Pravo i porezi 10/2002

Web izdanje 8,99
Novi obvezni doprinosi
Autor: Prof. dr. sc. Barbara JELČIĆ
Položaj banke prema novom Zakonu o bankama - poseban osvrt na odnos prema Zakonu o trgovačkim društvima
Autor: Renata MATOŠEVIĆ, dipl. iur.
Naknada za oduzetu imovinu u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Autor: Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Vlastita potrošnja u sustavu njemačkog poreza na dodanu vrijednost (PDV)
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Neke osnove i osobitosti poreza na alkohol
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Naplata po osnovi izvoza robe i usluga
Autor: Ivica GERGORIĆ, dipl. oec.
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Autor: Milena NALIS, dipl. iur.
O dvije tužbe stečajnog prava
Autor: Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Članak 59.a Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu
Autor: Josip PETKOVIĆ, dipl. iur.
Elektronički dokumentarni akreditivi
Autor: Mr. sc. Zlatko ĆESIĆ, dipl. iur.
Produženo mirovinsko osiguranje
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, dipl. oec.
Propisivanje i prijavljivanje radnog vremena prodavaonica
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Privatizacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Autor: Fran BINIČKI, dipl. iur.
Značajke prava Europske unije kao nadnacionalnog prava za države članice i njihove građane
Autor: Mr. sc. Vinka LONGIN PEŠ, dipl. iur.
Trgovinski aspekt Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - učinci u svjetlu podataka za prvih šest mjeseci
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Vijesti iz Europske unije
Hrvatski sabor
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatska narodna banka
Ustavni sud Republike Hrvatske
Obvezno pravo
Radno pravo
Zemljišnoknjižno pravo
Parnični postupak
Pravo trgovačkih društava
Stečaj
Zakon o porezu na dobit
Zakon o porezu na promet nekretnina
Porez na dohodak
Zakon o trgovini
Zakon o stambenim odnosima i Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Odluka o komunalnoj naknadi
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja