ovrhovoditelja da se aktivnije uključi u provedbu ovrhe.

No, iako je za ovrhovoditelja ovrha na pokretninama jedan od težih načina naplate njihovih potraživanja, ipak, u većem broju slučajeva oni neće imati drugog izbora nego predlagati i provoditi ovrhu prodajom pokretnih stvari ovršenika. Zbog toga se u ovom članku ukratko obrađuju pravila o ovrsi na pokretnim stvarima.

Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja (Upisnik mobilijarne hipoteke)

pip - 12.2005, str. 16
Do donošenja Zakona o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima u nas nije postojala javna evidencija pokretnina i drugih imovinskih prava na kojima su osnovana osiguranja vjerovnika bilo ona koja se provode u postupku ovrhe (osim u ovršnim spisima tijela koja provode ovrhu) bilo ona u postupku osiguranja prema Ovršnom zakonu.

Osnivanje Upisnika i javnobilježničkih osiguranja tražbina ili kraće Upisnika mobilijarne hipoteke* i na svim ostalim pokretnim stvarima i pravima omogućuje da se one tretiraju i konačno dobivaju ono značenje koje za nekretnine imaju zemljišne knjige.

Drugim riječima, ono što su zemljišne knjige u praksi za nekretnine, to bi Upisnik mobilijarne hipoteke trebao značiti za pokretnine. Nakon osnivanja Upisnika mobilijarne hipoteke dosadašnje objavljivanje oglasa u "Narodnim novinama" neće više biti potrebno. Objavljivanje oglasa je i bilo propisano kao palijativni nadomjestak za nepostojanje učinkovitijeg načina postizanja potrebnog publiciteta sudskog i javnobilježničkog založnopravnog osiguranja i osiguranja prijenosom vlasništva i prava na pokretninama i pravima.

Zajedničko vlasništvo - pojam, sadržaj i pravno značenje

pip - 12.2005, str. 26
Svrha ovoga članka je ukazati na temeljne odrednice zajedničkog vlasništva, osobito u odnosu na suvlasništvo, te razmotriti pravno i praktično značenje ovoga instituta. Kako bi se to moglo ostvariti razmatraju se dvojbe pojmovnoga artikuliranja zajedničkog vlasništva, usporednopravna rješenja, slučajevi zajedničkog vlasništva prije i u našem pozitivnom pravu, a sve radi pokušaja određivanja značenja i smisla postojanja zajedničkog vlasništva u našem stvarnopravnom uređenju. Osnovno pitanje koje se postavlja jest treba li nam uopće institut zajedničkog vlasništva ili bi bilo bolje da postoji samo suvlasništvo.

U uvodnom dijelu članka analiziraju se povijesni oblici zajedničkog vlasništva u svijetu i u nas. Definicija pojma zajedničko vlasništvo razlikuje se od autora do autora, ali svi uviđaju glavne razlike u odnosu na suvlasništvo. Temeljna su obilježja zajedničkog vlasništva da može postojati samo na nepodijeljenoj stvari, odnosno podrazumijeva najmanje dva vlasnika-zajedničara te udjele koji nisu određeni, ali su odredivi, a u našem se stvarnom pravu definira kao poseban oblik vlasništva više osoba na nepodijeljenoj stvari pri čemu njihovi udjeli nisu određeni, ali su odredivi.

U nas se zajedničko vlasništvo javlja u nasljedničkoj zajednici, kod ugovora o ortaštvu i kod zajedničke pričuve, pa s obzirom na to da više ne postoji zajednička imovina bračnih drugova kao oblik zajedničkog vlasništva značajno je umanjeno praktično značenje ovoga instituta, dok je njegovo pravno značenje danas bitno umanjeno i postavlja se pitanje je li uopće potrebno. Čini se da bi primjena suvlasništva u svim postojećim slučajevima zajedničkog vlasništva bila moguća te bi ono moglo zamijeniti zajedničko vlasništvo.

