Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2021, str. 166
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak međutim oni mogu samostalno odlučiti ili su obvezni u ...

rrif - 2.2021, str. 171
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2021. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obvezna osiguranja samostalnih osiguranika za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno ...

obav - 2.2021, str. 36
III. Obrtnici i slobodna zanimanja
Autor:

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

rrif - 12.2020, str. 256
Godišnji popis i evidentiranje utvrđenih razlika u obrtničkim djelatnostima
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnji popis inventura kod samostalnih obrtničkih djelatnosti je obvezna a ujedno je jedna od bitnih pripremnih radnji pri izradi ...

rrif - 6.2020, str. 152
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje samostalno obavljaju djelatnost kojima smatramo obrtnike osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost te sportaši umjetnici i novinari ...

rrif - 2.2020, str. 180
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2020. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Osnovice na koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za pojedinu godinu utvrđuju se prema prosječno isplaćenoj bruto plaći po ...

obav - 2.2020, str. 34
II. Obrtnici i slobodna zanimanja
Autor:

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

Obrt - 1.2020, str. 88
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2019. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost kao svoje jedino i glavno zanimanje obvezno su osigurane te svoje doprinose podmiruju prema ...

Obrt - 1.2020, str. 4
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Autor:

Obrtnici i slobodna zanimanja koji obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak na temelju podataka iz Knjige primitaka i izdataka ...

rrif - 9.2019, str. 133
Osnivanje obrta i obavljanje slobodnih zanimanja od strane državljana EU-a u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u članku navodi uvjete pod kojima državljani EU a mogu osnivati i obavljati samostalnu djelatnost obrta i slobodnih ...

rrif - 8.2019, str. 141
Prestanak poslovanja obrta i slobodnih zanimanja obveznika poreza na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i slobodna zanimanja koji su s poreznog i računovodstvenog motrišta obveznici poreza na dobitak izjednačeni su s trgovačkim ...

rrif - 3.2019, str. 197
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti samostalno kao obrt poljoprivrednu djelatnost ili neko drugo profesionalno zanimanje su u pravilu obveznici ...

rrif - 7.2018, str. 177
Djelatnost cvjećara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Cvjećarska se djelatnost može obavljati proizvodnjom ili isključivo trgovinom Djelatnost se prema poreznom položaju može definirati kao obiteljsko poljoprivredno ...

rrif - 5.2018, str. 171
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Prema čl 3 Zakona o obrtu Nar nov br 143 13 obrti se mogu obavljati i sezonski Zbog posebnosti ...

rrif - 3.2018, str. 246
Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Izv. prof. dr. sc. Željana ALJINOVIĆ BARAĆ , ovl. rač.
Doc. dr. sc. Slavko ŠODAN , ovl. rač.

Glavni cilj financijske analize poslovanja je procjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja za što se najčešće koriste različiti financijski pokazatelji ...

rrif - 3.2018, str. 239
Zaprimanje i verifikacija porezne prijave obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave na novim obrascima DOH i DOH Z te utvrđivanje godišnjeg dohotka za 2017 godinu ...

rrif - 3.2018, str. 231
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U poreznom sustavu Republike Hrvatske postoji obveza a i mogućnost da fizičke osobe koje obavljaju djelatnost samostalno kao obrtničku ...

rrif - 3.2018, str. 224
Nabava osobnih automobila i izdatci uporabe kod „dohodaša“ u 2018. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovome članku daje se pregled izmjena Zakona o PDV u koje su stupile na snagu 1 siječnja 2018 ...

rrif - 12.2017, str. 254
Obveze s motrišta PDV- a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2018. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se članku daju bitne napomene obveze i porezne posljedice pri prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u ...

rrif - 12.2017, str. 246
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji u pravilu utvrđuju dohodak na ...

rrif - 12.2016, str. 274
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji u pravilu utvrđuju dohodak na temelju ...

rrif - 12.2016, str. 269
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2017. godini s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu dohodaša u dobitaša te dobitaša u dohodaša poduzetnici donose samo na kraju godine ako su ispunili ...

rrif - 8.2016, str. 175
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

U članku se daje cjeloviti pregled poslovnih događaja s poreznog i knjigovodstvenog motrišta u slučaju otuđenja odnosno nastavka poslovanja samostalne ...

rrif - 8.2016, str. 158
Obavljanje djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara u privatnoj praksi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

U skladu s odredbama Zakon o porezu na dohodak samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koja se obavlja u okviru privatne prakse ...

rrif - 8.2016, str. 148
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja (Iskazivanje na obrascu JOPPD)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Obrtnici osobe koje obavljaju samostalno profesionalnu djelatnost osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te ostale osobe obvezni su osiguranici ...

rrif - 6.2016, str. 152
Statusni položaj obrta za zastupanje u osiguranju
Autor: Mr. sc. Ivan PAVLIČEVIĆ

Autor u članku prikazuje izvore od statusnog značenja za položaj obrta za zastupanje u osiguranju koji su uređeni Zakonom o ...

rrif - 6.2016, str. 148
Porezni položaj isplata iz ulaganja (kapitala) obrtnika „dobitaša“
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Obrtnici samostalna zanimanja i ostale samostalne djelatnosti koje obavljaju fizičke osobe u pravilu su obveznici poreza na dohodak Oni mogu ...

rrif - 3.2016, str. 176
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Fizičke osobe obrtnici slobodna zanimanja poljoprivrednici i ostale fizičke osobe koje plaćaju porez na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama ...

