Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Funkcije likvidatora u društvu
Četvrtak, 23.12.2021.

Koje su važne funkcije likvidatora u d o o u Najvažnije funkcije likvidatora fizičke osobe koja ispunjava uvjete za članove ...

rrif - 12.2021, str. 265
Likvidator društva s ograničenom odgovornošću – temeljne ovlasti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku na jezgrovit način razmatra važna pitanja za aktualnu praksu vezana za sam položaj likvidatora društva s ograničenom ...

rrif - 12.2021, str. 261
Darovanje nekretnina
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U prošlome broju našega časopisa pisali smo o darovanju motornog vozila i broda te smo u sklopu te teme pisali ...

Vijesti
Izmjene Zakona o obveznim odnosima
Četvrtak, 25.11.2021.

U Nar nov br 126 21 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima Izmjene zakona se ...

rrif - 11.2021, str. 191
Darovanje motornog vozila i broda
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u članku objašnjava na koji način i pod kojim pretpostavkama se može steći pravo vlasništvo na motornim vozilom i ...

rrif - 10.2021, str. 202
Stranci kao osnivači trgovačkih društava u RH
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Strani državljani i državljani EGP a i državljani trećih zemalja mogu slobodno osnivati trgovačka društva na području RH pod jednakim ...

rrif - 10.2021, str. 195
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Među obvezno pravne institute koji služe očuvanju stvarne vrijednosti činidbe spadaju dva mehanizma koje stranke uređuju ugovornim klauzulama indeksna klauzula ...

rrif - 9.2021, str. 198
Raspolaganje poslovnim udjelom
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

U časopisu RRiF 8 21 objavljen je članak o knjizi poslovnih udjela U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s tematikom ...

rrif - 9.2021, str. 195
Sklapanje ugovora o osiguranju - forma (oblik)
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

U dosadašnjoj osigurateljnoj praksi utemeljenoj na Zakonu o obveznim odnosima ZOO odredba čl 927 Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi ...

Vijesti
Obveza obračuna zateznih kamata
Utorak, 24.08.2021.

Ima li vjerovnik obvezu obračunati zateznu kamatu u slučaju dužnikova kašnjenja sa plaćanjem Zakon o obveznim odnosima predviđa da dužnik ...

Vijesti
Tko mora voditi knjigu poslovnih udjela i zašto?
Ponedjeljak, 16.08.2021.

Obveza je svakog društva s ograničenom odgovornošću d o o osnovanog u RH ustrojiti i voditi knjigu poslovnih udjela u ...

Vijesti
Presuda zbog ogluhe
Srijeda, 04.08.2021.

Koje su pretpostavke za donošenje presude zbog ogluhe Ako u određenom roku tuženi ne podnese odgovor na tužbu sud donosi ...

rrif - 8.2021, str. 162
Vođenje knjige poslovnih udjela – praktična i aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u članku daje prikaz bitnih aktualnosti vezanih za knjigu poslovnih udjela Naime obveza je svakog d o o a ...

rrif - 8.2021, str. 155
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u članku na detaljan način razmatra institut uračunavanja ispunjenja obveze iznošenjem sudske prakse i shvaćanja u stručnoj literaturi o ...

Vijesti
Uračunavanje plaćanja
Petak, 30.07.2021.

Ako se dužnik i vjerovnik ne dogovore uračunavanje plaćanja će se obaviti onim redom koji odredi dužnik izjavom najkasnije pri ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Petak, 02.07.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 7.2021, str. 180
Unos nekretnine u kapitalne pričuve društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Unos nekretnine u imovinu društva s ograničenom odgovornošću d o o može se provesti unosom u temeljni kapital d o ...

rrif - 7.2021, str. 174
Prekid zastare podnošenjem tužbe i drugim vjerovnikovim radnjama
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zastara se prekida priznanjem duga ili podnošenjem tužbe te svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim ...

Vijesti
Povlačenje dionica
Petak, 11.06.2021.

Kako se mogu povući dionice s uvrštenja na uređenom tržištu Glavna skupština dioničkog društva sa sjedištem u RH čiji su ...

Vijesti
Prodaja poduzeća i povlačenje poslovnog udjela
Ponedjeljak, 07.06.2021.

U vremenu smo tzv zrelog poduzetništva kad dosadašnji osnivači i članovi društva završavaju svoj aktivni radni vijek ili pak iz ...

rrif - 6.2021, str. 188
Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Dionice mogu biti uvrštene na uređeno tržište ali jednako tako dioničko društvo može odlučiti da povuče dionice s tog uvrštenja ...

pip - 6.2021, str. 91
Incoterms®
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravila Incoterms označavaju međunarodno usuglašene skupove odredaba o tijeku pravnog posla koji uključuje prijevoz robe najčešće preko granice kako ih ...

Mišljenja
Rok zastare za komunalnu naknadu
Srijeda, 05.05.2021, 410-01/21-01/367

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 5.2021, str. 193
Pobojni ugovori
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovome članku razmatra institut pobojnosti kao lakši oblik nevaljanosti ugovora izlažući razloge zbog kojih dolazi do pobojnosti ugovora ...

rrif - 5.2021, str. 187
Priznanje duga
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Priznanje duga dužnikova je radnja učinjena izrijekom ili posredno koja dovodi do prekida zastare Time se prvotno štiti vjerovnika i ...

rrif - 4.2021, str. 200
Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Autor: Nikolina Pavlečić Kučinić , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na transparentan i zanimljiv način detaljnije razmatra jedan od posebnih oblika kupoprodaje a to je kupoprodaja ...

pip - 4.2021, str. 80
Ispitivanje prezentiranih dokumenata u akreditivnom poslovanju (UCP 600)
Autori: Doc. dr. sc. Tomislav Jakšić
Petra VRANEŠ , mag. iur.

Korištenje akreditiva u poslovnim odnosima trebalo je pridonijeti razvoju međunarodne trgovine kada između sudionika poslovnog odnosa postoji određena razina nepovjerenja ...

pip - 4.2021, str. 74
Predstečajni postupak iz perspektive jamca glavnog dužnika
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

Sve do stupanja na snagu novoga Stečajnog zakona 2015 predstečajni postupak bio je uređen odredbama Zakona o financijskom poslovanju i ...

Pitanja i odgovori
Predaja financijskih i poreznih izvješća u slučaju obustave postupka likvidacije
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo s datumom 1 kolovoza 2019 godine pokrenulo je postupak likvidacije a 15 prosinca 2020 godine obustavlja se postupak ...

Pitanja i odgovori
Od kada vrijedi povećanje temeljnog kapitala
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Članovi jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću donijeli su odluku da se iz zakonskih pričuva koje su oblikovane u proteklim razdobljima ...

pip - 3.2021, str. 66
Ugovor o prijenosu poslovnih udjela
Autor: Ivan Branimir PAVIČIĆ , mag. iur.

U članku se u bitnim crtama analiziraju pojam i pravna narav ugovora o prijenosu poslovnog udjela Pritom posebna pozornost posvećena ...

Pitanja i odgovori
Oblikovanje kapitalnih pričuva iz zajma i kamata
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Članovi društva dvije fizičke osobe od kojih svaka ima jedna udio u kapitalu oblikovale bi kapitalne pričuve iz danih zajmova ...

Vijesti
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
Utorak, 05.01.2021.

Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 2 ...

rrif - 12.2020, str. 312
Sklapanje ugovora putem sredstava daljinske komunikacije („na daljinu“)
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

U svijetu sve veće razvijenosti i dostupnosti modernih oblika komuniciranja posebno sada u vrijeme epidemije virusa COVID 19 sve ...

Pitanja i odgovori
Isticanje podataka na poslovnom papiru i mrežnoj stranici društva
Petak, 13.11.2020.

Koje podatke trgovačko društvo mora istaknuti na svojim poslovnim papirima i mrežnoj stranici?

rrif - 11.2020, str. 215
Odustanak od likvidacije
Autori: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U aktualnoj se praksi nerijetko pojavljuje pitanje može li trgovačko društvo odustati od likvidacije koja je već započela u ...

rrif - 11.2020, str. 208
Promijenjene okolnosti u ugovornom odnosu
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlom i pretprošlom broju ovog časopisa objavljeni su članci o raskidu ugovora U ovom broju nastavljamo s obradom ...

rrif - 10.2020, str. 181
Raskid ugovora na temelju zakona – jednostrani raskid
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U prošlome broju časopisa objavljen je prvi dio članka o raskidu ugovora opći pojam raskida ugovora te dva specifična ...

Pitanja i odgovori
Obveza za izdvajanje u zakonske pričuve kod j.d.o.o.-a
Petak, 18.09.2020.

Društvo Mapa j d o o dalje Društvo ostvarilo je u 2019 godini dobitak nakon oporezivanja u svoti od 50 ...

Pitanja i odgovori
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati
Petak, 18.09.2020.

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar Odnosi li se ta obveza ...

rrif - 9.2020, str. 189
Obveza dostave e-adrese sudskom registru i e-komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

S obzirom na to da su uvedene dvije različite obveze za poduzetnike autorica u ovom članku objašnjava tko kako ...

rrif - 9.2020, str. 182
Raskid ugovora voljom stranaka i po sili zakona
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku na zanimljiv i pregledan način prikazuje institut raskida ugovora određujući njegov pojam i razgraničenje raskida ...

pip - 9.2020, str. 62
Dostava e-adrese sudskom registru i e-Komunikacija
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Elektroničko poslovanje širi se u praksi stoga je tijekom 2019 godine zakonodavac propisao dvije različite obveze vezane uz taj način ...

rrif - 8.2020, str. 173
Prokuristi – aktualna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja vezna uz prokurista permanentno su aktualna i zastupljena u našoj praksi Shodno tome o nekim bitnim obvezama i ...

rrif - 6.2020, str. 181
Potres, prekid rada i osiguranje od rizika
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Autor u ovome članku razmatra pitanja u vezi s osiguranjem od rizika potresa i rizika prekida rada Osim izravne ...

rrif - 5.2020, str. 217
Viša sila i nužda u ugovornim odnosima
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose Dodatno ...

rrif - 4.2020, str. 223
Jamstvo (garancija) za ispravnost stvari
Autor: Antonija HRUŠKA , mag. iur.

U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze ...

pip - 4.2020, str. 23
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima izazvanim širenjem koronavirusa
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Hrvatski je sabor po hitnom postupku usvojio dopune Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje radno ...

rrif - 3.2020, str. 214
Asignacija (uputa) u praksi
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra institut asignacije kako je ona uređena propisom pružajući osvrt ...

pip - 3.2020, str. 74
Novele propisa o investicijskim fondovima
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku prikazuje najznačajnije promjene fondovskih propisa Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i Zakon o ...