Potrošački ugovori na Internetu

pip - 12.2005, str. 36
Autori u ovome članku razmatraju institut elektroničke trgovine i pitanja vezana uz sklapanje pravnih poslova putem Interneta. Zapravo uporabom nove tehnologije ne mijenja se pravna bit poslovanja - osnovni elementi pravnog posla, pravila o postizanju suglasnosti volja ugovornih strana i dr. ostaju nepromijenjeni. Elektronički ugovor nije neka posebna vrsta ugovora, nego samo način na koji je taj ugovor sklopljen. Isti pravni učinci nastaju kod valjanog ugovora iste vrste neovisno o tome jesu li strane ugovora pri svom očitovanju volje rabile računala i računalne mreže ili druga sredstva.

Obveza savjetovanja s radničkim vijećem u slučaju otkazivanja ugovora o radu s probnim radom

pip - 12.2005, str. 43
Strane ugovora o radu sklapaju ugovore o radu gotovo u pravilu bez ugovaranja probnoga rada. To znači da ugovori o radu najčešće sadrže uglavke koje moraju imati prema odredbi čl. 17. st. 1. Zakona o radu.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac prikuplja određene informacije o radniku s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu, koje su mu potrebne za donošenje zaključka o mogućoj uspješnosti obavljanja poslova radnog mjesta za koje će se sklopiti ugovor o radu. Pretežito će biti riječ o prijašnjim rezultatima toga radnika kod nekog drugog poslodavca ili kod istog poslodavca ako poslodavac želi radnika koji kod njega već radi, zaposliti na nekom drugom radnom mjestu. No, ponekad poslodavac želi da radnik radeći kod njega za određeno vrijeme pokaže svoje radne sposobnosti, nakon čega može konačno odlučiti hoće li radni odnos toga radnika biti trajno nastavljen, ili će prestati istekom probnog rada.

Skupno oporezivanje dobitka u Austriji

pip - 12.2005, str. 45
Godine 2005. u Austriji je Zakonom o poreznoj reformi uvedeno oporezivanje poduzetničkih skupina (povezanih osoba) kojima je zamijenjeno dotadašnje oporezivanje povezanih osoba (Organschaft). Skupno oporezivanje uređeno je u čl. 9. austrijskog Poreza na dobit (dalje: aPndobit), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005. Iako su tim Zakonom preuzete neke odredbe oporezivanja povezanih osoba, novi je sustav umnogome moderniziran i usklađen s pravom Europske unije, prilagođen zahtjevnijim trgovačkim i poreznim odnosima, te je ujedno i odgovor na porezne reforme susjednih država, a posebice novih država članica Europske Unije. Uvođenjem skupnog oporezivanja omogućeno je i prenošenje prekograničnih gubitaka, dok je oporezivanjem povezanih osoba bilo moguće jedino saldiranje gubitaka povezanih društava u tuzemstvu. Uz Republiku Austriju, ovakav sustav prenošenja prekograničnih gubitaka i njihovo prebijanje s tuzemnim dobitkom, imaju još samo Danska, Francuska i Italija.

Prikaz Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

pip - 12.2005, str. 50
Poseban učinak Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, koji se sastoji od 29 članaka, ima u odnosu na položaj hrvatskih umirovljenika koji su prava s naslova mirovinskog osiguranja stekli u Republici Sloveniji. Naime, u skladu s odredbama Ugovora pravo oporezivanja mirovina hrvatskih građana ostvarenih u Republici Sloveniji ima Republika Hrvatska kao država njihova prebivališta. To znači, da mirovine hrvatskih građana ostvarene u Republici Sloveniji više neće podlijegati plaćanju poreza u Republici Sloveniji.

U nastavku dajemo prikaz glavnih odrednica spomenutog Ugovora.

Upravne pristojbe

pip - 12.2005, str. 55
Osim u Zakonu o upravnim pristojbama odredbe o plaćanju upravnih pristojbi, odnosno odredbe o oslobođenju od plaćanja upravnih pristojbi, sadržane su i u nekim posebnim propisima: Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva, Zakonu o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

U nastavku članka dan je prikaz temeljnih odredaba Zakona kao i posebnih propisa kojima se uređuje plaćanje upravnih pristojba, a koji mogu poslužiti kao pomoć u primjeni propisa o upravnim pristojbama.

Značajne novosti u izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu

pip - 12.2005, str. 60
U ovom članku prikazujemo najvažnije izmjene i dopune Zakona o Državnom inspektoratu koje se odnose na djelokrug i ustrojstvo Inspektorata te ukidanje obveza proizvođača i uvoznika sa sjedištem u jednoj od zemalja članica EU da moraju za istovrsne proizvode za koje je potrebno uvjerenje o kakvoći, nakon što su ga pribavili, ponovno ga pribavljati pri drugom i svakom daljnjem stavljanju u promet. Isto tako razmatramo dvije bitne izmjene i dopune Zakona kojima su stvoreni preduvjeti za učinkovito djelovanje inspektora u suzbijanju svih oblika sive ekonomije, a to su obveza prekršajnih sudova da o zahtjevu inspektora za izdavanjem naloga za pretres stana odluče u hitnom postupku i to najkasnije u roku 24 sata od zaprimanja zahtjeva te nadležnost inspektora da u skraćenom upravnom postupku može zabraniti obavljanje djelatnosti za koju nije izdano odobrenje, ili se obavlja s pomoću nezakonito zaposlenih radnika.

Napominjemo da se Državni inspektorat određuje kao središnje tijelo državne uprave s položajem upravne organizacije koja obavlja poslove inspekcijskog nadzora u zakonom određenim upravnim područjima.

Upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi

pip - 12.2005, str. 70
Percepcija Odjela za upravljanje ljudskim resursima (kadrovima) je dvojaka - jedni ga doživljavaju kao "policiju na radnom mjestu" (one koji provode disciplinu, vode brigu o pogreškama službenika i drugim nepopularnim metodama), drugi ga doživljavaju kao "socijalne radnike na radnom mjestu" (one koji vode brigu o socijalnom statusu, problemima zaposlenih i sl.). Obje ove percepcije su pogrešne. Naime, takvo upravljanje odnosi se na pitanja kako riješiti različitosti unutar državne službe, na koji način je moguće motivirati i zadržati kadrove, na koji način ocijeniti rad službenika i povećati učinkovitost, kako poboljšati njihovo obrazovanje, uspostaviti partnerstvo, uskladiti zakonodavstvo s novim potrebama i dr. pitanja. Primjer razvoja "koncepta upravljanja ljudskim resursima" vrlo dobro možemo pratiti na primjeru Irske. Proces je započeo 1998. donošenjem dvaju vrlo bitnih zakona (Zakona o jednakosti pri zapošljavanju i Zakona o slobodi informiranja). Prvonavedeni Zakon za razliku od Zakona o slobodi informiranja, koji je primjenjiv isključivo na javnu upravu, pokriva i javni i privatni sektor. Njime je propisano da je nezakonita diskriminacija na temelju: spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, dobi, rase, vjerskog uvjerenja, spolne orijentacije ili tjelesnih nedostataka. Tim su zakonom utvrđena i sva druga gledišta zapošljavanja kao što su: jednakost plaća, dostupnost zapošljavanja, stručno usavršavanje, uvjeti zaposlenja, radno iskustvo, napredovanje i otpuštanje.

Oporezivanje kamata unutar Europske unije

pip - 12.2005, str. 72
Da bi spriječilo izbjegavanje plaćanja poreza na kamate gospodarskih subjekata fizičkih osoba unutar EU, što je već postala praksa u državama članicama EU koje su ovladale tehnikom prebacivanja kapitala u druge države, Vijeće EU usvojilo je Smjernicu kojom se uređuje porezni tretman isplaćenih kamata stavljanjem na raspolaganje prekograničnih kontrolnih priopćenja o visini isplaćenih kamata strancima, državi njihova prebivališta.

S obzirom na već započete pregovore oko pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, za Hrvatsku se nameće potreba razmišljanja o skoroj ugradnji odredaba Smjernice u njezino zakonodavstvo. U tom smislu objavljujemo ovaj članak da bismo naše čitatelje pravodobno upoznali s tom problematikom.

Odluke Europskog suda protiv RH i njihovo značenje

pip - 12.2005, str. 77
Zadaća Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu zaštita je i tumačenje europskog prava u skladu s davanjem doprinosa jačanju strukture EU i širenjem djelokruga europskog prava.

U tumačenju europskog prava Europski sud služi se općim pravnim načelima koja je izveo iz ustavnih poredaka država članica, međunarodnog prava te Europske konvencije za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Ratifikacijom Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinih protokola, omogućena je i građanima Republike Hrvatske zaštita njihovih prava pred Europskim sudom.

Vijesti iz Europske unije

pip - 12.2005, str. 80
  Europska Komisija objavila pozitivno izvješće o Hrvatskoj
 • Do ulaska u EU hrvatsko gospodarstvo čeka težak put
 • Počinje screening za treće poglavlje - područje javnih nabava
 • Započeo screening za poglavlje slobode pružanja usluga i poslovnog nastana
 • Rumunjska i Bugarska u EU tek 2008.?
 • Austrijska vrata i dalje zatvorena za radnike iz novih zemalja članica
 • Finska najavila ukidanje ograničenja za slobodan pristup građana novih EU članica
 • Ministri EU za poljoprivredu o reformi šećernog sektora
 • Nova politika za malo i srednje poduzetništvo
 • Europska zastava navršava 50 godina
 • See-innovation - projekt za poticanje poduzetništva u informatičkom sektoru
 • Objavljen natječaj u okviru programa za susjedstvo Hrvatska - Slovenija - Mađarska
 • U listopadu stope inflacije eurozone i EU25 porasle na 2,5% i 2,4%
 • Nezaposlenost EU u rujnu 8,6%, a eurozone 8,4%

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 12.2005, str. 84
  Evidencije pri korištenju prijevoznih sredstava - uputa

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 12.2005, str. 85
  Status ovlaštenog pošiljatelja i ovlaštenog primatelja za novoosnovano trgovačko društvo
 • Carinski status kamp prikolica
 • Uvoz zlata u RH
 • Unos opreme za sastanak država stranaka Konvencije
 • Obavljanje reeksportnoga posla s BiH
 • Carinski status kamp prikolica
 • Izdavanje potvrde za uvoz doniranog vatrogasnog vozila
 • Korištenje povratničke povlastice
 • Izdavanje potvrda o boravku u inozemstvu hrvatskim državljanima
 • Oduzimanje inozemnih sredstava plaćanja
 • Predstavka na način provedbe carinskog postupka

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 12.2005, str. 90
  Uvoz voćnih baza od strane trgovca repromaterijala
 • Povrat neodgovarajuće robe - kave u inozemstvo
 • Poseban porez na bezalkoholna pića u graditeljstvu
 • Plaćanje posebnog poreza kod uništenja voćnih koncentrata za proizvodnju bezalkoholnog pića pod sanitarnim nadzorom
 • Porezni status "Jacobs IcePresso", pripremljenog napitka na osnovi ekstrakta kave

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

pip - 12.2005, str. 92
  Dokumentacija nužna za izdavanje dozvole (lokacijske i građevne) i izrada elaborata etažiranja
 • Naplata posebne upravne pristojbe u slučaju izmjena tijekom građenja
 • Provedba dokumenata prostornog uređenja u zaštićenom obalnom području
 • Izdavanje lokacijske dozvole radi parcelacije (denacionaliziranog) zemljišta
 • Pristupni put kao uvjet za izdavanje građevinske dozvole

Ministarstvo pravosuđa

pip - 12.2005, str. 96
  Mogućnost pristupanja polaganju državnog stručnog ispita osobe koja nije zaposlena u tijelu uprave
 • Povreda službene dužnosti i primjena odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 • Premještaj vježbenika, državnog službenika iz državnog tijela u tijelo jedinice lokalne samouprave
 • Zapreka za prijam u državnu službu zbog statusa člana društva - osnivača trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
 • Radni staž u struci
 • Polaganje državnog stručnog ispita osobe koja nije zaposlena u tijelu uprave
 • Primjena propisa o ustrojstvu, radnim odnosima, nazivima radnih mjesta i plaćama zaposlenih u agenciji

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za rad i tržište rada

pip - 12.2005, str. 99
  Mišljenje o uvjetima za obavljanje djelatnosti popravaka i održavanja lakog vatrenog oružja
 • Mišljenje o stručnoj spremi za obavljanje djelatnosti postavljanja stakala, ogledala
 • Volonterski rad
 • Rad žena u industriji

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Uprava za mirovinsko i invalidsko osiguranje

pip - 12.2005, str. 100
  Utvrđivanje staža osiguranja s povećanim trajanjem na radnom mjestu ljevača - obrtnika

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Uprava za telekomunikacije i pošte

pip - 12.2005, str. 101
  Uvjeti za obavljanje poštanskih i kurirskih usluga

Obvezno pravo

pip - 12.2005, str. 101
  Ništavost ugovora - posljedice (čl. 104. ZOO-a)
 • Oslobođenje od odgovornosti za štetu imatelja opasne stvari (čl. 177. ZOO-a)
 • Stjecanje bez osnove - vraćanje primljenoga (čl. 210. ZOO-a)
 • Predmet ispunjenja - sadržaj obveze (čl. 307. ZOO-a)
 • Opći rok zastare tražbine (čl. 371. ZOO-a)
 • Zastara prava iz kojega proistječu povremene tražbine (čl. 373. ZOO-a)
 • Ustupanje tražbine (cesija) radi naplaćivanja (čl. 444. ZOO-a)

Stvarno pravo

pip - 12.2005, str. 105
  Prelaganje služnosti (čl. 179. ZV-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 12.2005, str. 105
  Odgovornost članova uprave za štetu (čl. 252. ZTD-a)

Radno pravo

pip - 12.2005, str. 105
  Donošenje pravilnika o radu (čl. 124. ZR-a)

Pomorsko pravo

pip - 12.2005, str. 106
  Usluga priveza broda - oblik ugovora

Parnični postupak

pip - 12.2005, str. 106
  Sukob nadležnosti (čl. 22. ZPP-a)
 • Opseg opunomoćenikove punomoći (čl. 94. ZPP-a)
 • Suparničari (čl. 196. ZPP-a)
 • Vrijednost predmeta spora (čl. 186. ZPP-a)

Ovršno pravo

pip - 12.2005, str. 108
  Ovrha na nekretnini - iseljenje drugih osoba (čl. 124. OZ-a)
 • Privremene mjere - nadležnost (čl. 292. OZ-a)

Stečajno pravo

pip - 12.2005, str. 109
  Dodatna pristojba za vođenje stečajnoga postupka (čl. 39.a SZ-a)
 • Unovčenje stečajne mase (čl. 158. SZ-a)
 • Osporene tražbine (čl. 178. SZ-a)

Upravno pravo

pip - 12.2005, str. 110
  Donošenje novog zakona ili izmjena postojećeg i obnova postupka (čl. 249. ZUP-a)
 • Obnova postupka (čl. 249. ZUP-a)
 • Obveza navođenja zakonskih razloga za obnovu postupka (čl. 257. ZUP-a)
 • Natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu grada (čl. 30. st. 1. toč. 5. ZUS-a)

Carine

pip - 12.2005, str. 112
  Carinski prekršaji zbog kojih se roba oduzima iako nije vlasništvo osobe prekršitelja (čl. 245. st. 1. CZ-a)
 • Utvrđivanje vrijednosti robe (čl. 31., 32. i 33. CZ-a i čl. 55. UZPCZ-a)

Kazneno pravo

pip - 12.2005, str. 113
  Stavljanje u promet krivotvorenih novčanica
 • Produljeno kazneno djelo
 • Nesavjesno poslovanje voditelja poslovnice

Ovršno pravo

pip - 12.2005, str. 115
  Ovrha na nekretnini društva

Obvezni odnosi

pip - 12.2005, str. 116
  Ugovor o kupoprodaji
 • Odgovornost sudskog vještaka zbog netočnih navoda o vrijednosti nekretnine