rrif - 3.2016, str. 166
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili po sili zakona ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju Likvidacija ...

rrif - 3.2016, str. 157
Postupci zaprimanja i obrade godišnje porezne prijave obrtnika na obrascima DOH–Z i DOH za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Za 2015 godinu prvi se put primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak prema kojem će na temelju podataka ...

rrif - 3.2013, str. 144
Porezni položaj stomatologa i zubnih tehničara u privatnoj praksi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika koja se obavlja u privatnoj praksi i to doktora medicine stomatologije medicinskih sestara te fizioterapeutskih tehničara ...

rrif - 11.2012, str. 134
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

O trgovini na veliko pisali smo u časopisu RRiF br 5 12 s motrišta trgovaca obveznika poreza na dobitak koji ...

rrif - 10.2012, str. 132
Poslovanje obrtnika cvjećara
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U praksi je uobičajeno da male cvjećarnice najčešće obavljaju navedenu djelatnost kao obrti Razlozi su u jednostavnijem postupku registracije djelatnosti ...

rrif - 10.2012, str. 120
Poslovanje odvjetnika i javnih bilježnika – „dohodaša“
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalno obavljanje odvjetničke i javnobilježničke djelatnost prema odredbama Zakona o porezu na dohodak smatra se slobodnim zanimanjem pri čemu se ...

rrif - 4.2010, str. 138
Prelazak s oporezivanja porezom na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici i druga slobodna zanimanja su u pravilu obveznici poreza na dohodak ali mogu po vlastitoj želji promijeniti način oporezivanja ...

rrif - 12.2009, str. 202
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Obrtnici koji su u pravilu obveznici poreza na dohodak obvezni su s početkom sljedeće godine 2010 promijeniti način oporezivanja s ...

rrif - 9.2009, str. 129
Umjetnici u poreznom sustavu i socijalnom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Umjetnici su posebna skupina poreznih obveznika i osiguranika u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju To su u načelu autori koji ostvaruju ...

rrif - 6.2009, str. 137
Zajedničko obavljanje obrtničke djelatnosti (pristupanje zajedničkom obrtu ili istupanje iz zajedničkog obrta)
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Prema Zakonu o obrtu dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt Međusobni odnosi supoduzetnika u zajedničkom obrtu uređuju ...

rrif - 5.2009, str. 88
Poduzetnička plaća u 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetničkom plaćom smatra se dohodak od nesamostalnog rada koji si osobe koje obavljaju djelatnost obrta slobodnih zanimanja i ostale djelatnosti ...

rrif - 5.2009, str. 67
Poslovanje i primitci voditelja poslovnica, turističkih vodiča i pratitelja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Uslugama se u turizmu između ostalih smatraju usluge turističkog vodiča i turističkog pratitelja a turističke agencije koje pružaju usluge u ...

rrif - 1.2009, str. 279
Poslovanje frizera, pedikera i kozmetičara – obveznika poreza na dohodak
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.

Frizerski saloni pedikeri kozmetičari i druge slične uslužne djelatnosti najčešće obavljaju svoju djelatnost kao obrt Način evidentiranja poslovnih događaja kod ...

rrif - 12.2008, str. 201
Prijelaz obrtnika na plaćanje poreza na dobitak i na dvostavno knjigovodstvo
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Približava se kraj poslovne godine kada je dobro imati na umu što treba ili bi se moglo obaviti s početkom ...

rrif - 11.2008, str. 123
Poslovanje i oporezivanje primitaka stalnih sudskih procjenitelja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Prema čl 143 st 1 Zakona o sudovima Nar nov br 150 05 i 16 07 stalni sudski procjenitelji obavljaju ...

rrif - 10.2008, str. 152
Likvidacija obrtničke i druge samostalne djelatnosti – obveznika poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Likvidacija obrtničkih i samostalnih djelatnosti obveznika poreza na dobitak nije propisana Zakonom o obrtu niti su porezni propisi dali detaljne ...

rrif - 10.2008, str. 135
Prestanak obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti – obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

U članku se daje cjeloviti pregled poslovnih događaja s poreznog i knjigovodstvenog motrišta u slučaju prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti ...

rrif - 10.2008, str. 117
Poslovanje i oporezivanje primitaka stalnih sudskih tumača i vještaka
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.

Prijevodi ovjereni od strane stalnoga sudskog tumača1 koji imaju pravnu valjanost i istovjetnost s izvornikom Stalni sudski vještaci2 na temelju ...

rrif - 9.2008, str. 123
Športaši u poreznom sustavu i sustavu obveznih osiguranja (II. dio)
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Tomo ŠNAJDER

U RRiF u br 8 08 objavili smo prvi dio članka o poreznom statusu športaša U ovom broju objavljujemo drugi ...

rrif - 8.2008, str. 115
Obvezna osiguranja, doprinosi i oporezivanje primitaka športaša (I. dio)
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Tomo ŠNAJDER

U ovome članku autori pišu o tome tko se i pod kojim uvjetima smatra kao fizička osoba u sustavu športa ...

rrif - 6.2008, str. 151
Što donosi novi Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastice
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Olga LUI

Novi Pravilnik propisuje vezane obrte stupanj i vrstu stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje te donosi popis povlaštenih obrta i ...

rrif - 6.2008, str. 145
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.

Obrtnici osobe koje obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema kojoj su i porezni obveznici ...