Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Porezni praktikum, trajanje 210 min
Utorak, 03.10.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

rrif - 7.2023, str. 29
Računovodstvo kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza u skladu sa zahtjevima HSFI ja 13 Obveze Pri tome daje primjere ...

rrif - 6.2023, str. 22
Računovodstvo dugoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje dugoročnih obveza u skladu sa zahtjevima HSFI ja 13 Obveze Pritom daje primjere računovodstvenog ...

Pror - 12.2022, str. 38
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Svake godine uz usvajanje državnog proračuna za određenu proračunsku godinu a radi njegove pravilne primjene donosi se i odgovarajući zakon ...

rrif - 11.2022, str. 41
Računovodstvo otpisa obveza prema dobavljačima i kreditorima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U svrhu fer i istinitog prezentiranja financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati imovinu i obveze ...

rrif - 10.2022, str. 165
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2023. – 2025. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Novo proračunsko razdoblje 2023 2025 godine je neposredno pred onima koji se nalaze u proračunskom sustavu Objavljena je odgovarajuća Uputa ...

rrif - 10.2022, str. 33
Računovodstvo zajmova između pravnih i fizičkih osoba
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Trgovačka društva i ostali poduzetnici u poslovnoj praksi nerijetko odobravaju ili primaju zajmove od fizičkih osoba kao što su zaposlenici ...

rrif - 9.2022, str. 56
Računovodstvo kapitala, porezi, plaće i radni odnosi

U nekoliko odgovora na pitanja iz prakse daju se objašnjenja o mogućem postupanju Neka rješenja koja su poduzetnici odabrali mogla ...

Vijesti
Kamate na zajmove između povezanih osoba
Ponedjeljak, 06.06.2022.

Zajmovi se u poslovnoj praksi nerjetko odobravaju povezanim osobama Pritom se često postavlja pitanje visine kamatne stope koju treba obračunati ...

rrif - 6.2022, str. 37
Kamate na zajmove između povezanih osoba
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi nerijetko se između povezanih osoba javlja odobravanje zajmova Pritom se često postavlja pitanje visine kamatne stope koju ...

rrif - 4.2022, str. 150
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I ove godine bliži se rok do kojeg treba izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o kreditnim i depozitnim poslovima s nerezidentima ...

rrif - 3.2022, str. 143
Revidirane Smjernice OECD-a za transferne cijene
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.

U ovom članku autorice predstavljaju revidirane Smjernice o određivanju transfernih cijena za multinacionalna trgovačka društva i porezne uprave objavljene 20 ...

PrGO - 1.2022, str. 166
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Uvodne napomene Minimalan sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike Bilješke uz financijske izvještaje usvajanje računovodstvenih ...

pip - 1.2022, str. 49
Ugovorno i porezno motrište zajmova i kamata između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često U svim tim ...

Vijesti
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Srijeda, 01.12.2021.

Prema zahtjevima HSFI ja 2 i odredbama ZOR a grupu čini matično društvo i sva njegova ovisna društva Financijska ulaganja ...

rrif - 11.2021, str. 66
Odgovori na pitanja iz prakse

Nepredvidivost i raznovrsnost nastalih poslovnih događaja stavlja pred nas dvojbe kako ih knjigovodstveno riješiti Kao prvo trebamo razumjeti o čemu ...

rrif - 11.2021, str. 60
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na ...

rrif - 10.2021, str. 122
Zajmovi unutar grupe multinacionalnih trgovačkih društava
Autori: Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U ovom članku autorice predstavljaju točno definiranje stvarne transakcije odabir i primjenu najprikladnije metode transfernih cijena te druge pristupe određivanja ...

rrif - 10.2021, str. 28
Računovodstvo transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje transakcija s društvima povezanim sudjelujućim interesom koji se odnose na prodaju dobara i usluga ...

Vijesti
Kapitalizacija troškova posudbe
Četvrtak, 23.09.2021.

Troškovi posudbe obuhvaćaju troškove kamata i druge troškove koji nastaju kod poduzetnika u vezi s posudbom izvora imovine U našoj ...

Pror - 9.2021, str. 6
Beskamatni zajmovi u 2020. i 2021. godini
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Beskamatni zajmovi dani jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave i fondovima socijalnog osiguranja bili su uvedeni kao mjere ublažavanja negativnih ...

Pitanja i odgovori
Kamate na zajmove dioničara i članova društva – tanka kapitalizacija
Utorak, 18.02.2020.