Radno pravo

pip - 12.2005, str. 121
  Naknada štete zbog diskriminacije na temelju spola kod zapošljavanja
 • Pravo na skraćeno radno vrijeme
 • Isključenje odgovornosti za ozljede u svađi među kolegama na radu: mjerodavna je pretežito bila svrha radnje koja je dovela do ozljeđivanja

Porezno savjetovanje

pip - 12.2005, str. 123
  Odgovornost poreznog savjetnika zbog pogreške u savjetovanju u stvarima iz prava socijalnog osiguranja

Porez na nasljedstvo

pip - 12.2005, str. 124
  Uzimanje u obzir kamata kod utvrđivanja godišnje vrijednosti prava korištenja

Porez na dodanu vrijednost

pip - 12.2005, str. 124
  Navođenje vremena pružanja usluge i unaprijed dogovorenog smanjenja naknade

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 12.2005, str. 125
  Državni proračun za 2006.
 • MMF još treba Hrvatskoj
 • Inflacija bez pada pet mjeseci zaredom
 • Finina smart kartica
 • Ukidanje nulte stope PDV-a
 • Sanader za uključivanje sive ekonomije u stopu BDP-a
 • Varaždinsko poduzetništvo najviših globalnih standarda
 • Varaždinska greenfield investicija kompletna do 2008.
 • Otvaranje obrta putem Interneta
 • Najlošiji polugodišnji rezultat gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije u posljednjih pet godina
 • Inin plin u Međimurju
 • Poslodavce najviše ograničava zakonska zaštita radnika po otkazu Kako bi se povećala konkurentnost hrvatskog gospodarstva, te potaknulo lakše i brže zapošljavanje, hrvatski poslodavci smatraju da je nužno ponovno mijenjati Zakon o radu (ZOR). Fleksibilizacija radnih odnosa, smatraju oni, u interesu je gospodarstva, društva, ali, ne kriju, i njih samih. Poslodavci tako smatraju kako ih ponajviše ograničava zakonska zaštita radnika pri otkazu, da je sam postupak otkazivanja prilično nemaran, kao i navođenje razloga pri otkazu.
 • Definicija otkaza
 • Zatvaranjem tvrtki protiv rada na crno
 • Jedinstveni nadzor nebankovnih financijskih institucija
 • Strože mjere za otvaranje mjenjačnica
 • Izmjene Carinskog zakona
 • Stečajni zakon
 • Vlada u Sabor uputila novi Zakon o investicijskim fondovima
 • Izmjene Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
 • Slavonsko-baranjski odsjek koridora V/C - naša "kopča"
 • Sarajevski političari žele da autocesta završi u Neumu
 • Gradnja autoceste Zagreb-sisak od veljače 2006. Nakon 2500 predstavki građana, Ministarstvo pravosuđa u akciji
 • Općinski sudovi pod nadzorom inspektorata
 • Predstavljen Očevidnik nekretnina na Internetu
 • Okončanje sporova mirenjem
 • Pohađanje Pravosudne akademije bit će preduvjet za napredovanja
 • Sudci će samostalno donositi odluke o dobrobiti djeteta
 • Državi pravo prvokupa otoka
 • Isplati li se imati više od jedne kreditne kartice?
 • Nezaposlenost u EU
 • Kina u Europi
 • Finci mogu i žele znati koliko tko zarađuje
 • Unatoč kritikama Njemačka povećava PDV

Odgovori na pitanja

pip - 12.2005, str. 130
  Rok za podnošenje žalbe na porezni akt
 • Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
 • Pismo o namjeri
 • Tržišna vrijednost nekretnina u odnosu na upisano založno pravo
 • Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova
 • Plaćanje zateznih kamata mjenicom
 • Ugovor o zamjeni nekretnina
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • Otkaz radnika i bolovanje, odricanje od otkaznog roka
 • Najava korištenja prava
 • Prekovremeni rad
 • Isplate naknada, potpora i nagrada
 • Uobičajeno boravište, tj. prebivalište poreznih obveznika
 • Porez na dohodak i vlastite dionice
 • Radno vrijeme stalnog sudskog tumača zaposlenog u pravnoj osobi
 • Ugovor o djelu za vrijeme vojnog roka

Pregled novih propisa

pip - 12.2005, str. 139
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)