Pravo i porezi

Novi obvezni doprinosi
pip - 10.2002, str. 3
Položaj banke prema novom Zakonu o bankama - poseban osvrt na odnos prema Zakonu o trgovačkim društvima
pip - 10.2002, str. 7
Naknada za oduzetu imovinu u svjetlu noveliranog Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 10.2002, str. 11
Novi Zakon o preuzimanju dioničkih društava
pip - 10.2002, str. 21
Vlastita potrošnja u sustavu njemačkog poreza na dodanu vrijednost (PDV)
pip - 10.2002, str. 27
Neke osnove i osobitosti poreza na alkohol
pip - 10.2002, str. 32
Naplata po osnovi izvoza robe i usluga
pip - 10.2002, str. 39
Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
pip - 10.2002, str. 46
O dvije tužbe stečajnog prava
pip - 10.2002, str. 48
Članak 59.a Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ustavnom sudu
pip - 10.2002, str. 53
Elektronički dokumentarni akreditivi
pip - 10.2002, str. 57
Produženo mirovinsko osiguranje
pip - 10.2002, str. 62
Propisivanje i prijavljivanje radnog vremena prodavaonica
pip - 10.2002, str. 65
Privatizacija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
pip - 10.2002, str. 70
Značajke prava Europske unije kao nadnacionalnog prava za države članice i njihove građane
pip - 10.2002, str. 73
Trgovinski aspekt Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju - učinci u svjetlu podataka za prvih šest mjeseci
pip - 10.2002, str. 78
Vijesti iz Europske unije
pip - 10.2002, str. 82
Hrvatski sabor
pip - 10.2002, str. 84
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 10.2002, str. 84
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 10.2002, str. 88
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 10.2002, str. 88
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 10.2002, str. 90
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 10.2002, str. 92
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 10.2002, str. 97
Ministarstvo gospodarstva
pip - 10.2002, str. 101
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 10.2002, str. 101
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 10.2002, str. 104
Ministarstvo turizma
pip - 10.2002, str. 107
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 10.2002, str. 109
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
pip - 10.2002, str. 111
Hrvatska narodna banka
pip - 10.2002, str. 112
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 10.2002, str. 112
Obvezno pravo
pip - 10.2002, str. 114
Radno pravo
pip - 10.2002, str. 115
Zemljišnoknjižno pravo
pip - 10.2002, str. 116
Parnični postupak
pip - 10.2002, str. 116
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2002, str. 118
Stečaj
pip - 10.2002, str. 118
Zakon o porezu na dobit
pip - 10.2002, str. 119
Zakon o porezu na promet nekretnina
pip - 10.2002, str. 120
Porez na dohodak
pip - 10.2002, str. 121
Zakon o trgovini
pip - 10.2002, str. 122
Zakon o stambenim odnosima i Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća
pip - 10.2002, str. 122
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 10.2002, str. 122
Odluka o komunalnoj naknadi
pip - 10.2002, str. 123
Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti
pip - 10.2002, str. 123
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 10.2002, str. 124
Odgovori na pitanja
pip - 10.2002, str. 133
Pregled novih propisa
pip - 10.2002, str. 136