Matica GmbH vlasnik je 100 udjela u društvu Kći d o o i odobrava zajmove društvu Kći d o o ...

obav - 2.2020, str. 66
VII. Kamate

1 UGOVORNE KAMATE 1 1 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 1 2 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 2 ZATEZNE ...

rrif - 10.2019, str. 63
Predujmovi i zaduživanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s kupnjom dugotrajne nefinancijske ...

rrif - 7.2019, str. 20
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza odnosno obveza čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance ...

rrif - 4.2019, str. 157
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Već je uobičajeno da se o pretežitom broju kredita odobrenja odnosno zaduženja u odnosu na devizne nerezidente mora na ...

rrif - 3.2019, str. 70
Računovodstveno i pravno motrište zajmova
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.

Odobravanje zajmova između trgovačkih društava te trgovačkih društava i fizičkih osoba članova društva ili zaposlenika je često Pritom je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.09.2018.

Objavljen je broj 10 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za listopad 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Uvodnik U ...

rrif - 9.2018, str. 63
Pozajmica člana organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuje zaduživanje organizacije neprofitnog računovodstva te otpust tako stvorene obveze 1 ...

rrif - 8.2018, str. 34
Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima
Autori: Gordana KORBEL
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja primjenjuju mikro mala i srednja trgovačka društva Ta društva koja su dio grupe odnosno u ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2018, str. 53
VIII. Financijske obavijesti

1 Mogučnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Stope zatezne i ugovorne kamate 4 ...

Vijesti
Novosti u Pravilniku o porezu na dobit
Utorak, 09.01.2018.

U Narodnim novinama br 2 18 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit koji ...

rrif - 1.2018, str. 178
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Poduzetnici obveznici poreza na dobitak koji su u svojim poslovnim knjigama imaju evidentirane poslovne događaje s povezanim osobama a ...

rrif - 7.2017, str. 15
Odobravanje zajmova fizičkim osobama
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Trgovačka društva i drugi gospodarski subjekti u svojoj poslovnoj praksi osim što novac koriste za plaćanje obveza prema dobavljačima ...

obav - 6.2017, str. 49
VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

1 Mogučnosti isplate u gotovu novcu 2 Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 3 Stope zatezne i ugovorne kamate 4 ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu
Srijeda, 22.02.2017, 410-01/17-01/161

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu
Četvrtak, 17.11.2016, 410-19/16-01/165

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice
Četvrtak, 07.07.2016, 410-19/15-01/420

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Povremene financijske transakcije
Petak, 26.02.2016, 410-01/16-01/188

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Koje kamate se smatraju primitkom, odnosno izdatkom kod obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti?
Četvrtak, 18.02.2016.

Primitcima koje treba evidentirati u obrazac KPI smatraju se Naplaćene kamate po sredstvima i plasmanima sredstava koja služe za obavljanje ...

Mišljenja
Porezni tretman kamata između povezanih osoba
Utorak, 31.03.2015, 410-01/14-01/902

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Povremene financijske transakcije – podjela pretporeza
Srijeda, 18.02.2015, 410-01/14-01/3665

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 12.2014, str. 28
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec

Od 1 siječnja 2015 primjenjuje se novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu Njime se uvode novosti u proračunski ...

rrif - 9.2014, str. 37
Zajmovi između trgovačkog društva i člana društva (vlasnika) te zaposlenika
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

U praksi je čest slučaj odobravanja zajmova između člana društva i trgovačkog društva te zaposlenika i trgovačkog društva Stoga ...

Pror - 2.2014, str. 15
Državni proračun RH za 2014. i projekcije za 2015. i 2016.
Autori: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Ana MICHIELI PAVUNA , dipl. oec.

Hrvatski sabor je na 10 sjednici održanoj 4 prosinca 2013 usvojio Državni proračun Republike Hrvatske za 2014 i projekcije za ...

rrif - 1.2014, str. 222
Europski propisi o porezima i bankama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Novi propisi protiv neplaćanja poreza 2 Postignut napredak u povratu prekograničnih dugova 3 Europska komisija kaznila 8 banaka s ...

obav - 5.2013, str. 55
IX. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 VODEĆI BROJEVI BANAKA4 OIB U PLATNOM ...

rrif - 3.2013, str. 104
Dani zajmovi kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Neprofitna pravna osoba može odobriti zajam drugoj pravnoj osobi ali i svome članu zaposleniku ili nekoj trećoj osobi ako je ...