RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

pip - 5.2001, str. 3
Opća pravila obveznoga prava o prijeboju u osnovi su primjenjiva i u stečaju. Takvo je rješenje motivirano razlozima pravičnosti, jer u načelu teško da bi se moglo opravdati stajalište po kojemu bi se od vjerovnika moglo zahtijevati da u cijelosti ispuni svoju obvezu prema stečajnome dužniku, a da s druge strane, svoju tražbinu, eventualno čak i iz istoga odnosa, mora ostvarivati kao stečajni vjerovnik, dakle redovito u smanjenom iznosu. U prilog takvom rješenju govori i retroaktivna priroda prijeboja, okolnost da do njega dolazi s obzirom na trenutak kad su se za to ispunili uvjeti, a ne kad je neka od stranaka manifestirala svoju volju da do toga dođe. Zbog toga treba uvažavati i notifikacije o prijeboju učinjene nakon otvaranja stečajnoga postupka. S druge strane, međutim, određene modifikacije općega uređenja instituta kompenzacije u povodu stečaja nameću se zbog specifičnosti stečajnoga prava - načela pariteta, koje traži što ujednačeniju mogućnost ostvarivanja tražbina (stečajnih) vjerovnika u stečaju (par conditio creditorum) te nužnosti da se različito tretiraju tražbine nastale do i nakon otvaranja stečajnoga postupka, tražbine koje pripadaju dvama različitim pravnim režimima.

Prodaja imovine stečajnog dužnika kao cjeline

pip - 5.2001, str. 7
Člankom 158., st. 1. Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 44/96., 29/99. i 129/00. - u nastavku: SZ) propisana je obveza stečajnom upravitelju da nakon izvještajnog ročišta bez odgode unovči imovinu koja ulazi u stečajnu masu, ako to nije suprotno s odlukom vjerovnika. SZ je prije posljednje novele samo propisivao da je prigodom unovčenja dijelova stečajne mase stečajni upravitelj dužan držati se odluka vjerovnika i odbora vjerovnika, te da može predložiti sudu da unovčenje određenih dijelova imovine koja ulazi u stečajnu masu odredi i provede po pravilima koja vrijede za sudsku ovrhu radi naplate novčane tražbine.

U SZ nema detaljnijih odredaba o tome moraju li se pritom unovčavati određene imovinske cjeline ili se to može učiniti tako da se unovčuju pojedine stvari ili prava. Bilo je jedino propisano: a) kada je stečajni upravitelj dužan pribaviti suglasnost za otuđenje poduzeća ili nekog pogona, robnog skladišta u cjelini, nekretnine, udjela stečajnog dužnika u nekom društvu ili poduzeću koje treba služiti uspostavljanju trajnije veze s njim ili pravo na povremena davanja, te b) pojedinosti za unovčenje predmeta na kojima postoji razlučno pravo. Posljednjom izmjenom SZ uz to je propisan i poseban pravni režim za prodaju imovine stečajnog dužnika kao cjeline.

Pravo dokumentarnih akreditiva (2) - vrste akreditiva

pip - 5.2001, str. 20
Pravo dokumentarnih akreditiva razvilo se kao sredstvo osiguranja naplate za isporučenu robu i usluge u međunarodnoj trgovini. Dokumentarni akreditivi rezultat su međunarodne trgovačke i bankarske prakse. Ta je praksa stvorila i razne vrste akreditiva koje omogućuju i različite načine plaćanja. Praksa dokumentarnih akreditiva se stalno usavršava, a promjene se odražavaju u dosta čestim revizijama Jednoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive, koje objavljuje Međunarodna trgovačka komora u Parizu (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No. 500) (u daljnjem tekstu: "JP"). Revizija koja sada vrijedi primjenjuje se od 1. siječnja 1994.

Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom

pip - 5.2001, str. 28
Što se (ne) smatra odlukom protiv koje (ni)je dopuštena ustavna tužba

U našem časopisu Pravo i porezi, br. 4/01. pisali smo o zaštiti ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, obrađujući i pitanje što se smatra ustavnim pravom koje je predmet zaštite ustavnom tužbom. Ovim člankom nastavljamo razradu pretpostavki pod kojima se može podnijeti ustavna tužba, posebno one o tome što se (ne) smatra odlukom protiv koje (ni)je dopuštena ustavna tužba.

Treba li Republika Hrvatska donijeti poseban zakon o Vrhovnom sudu i njegov mogući sadržaj

pip - 5.2001, str. 33
Nakon što je Hrvatski državni sabor donio i proglasio Promjene Ustava Republike Hrvatske koje su objavljene u Nar. nov., br. 113 od 16. studenoga 2000. godine, za očekivati je da će uslijediti opsežnija zakonodavna aktivnost Hrvatskog sabora u pravcu izmjena i dopuna većeg broja zakona ili donošenja novih zakona u mnogim područjima društvenog života. Najavljene su i promjene koje se tiču ustroja i funkcioniranja pravosuđa, a osobito sudbene vlasti kao jedne od grana državne vlasti. Neke od tih promjene uvedene su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću objavljenim u Nar. nov., br. 129/ 2000. od 22. prosinca 2000. godine.

Prilika je to da se razmotri i odgovori na pitanje - treba li Hrvatski sabor donijeti poseban Zakon o Vrhovnom sudu Republike Hrvatske?

Zabrana trgovanja povlaštenim informacijama (insider trading) u pravu Europske unije i hrvatskom pravu

pip - 5.2001, str. 37
U hrvatskome pravu na snazi je Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnih papira, koji pored ostalog uređuje i insider trading. "Povlaštene informacije" čine prvi odjeljak Glave IV. koja nosi naziv "Zabrane i ograničenja poslova u svezi s vrijednosnim papirima".

Riječ je o činjenicama koje nisu poznate javnosti a odnose se na jednog ili više izdavatelja vrijednosnih papira ili na same vrijednosne papire, koje bi da su poznate javnosti vjerojatno utjecale na njihovu cijenu. Povrijedi li se zaštićeno dobro (povlaštena informacija) zakon predviđa sankcije, prvenstveno prekršajne i kaznenopravne naravi, ali nije isključena niti građanskopravna odgovornost za štetu.

Republika Hrvatska je normiranjem insider tradinga Zakonom o izdavanju i prometu vrijednosnih papira, harmonizirala u ovom području svoje pravo s pravom Europske unije.

Objektivno i subjektivno preinačenje tužbe

pip - 5.2001, str. 44
U interesu je suda i parnične stranke da se podnesena tužba tijekom parnice ne mijenja. Pod ovom pretpostavkom ostvaruju se interesi ekonomičnosti postupka i sprječavaju zloporabe procesnih ovlasti. Međutim, u praksi to često nije tako, jer stranka u trenutku podnošenja tužbe često ne raspolaže činjenicama kojima potkrepljuje supstrat tužbe. Ovo stoga što je stranka u početku pogrešno ocijenila predmet spora ili pak osobu protivnika prema kojoj postavlja svoj tužbeni zahtjev, te što je naknadno saznala za nove činjenice koje bitno utječu na temelj tužbe, ili u odnosu na osobu protivnika. Ove okolnosti mogu dovesti do promjene predmeta raspravljanja, ali i rezultata koji se u postupku očekuju.

Imajući na umu istaknute okolnosti, zakonodavac je predvidio institut objektivnog i subjektivnog preinačenje tužbe kojim se strane mogu koristiti pod određenim pretpostavkama, ali i ograničenja glede korištenja ovog instituta, kako bi se spriječila mogućnost zloporaba procesnih ovlasti, te zaštitio interes protivne stranke.

Je li određivanje prethodne mjere u slučajevima kada ovršenik izjavi prigovor protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave doista apsolut u postupanju

pip - 5.2001, str. 49
Člankom 284., st. 1., t. 1. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96. i 29/99. - u daljnjem tekstu: OZ) propisano je da se prethodna mjera određuje radi osiguranja tražbine na temelju odluke suda koja nije postala ovršna.

