RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Dugoročna tendencija porasta poreznih opterećenja u svijetu

pip - 3.2002, str. 3

Porezna zastara

pip - 3.2002, str. 4

Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31.3.2002.

pip - 3.2002, str. 7

Ugovor o trgovačkom zastupanju

pip - 3.2002, str. 12

Preoblikovanje trgovačkih društava

pip - 3.2002, str. 19

Pretvorbe,privatizacija,denacionalizacija - još o primjeni članka 47.Zakona o privatizaciji

pip - 3.2002, str. 24

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju

pip - 3.2002, str. 27

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

pip - 3.2002, str. 29

Postupak osnivanja udruga po novom Zakonu o udrugama

pip - 3.2002, str. 31

Cijene, cjenici, jelovnici i karte pića, te normativi - značajni elementi ugostiteljske djelatnosti

pip - 3.2002, str. 35

Platni promet i pravna sigurnost

pip - 3.2002, str. 38

Određivanje dopuštenih i zabranjenih ugovaranja u pravu zaštite tržišnog natjecanja (pravu konkurencije)

pip - 3.2002, str. 48

Komentar Zakona o elektroničkom potpisu

pip - 3.2002, str. 55

Međunarodni ugovori i primjena čl.187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona

pip - 3.2002, str. 65

Neka pitanja u svezi s primjenom čl. 75. Zakona o mirovinskom osiguranju

pip - 3.2002, str. 71

Ustupanje ugovora

pip - 3.2002, str. 72

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2002, str. 76

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2002, str. 77

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 3.2002, str. 81

Ministarstvo financija-Carinska uprava

pip - 3.2002, str. 82

Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

pip - 3.2002, str. 85

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.2002, str. 88

Ministarstvo turizma

pip - 3.2002, str. 90

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

pip - 3.2002, str. 93

Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo

pip - 3.2002, str. 96

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

pip - 3.2002, str. 96

Ustavni sud Republike Hrvatske

pip - 3.2002, str. 98

Obvezni odnosi

pip - 3.2002, str. 99

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2002, str. 100

Radno pravo

pip - 3.2002, str. 100

Parnični postupak

pip - 3.2002, str. 100

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

pip - 3.2002, str. 101

Ovršni postupak

pip - 3.2002, str. 103

Stečaj

pip - 3.2002, str. 103

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

pip - 3.2002, str. 104

Zakon o sudskim pristojbama

pip - 3.2002, str. 104

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

pip - 3.2002, str. 105

Zakon o kretanju i boravku stranaca

pip - 3.2002, str. 105

Zakon o komunalnom gospodarstvu

pip - 3.2002, str. 106

Zakon o morskim lukama i Pomorski zakonik

pip - 3.2002, str. 106

Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

pip - 3.2002, str. 107

Zakon o prostornom uređenju

pip - 3.2002, str. 107

Zakon o građenju

pip - 3.2002, str. 108

Gospodarsko pravo

pip - 3.2002, str. 108

Radno pravo

pip - 3.2002, str. 109

Porez na dohodak/kapital

pip - 3.2002, str. 109

Porez pravnih osoba

pip - 3.2002, str. 110

Porezno-bilančno pravo

pip - 3.2002, str. 110

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2002, str. 111

Stečajno pravo

pip - 3.2002, str. 111

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2002, str. 112

Odgovori na pitanja

pip - 3.2002, str. 121

Pregled novih propisa

pip - 3.2002, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)