Stavkom 2. istog članka propisano je da će sud na temelju takve odluke odrediti prethodnu mjeru ako predlagatelj osiguranja (u pravilu, dakako, ovrhovoditelj) učini vjerojatnom opasnost da bi se bez toga osiguranja onemogućilo ili znatno otežalo ostvarenje tražbine (u daljnjem tekstu: opasnost).

Članak 285., st. 1., t. 1. OZ-a propisuje zakonsku presumpciju po kojoj će se smatrati da takva opasnost postoji ako je protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave izjavljen prigovor.

Iz doslovnog tumačenja ovih zakonskih odredaba proizlazi zaključak da će, a u slučaju kada je ovršenik izjavio prigovor protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave (u pravilu fakture) smatrajući ga i dokazujući to neosnovanim, te nadalje ako je tada ovrhovoditelj predložio određivanje prethodne mjere - sud uvijek donijeti rješenje o određivanju prethodne mjere.

Dosadašnja praksa trgovačkih sudova je pokazala da sudovi postupaju upravo tako - tj. da u slučaju prijedloga ovrhovoditelja za donošenje prethodne mjere utvrđuju tek okolnost je li protiv rješenja o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave izjavljen prigovor, pa ako jest - tada primjenjuju zakonsku presumpciju iz čl. 284., st. 2. OZ-a te određuju prethodnu mjeru (u pravilu blokadom žiro-računa ovršenika).

Plaćanje komunalne naknade za lučko područje koje je pomorsko dobro

pip - 5.2001, str. 51
Ustavni sud Republike Hrvatske Odlukom broj U-II- 1246/1997. od 19. siječnja 2000. (Nar. nov., br. 10/ 2000.) pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnoj naknadi Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 14/94. i 4/97.) u dijelu koji se odnosi na prilog 1, 2 i 3 (zoniranje stambenog, poslovnog, proizvodno-industrijskog i lučkog prostora, te je u tom dijelu navedenu gradsku Odluku ukinuo.

Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-1049/2000. od 17. siječnja 2001. (Nar. nov., br. 7/2001.) nije prihvaćen prijedlog poduzeća "Luka Šibenik" za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom odredbe čl. 4. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Šibenika (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 5/2000.).

Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-1638/2000. od 17. siječnja 2001. (Nar. nov., br. 8/2001.) nije prihvaćen prijedlog V. T. iz Zadra za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe čl. 5. Odluke o komunalnoj naknadi Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, br. 7/2000.).

Slobodno formiranje premija osiguranja od autoodgovornosti

pip - 5.2001, str. 54
Rizik u osigurateljnoj djelatnosti je osnovni razlog zbog kojeg se sklapa ugovor o osiguranju. Naime, ugovaratelj osiguranja sklapa ugovor o osiguranju s osigurateljem motiviran mogućnošću ostvarenja određenih rizika koji se mogu dogoditi na njegovoj imovini, imovinskim pravima ili bliskim osobama odnosno njemu samome. Prema tome, zaključenim ugovorom o osiguranju s osigurateljem, osiguranik obavlja prijenos ili transfer spomenutih rizika na osiguratelja. Osiguranik procjenjuje da mu je puno isplativije platiti unaprijed određenu svotu premije osiguranja nego čekati moguće ostvarenje potencijalnih rizika. Osiguranje ima svrhu da se temeljem uplaćenih premija koju plaćaju osiguranici formiraju dostatni fondovi koji će omogućiti isplatu naknada oštećenicima odnosno isplatu ugovorenih osiguranih svota korisnicima osiguranja, temeljem ostvarenja osiguranih rizika.

Neka otvorena pitanja iz carinskih postupaka

pip - 5.2001, str. 58
U postupcima u kojima se primjenjuju pravila carinskih propisa, javljaju se određena otvorena pitanja na koja valja odgovoriti temeljem analize uzroka koji su do njih doveli. Riječ je o potrebi reinterpretacije pojedinih odredaba carinskih propisa na način koji će odgovarati intencijama zakonodavca, odnosno državnog tijela koje je propis donijelo, te koji će ukloniti dvojbe i nedoumice u rješavanju konkretnih slučajeva ili popuniti praznine u carinskim propisima.

Izmjene i dopune Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata

pip - 5.2001, str. 63
Očekivanja financijskog i realnog sektora da izmijenjeno devizno zakonodavstvo pruži mogućnost razvitka deviznog tržišta odnosno instrumenata na deviznom tržištu, ostvarena su u travnju 2001., kada je Hrvatski sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 32/01. - u nastavku: Novela).

Prilagođavanje stjecanja vlasništva nekretnina prema zathjevima Europske unije

pip - 5.2001, str. 67
Republika Hrvatska vodi s predstavnicima Europske unije pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (Stabilization and Association Agreement). Potpisivanje ovog Sporazuma i stjecanje statusa pridružene članice Europske unije, te potom i prijam u punopravno članstvo, zahtijeva od Republike Hrvatske ispunjenje niza uvjeta i kriterija s područja gospodarstva, demokracije, pravne države, građanskog društva, ljudskih prava te regionalne stabilnosti i suradnje.

Obavljanje autotaksi prijevoza na temelju koncesije

pip - 5.2001, str. 69
U dijelu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Nar. nov., br. 36/98.) kojim je uređena materija o slobodnom prijevozu putnika, normiran je i institut autotaksi prijevoza.

Autotaksi prijevoz uređuje se spomenutim Zakonom i propisom što ga donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Evidencije u području rada

pip - 5.2001, str. 72
Zavod za mirovinsko osiguranje (u nastavku teksta: Zavod) obvezatno vodi matičnu evidenciju o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja. Obveznici plaćanja doprinosa, a to su poslodavci pravne i fizičke osobe, dužni su Zavodu dostavljati podatke propisane Pravilnikom o vođenju matične evidencije o osiguranicima, obveznicima plaćanja doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja (Nar. nov., br. 2/99. - u nastavku teksta: Pravilnik). Člankom 110., st. 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98. - u nastavku teksta ZOMO) propisano je da se mirovinski staž, plaća, osnovice osiguranja te druge činjenice koje utječu na stjecanje i utvrđivanje prava, uzimaju pri ostvarivanju prava na mirovinu na osnovi podataka utvrđenih u matičnoj evidenciji. Znači da se za vrijeme trajanja radnog vijeka osiguranika po službenoj dužnosti prikupljaju i čuvaju podatci potrebni za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. S obzirom na to da su poslodavci dužni dostavljati na propisanim tiskanicama podatke Zavodu, pretpostavka da bi se to moglo ostvariti je bila da se prethodno propišu obveze poslodavcima o obvezatnom vođenju evidencija iz područja rada. S obzirom na važnost evidencija iz područja rada, država zakonom uređuje ta pitanja kako bi se evidencije vodile na jedinstven način.

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 5.2001, str. 75
  Porez na dodanu vrijednost na uslugu najma poslovnog prostora Veleposlanstvu SAD-a
 • Porez na dodanu vrijednost pri ustupanju vrijednosnica za isporučena dobra i usluge
 • Porez na dodanu vrijednost pri prodaji dobara na potrošački kredit
 • Udruga građana - obveznik PDV-a i poreza na dobitak
 • Porez na dodanu vrijednost na usluge dorade ili oplemenjivanja dobara koje obavljaju domaći poduzetnici u procesu unutarnje proizvodnje
 • Porez na dodanu vrijednost na usluge u međunarodnom telekomunikacijskom prometu
 • PDV pri prodaji robe građanima uz odgodu plaćanja kod obveznika poreza na dohodak
 • Porez na dodanu vrijednost kod popravaka lokomotiva koje obavlja tuzemna jedinica inozemnog poduzetnika
 • Povrat poreza na dodanu vrijednost u skladu sa Zakonom o vatrogastvu

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 5.2001, str. 78
  Dopuna naputka o promjeni obrazaca "Porezna kartica"
 • Obračun poreza na dohodak i prireza kod dohotka od imovine za smještaj zastupnika
 • Oporezivanje dohotka stranih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj
 • Obračun poreza na dohodak i prireza kod primitaka u naravi
 • Porez na dohodak HRVI iz Domovinskog rata
 • Oporezivanje kamata po komisijsko-mandatnim poslovima banke
 • Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Kraljevinom Švedskom
 • Prijedlog načina oporezivanja djelatnosti novinara
 • Oporezivanje kamata po vrijednosnim papirima i kamata po uloženim sredstvima
 • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
 • Obavijest o ovlaštenim umjetničkim udrugama

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 5.2001, str. 84
  Naknadni ispravak bilance pri promjeni poreznog statusa
 • Porez po odbitku agentske provizije isplaćene zastupniku u inozemstvu
 • Pružanje usluga savjetovanja - porez po odbitku i PDV
 • Porez na dobit - otpis potraživanja
 • Zaštitna kamata na kapital kod društva koje trguje vrijednosnim papirima
 • Primjena čl. 17., st. 4. i 6. Pravilnika o porezu na dobit

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 5.2001, str. 86
  Posebni porez na duhanske proizvode na ekspandirani duhan
 • Posebni porez na 70 vol. % alkohol koji se prodaje u ljekarnama
 • Tumačenje o primjeni poreznih oslobođenja prema Ugovoru o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i UNHCR-a

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 5.2001, str. 87
  Povrat isporučene robe
 • Ustup robe bez naknade
 • Uzorkovanje robe u postupku prihvaćanja deklaracije
 • Uvoz osobnog automobila po doseljenju u Republiku Hrvatsku uz carinsku povlasticu
 • Popunjavanje carinskih deklaracija u pojedinim postupcima
 • Obračun carine kod privremenoga uvoza plovila i opreme sukladno Konvenciji i carinskim propisima, neke druge nejasnoće te u vezi s time, pojašnjenje primjene propisa
 • Rok važenja i primjene Uredbe o dopuni Uredbe za provedbu Carinskoga zakona
 • Ukidanje carinske deklaracije
 • Nadzor nad motornim vozilima uvezenima uz povoljniju carinu
 • Oporezivanje PDV-om u privremenoga uvoza sukladno Aneksu E. Konvencije

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 5.2001, str. 92
  Priznavanje položenog stručnog ispita za arhivistu za državni stručni ispit
 • Oslobađanje namještenika od obveze polaganja stručnog ispita
 • Nadzor nad provedbom propisa iz područja socijalne skrbi u jedinicama lokalne samouprave
 • Program i polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita
 • Polaganje državnog stručnog ispita za gospodarskog inspektora s višom stručnom spremom
 • Ovlaštenje za upravljanjem imovinom jedinice lokalne samouprave
 • Obveza polaganja državnog stručnog ispita za obavljanje poslova računovodstvenog referenta u upravnom odjelu za financije jedinice lokalne samouprave (grada)

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 5.2001, str. 94
  Prekovremeni rad tijekom godina u izvojenoj poslovnoj jedinici
 • Član uprave trgovačkog društva - stranac i član uprave u više trgovačkih društava
 • Prava radnika u javnom zdravstvu i isplate na teret "nejavnih" prihoda
 • Predstavnik radnika u nadzornom odboru trgovačkog društva u kojem je posredno udjel državnog vlasništva veći od 25%
 • Radnopravni položaj direktora d.o.o. nakon opoziva
 • Izvanredni otkaz ugovora o radu nakon neformalne izmjene pisanog ugovora
 • Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca i otpremnina
 • Izmjene statuta radi uključivanja predstavnika radnika u nadzorni odbor
 • Posljedice neuplaćivanja doprinosa iz plaće
 • Zajednički obrt i radni odnos u obrtu jednog od obrtnika - ortaka
 • Pregovori o sklapanju kolektivnog ugovora su opsežan, složen i naporan posao

Ministarstvo turizma

pip - 5.2001, str. 97
  Postupak po zahtjevu građanina za kategorizaciju objekta kada se radi o zakupljenom objektu
 • Zamolba za pravnu i dr. pomoć u svezi kategorizacije ugostiteljskog objekta
 • Kategorizacija ugostiteljskog objekta - bivšeg odmarališta u vlasništvu pravne osobe iz Republike Slovenije
 • Ako kamp u domaćinstvu građanina ne ispunjava minimalne uvjete za kapacitet od 20 osoba, da li ispunjava minimalne uvjete za kamp kapaciteta 5 osoba
 • Sjedište obrta i upis obrta u obrtni registar

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 5.2001, str. 99
  Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
 • Izvadak iz zemljišne knjige, kao dokaz da se ima pravo graditi na određenoj nekretnini
 • Primorsko-goranska županija, legalnost građevine i formiranje građevne čestice
 • Primjena odredbe čl. 23., st. 9. Zakona o gradnji
 • Primjena propisa za izdavanje uporabne dozvole

Državni inspektorat

pip - 5.2001, str. 102
  Ovjeravanje ovjerene knjige popisa
 • Uputa o postupanju
 • Kontrola nad primjenom čl. 49. i 52. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti
 • Sprječavanje nedozvoljene trgovine, kontrole prometa visoko-tarifnih roba i drugo
 • Kontrola slobodnih (carinskih) zona

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba

pip - 5.2001, str. 104
  Uvođenje skraćenog radnog vremena kao jedna od mjera programa zbrinjavanja viška radnika

Obvezni odnosi

pip - 5.2001, str. 105
  Osnova ugovorne obveze (čl. 52. ZOO-a)
 • Ništavost ugovora (čl. 103. ZOO-a)
 • Sadržaj solidarnosti dužnika (čl. 414. ZOO-a)
 • Ugovor o osiguranju - početak učinka (čl. 922. ZOO-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2001, str. 106
  Načela za primanja članova uprave (čl. 247. ZTD-a)

Parnični postupak

pip - 5.2001, str. 107
  Stvarna nadležnost sudova (čl. 17. ZPP-a)
 • Predmet spora (čl. 2. ZPP-a)

Pravo trgovačkih društava

pip - 5.2001, str. 108
  Sjedište trgovačkog društva (čl. 37. ZTD-a)

Stečajni postupak

pip - 5.2001, str. 108
  Odluke u stečajnom zakonu (čl. 10. SZ-a)
 • Otvaranje stečajnog postupka (čl. 53. SZ-a)

Upravni sporovi

pip - 5.2001, str. 109
  Program za polaganje stručnog ispita za ovlaštenog revizora (čl. 6., st. 1. ZUS)

Zakon o općem upravnom postupku

pip - 5.2001, str. 109
  Sudjelovanje stranke u ispitnom postupku u poreznim stvarima (čl. 8., st. 1. i čl. 143. ZUP)
 • Nepripadno primljeni iznos novčane naknade zbog privremene nezaposlenosti (čl. 267., st. 1., t. 1. ZUP)
 • Porez na privremenu uporabu javne površine (čl. 7. ZUP)
 • Položaj stranke u postupku izdavanja građevne dozvole za rekonstrukciju na zajedničkom dijelu zgrade (čl. 49. ZUP)
 • Pravo sudjelovanja posjednika zemljišta u postupku izdavanja lokacijske dozvole (čl. 49. ZUP)

Zakon o porezu na dohodak

pip - 5.2001, str. 111
  Prisilna naplata dospjelog poreza (čl. 82., st. 7. i čl. 84., st. 1. ZOPND)
 • Premija osiguranja i plaćanje poreza na dohodak (čl. 7., st. 2., toč. 1. ZOPND)
 • Troškovi povremenog trgovačkog zastupanja i njihov tretman u poreznopravnom smislu (čl. 9. ZOPND)

Zakon o obveznim odnosima

pip - 5.2001, str. 112
  Trenutak nastanka prijeboja tražbina (čl. 336. i čl. 337. ZOO)
 • Ugovor o leasingu i ugovor o kupnji na kredit (čl. 454. i 542. ZOO)

Zakon o porezu na dobit

pip - 5.2001, str. 113
  Prekršajna odgovornost članova uprave trgovačkog društva (čl. 2., st. 2. ZOPND)

Prekršaji

pip - 5.2001, str. 114
  Izdavanje gostu računa za ugostiteljsku uslugu
 • Neovlašteno obavljanje obrta
 • Odgovornost stranca za neovlašteno obavljanje određenih poslova
 • Kontrola mjenjačkih poslova
 • Primjena povoljnijeg propisa nakon pravomoć no dovršenog prekršajnog postupka

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 5.2001, str. 116
  Poreznikova ruka dublje u poduzetnikovu džepu
 • Napokon olakšice
 • Radnicima pred mirovinom plaće padaju i 30 posto
 • Šansa za bolju starost
 • Tko kupi kuću ili stan - mora dokazati porijeklo novca
 • Česte izmjene koče strana ulaganja?
 • Još šest godina isti uvjeti strancima za kupnju nekretnina
 • Isplativiji privatizacijski koraci
 • Od 44 banke samo pet lani ostvarilo gubitak
 • Hrvatska vjerojatno neće uvoditi paralelnu valutu
 • Od 192.737 pravnih osoba aktivno samo 84.737
 • Najbolje se razumije - poslovni jezik
 • Hrvatska tek za 57 godina može dohvatiti prosjek EU-a
 • Cestari dijele ovlasti i imovinu
 • Nastavljen trend smanjivanja
 • Carinjenje u tvorničkom krugu
 • Turistički krediti
 • Granično osiguranje od automobilske odgovornosti
 • Stroža kontrola ugostiteljskih objekata i trgovina
 • Hrvatski i njemački pisci potpisali ugovor o suradnji
 • Za jedan sat - prijevod knjige od 200 stranica
 • Iznos osigurane štednje smanjit ćemo na 50.000 kn
 • Financijska policija gasi se već u lipnju?
 • Prijedlog HOK-a i HGK za izmjene i dopune zakona o autorskom pravu
 • EU - prometni koridor X.
 • Prijelazni rokovi za nove članice
 • EU zadržava val radnika s Istoka
 • "Nedostojna diskriminacija" prema zemljama koje čekaju na ulaz u EU
 • Za granične prijelaze dvadeset i pet milijardi
 • Uvođenje eura: dan "E" pred vratima
 • Euro uskladišten u bunkere

Prikaz knjige

pip - 5.2001, str. 124
  Izbor međunarodnih ugovora Vijeća Europe

Odgovori na pitanja

pip - 5.2001, str. 125
  Bilanciranje
 • Bilanciranje u stečaju
 • Posebni porez na alkohol
 • Posebni porez pri uvozu osobnih automobila
 • Porez na dodanu vrijednost
 • Nastavljanje društva unatoč pokrenutom postupku likvidacije
 • Način plaćanja sindikalne članarine
 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju i porezne obveze
 • Položaj prodavatelja nekretnine ako je ugovorom preuzeo obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina
 • Povjerenik Vlade Republike Hrvatske
 • Pravni izvor na osnovi kojeg se primjenjuje najpovoljnije pravo u slučaju ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno
 • Ovrha i javna prodaja nekretnina u poreznopravnim stvarima
 • Prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave
 • Solidarne obveze
 • Podjela imovine, prava i obveza Hrvatske uprave za ceste
 • Obračun plaće radnika - vjerodostojna isprava
 • Dostava podataka u očevidnik imovine u vlasništvu Republike Hrvatske
 • Revalorizacija dugotrajne imovine
 • Pokretnine koje se ne mogu plijeniti s naslova podmirenja poreznih obveza
 • Rad zdravstvenih djelatnika izvan punoga radnog vremena
 • Vanjskotrgovačko poslovanje
 • Devizno poslovanje
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)